Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:56

2010-12-16
Ju2010/9390/Å
Ju2010/9784/DOM (delvis)
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 1 tr
111 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för rättssäkerheten och rättstryggheten i samhället. Rättsmedicinalverket har en viktig roll inom rättsväsendet genom att bidra till rättssäkerheten och effektiviteten inom den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets verksamhet ska svara mot uppdragsgivarnas behov så att de möjligheter som det forensiska utredningsstödet ger kan tillvaratas av de brottsbekämpande myndigheterna. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinalverket ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik). Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten använder.

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. Därutöver ska Rättsmedicinalverket redovisa följande.

Kvalitetsarbete

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt resultaten av kvalitetsuppföljningarna.

Ärendehantering

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att hantera en ökad ärendetillströmning.

Åtgärder för ökad effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska analysera och redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska även innefatta insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

IT-stöd och teknisk utrustning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla och förbättra myndighetens IT-stöd och övrig teknisk utrustning.

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god kompetensförsörjning, särskilt när det gäller rekrytering och utbildning av rättsläkare och rättspsykiatriker.

Forskning och utveckling

Rättsmedicinalverket ska redovisa insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser har medfört.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket312 013
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)312 013

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.19 3603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 201
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2526 001
2011-02-2526 001
2011-03-2526 001
2011-04-2526 001
2011-05-2526 001
2011-06-2526 001
2011-07-2526 001
2011-08-2526 001
2011-09-2526 001
2011-10-2526 001
2011-11-2526 001
2011-12-2526 002
Summa312 013
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet1 224-10018 00018 500-500624
Rättskemi
Uppdragsverksamhet6 645-10037 00039 000-2 0004 545
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet2 393-3 00025 00024 0001 000393
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket