Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
26

2010-12-16
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Fö2010/80/ESIS
(delvis)
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:7 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

ORGANISATIONSSTYRNING

Åtgärder inom stödverksamheten

Försvarshögskolan ska avvakta med åtgärder som kan försvåra den reformering som Försvarstrukturkommittén (Fö2010:01) ska lämna förslag till. 

UPPDRAG 

Forskning och analysstöd för regeringens behov  

Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete. 

Försvarshögskolan ska för regeringens behov genomföra verksamhet inom följande kompetensområden; säkerhetspolitisk forskning, forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet samt forskning om försvarspolitik. 

I budgetunderlaget för 2012 ska Försvarshögskolan lämna förslag på inriktning av verksamheten. Senast den 23 september 2011 ska Försvarshögskolan inkomma med förslag på detaljerade projektplaner för budgetåret 2012 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan254 548
ap.1Försvarshögskolan (ram)254 548

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med genomförandet av det treåriga officersprogrammet m.m. Vidare finansierar anslaget forskning och utveckling m.m. för att officersutbildningen vid högskolan ska vara en professionsutbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Anslaget finansierar även forskarutbildning, kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov. 

1. Högst 186 500 000 kronor får användas för officersutbildning på grundnivå. 

2. Högst 25 000 000 kronor får användas till forskning och utveckling inom officersutbildningens centrala ämnen. 

3. Högst 16 000 000 kronor får användas för övergripande ämnesansvar samt forskning och utveckling m.m. inom officersutbildningens samtliga ämnen.  

4. Högst 15 000 000 kronor får användas för finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen. 

5. Högst 11 400 000 kronor får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov.

6. Högst 1 900 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.17 6363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2521 212
2011-02-2521 212
2011-03-2521 212
2011-04-2521 212
2011-05-2521 212
2011-06-2521 212
2011-07-2521 212
2011-08-2521 212
2011-09-2521 212
2011-10-2521 212
2011-11-2521 212
2011-12-2521 216
Summa254 548
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Marie Gustafsson
Kopia till

Riksdagen; FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet; MFI, SSK, SSP, ESIS
Finansdepartementet; BA
Utbildningsdepartementet; UH
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
SACO
SECO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund