Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-12-22
S2010/9173/SK (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
10124 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ska värna rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom att utifrån risk och väsentlighet genomföra systemtillsyn och effektivitetsgranskningar.

ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet genom att ISF ska bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid. För tilltron till socialförsäkringen är det nödvändigt att säkerställa en effektiv handläggningsprocess samt att förhindra felaktiga utbetalningar och obehörigt nyttjande av försäkringen.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes, enligt instruktion från ESV, den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och den 28 oktober.

Bostadstillägg till pensionärer

ISF ska mäta och analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg till pensionärer i Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan under 2011 respektive 2012. I det ligger att undersöka om rätt belopp betalas ut, men även att bedöma kvaliteten i beslutsunderlagen och i handläggningen. Uppdraget ska vad avser 2011 redovisas den 1 mars 2012 och vad avser 2012 den 1 mars 2013.

Utvärdering av sjukskrivningsmiljarden

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit en överenskommelse om den s.k. sjukskrivningsmiljarden om insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2010-2011. För att få en ökad kunskap och kännedom om hur sjukskrivningsmiljardens konstruktion fungerar på lokal- och regionalnivå ska ISF genomföra en processuppföljning. Uppföljningen syftar till att beskriva implementeringen av sjukskrivningsmiljardens frågor i hälso- och sjukvården. ISF ska vidare genomföra en allmän analys av hur åtgärder av detta slag bör utformas för att man ska kunna uppnå avsedda syften. 

ISF ska:

  1. kvalitativt analysera vilka mekanismer som har styrt landstingens arbete med sjukskrivningsmiljarden, vilka hinder som har förelegat och vad som på övergripande nivå har haft betydelse för framgången i arbetet,
  2. sammanfatta vilka åtgärder som har vidtagits i landstingen inom ramen för arbetet,
  3. redovisa erfarenheter av gällande modell bland den berörda personalen samt
  4. föreslå utvecklingsåtgärder och tänkbara alternativa konstruktioner.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser

Det saknas systematiskt sammanställd kunskap om effekterna av rehabiliteringsinsatser vidtagna inom ramen för samordningsförbundens verksamheter. Det finns därför behov av att öka kunskapen om effektiva metoder i syfte att skapa generaliserbara slutsatser om effekter av samordnade rehabiliteringsinsatser. ISF ska:

  • föreslå hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens insatser kan utvecklas,
  • definiera och beskriva olika relevanta effektmått samt
  • lämna förslag på vilken instans som kan ges ett löpande ansvar för ett sådant samlat stöd.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

Granskning av sjukskrivningen över generationer

Inspektionen för Socialförsäkringen ska undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan olika generationers sjukfrånvaro inom samma familj. ISF ska redovisa sina iakttagelser till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2012.

Regeltillämpning vid graviditetsrelaterade besvär

ISF ska analysera tillämpningen av lagstiftningen, inom sjukpenning och havandeskapspenning, i ärenden som rör kvinnor med graviditetsrelaterade besvär. Om analysen visar att det finns brister i tillämpningen ska förslag till åtgärder redovisas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 3 oktober 2011.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen

Regleringsbrev för 2010

Försäkringskassans hantering av beslutsunderlag för beslut om sjukpenning

Regleringsbrev för 2010

Granskning av beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv

S2010/6425/SF

Uppföljning av Försäkringskassans effektiviseringsarbete

S2010/8272/SF

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen64 314
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)64 314

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 9293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 435
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-255 360
2011-02-255 360
2011-03-255 360
2011-04-255 360
2011-05-255 360
2011-06-255 360
2011-07-255 360
2011-08-255 360
2011-09-255 360
2011-10-255 360
2011-11-255 360
2011-12-255 354
Summa64 314
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Hugo Lindgren
Kopia till

Försäkringskassan
Skatteverket
Riksrevisionen
Socialförsäkringsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Pensionsmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting