Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2010-12-22
Fö2009/1289/MFU
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Fö2010/66/ESIS (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsmakten
\
107 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarsmakten
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103, prop. 2010/11:35, utg.omr. 06, bet. 2010/11:UFöU1, rskr. 2010/11:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Operativ förmåga

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa en värdering av sin operativa förmåga vad avser att kunna genomföra omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen utifrån de uppgifter som anges i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Skillnader i jämförelse med föregående års värdering ska lyftas fram.

2. Försvarsmaktens insatsorganisation

Insatsorganisationen ska i huvudsak ha en utformning som framgår av tabellen nedan. Försvarsmakten ska upprätthålla beredskap i enlighet med regeringens gällande beslut vad avser den operativa planeringen, regeringens gällande beslut avseende anmälan till styrkeregister samt pågående och planerade insatser.

Förbandstyp

År 2011
LEDNINGS- OCH UNDERRÄTTELSEFÖRBAND
 
Högkvarter med stabsförband1
Rörlig operativ ledning1
Taktisk sambandsbataljon1
Telekrigbataljon1
Ledningsplatsbataljon1
Försvarsmaktens telenät- och markteleförband1
Specialförband1

 

 
LOGISTIKFÖRBAND
 
Operativ ledningsteknisk bataljon1
Teknisk bataljon1
Logistikbataljon2
Sjukhuskompani2

 

 
ARMESTRIDSKRAFTER
 
Brigadstab2
Mekaniserad bataljon6
Luftburen bataljon1
Artilleribataljon2
Luftvärnsbataljon2
Jägarbataljon1
Underrättelsebataljon1
Säkerhetsbataljon1
Ingenjörbataljon2
Militärpoliskompani2
CBRN-kompani1
Livbataljon1
Hemvärnsbataljon40

 

 
MARINSTRIDSKRAFTER
 
Sjöstridsflottiljledning2
Korvettdivision2
Minröjningsdivision2
Underhållsdivision2
Röjdykardivision1
Ubåtsflottilj med ledning1
Signalspaningsfartyg1
Amfibiebataljon1
Bevakningsbåtskompani1
Marin basbataljon1
Sjöinformationsbataljon1

 

 
FLYGSTRIDSKRAFTER
 
Stridsflygdivision4
Helikopterbataljon1
Ledningsflyggrupp ASC 8901
Flygbasbataljon2
Transportflygdivision TP 841
Central transportflygdivision1
Signalspaningsflygdivision S102B1
Stridslednings- och luftbevakningsbataljon1

Under perioden 1 januari – 30 juni 2011 ska Försvarsmakten upprätthålla beredskap för den till EU anmälda stridsgruppen, NBG11. Försvarsmakten ska ge personellt stöd till de politisk-militära konsultationerna som ska genomföras till stöd för förberedelserna och genomförandet av NBG-beredskapen och en eventuell insats.

Återrapportering

Försvarsmakten ska ta tillvara och redovisa vunna erfarenheter rörande uppsättandet av NBG11, beredskapsperioden och från en eventuell insats, särskilt med hänsyn tagen till arbetet med insatsorganisation 2014 samt kostnader. Försvarsmakten ska i detta arbete samarbeta med berörda myndigheter. 

Vidare ska Försvarsmakten redovisa anslagsförbrukning kopplade till NBG11 inom anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

3. Stridskrafternas utveckling

Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av insatsorganisationens förband i enlighet med de inriktningar som framgår av regeringens beslut;

- den 14 januari 2010 om insatsorganisationen 2014 m.m. (Fö2009/1354/MIL).

- den 4 mars 2010 och den 12 maj 2010 om anvisningar för Försvarsmaktens operativa planering m.m. (Fö2010/464/MIL och Fö2010/878/MFI) och

- den 10 juni 2010 om inskrivning och krigsplacering av militär personal m.m. (Fö2010/1073/MFI). 

Försvarsmakten ska även fortsätta utveckla sin förmåga för att, i enlighet med prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, på några års sikt ha förmågan att:

- över tiden hålla cirka 2000 personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt och internationellt samt

- kontinuerligt delta i upp till fyra förbandsinsatser varav minst en ska kunna vara av bataljonsstridsgruppsstorlek.

Inom ramen för utvecklingen av insatsorganisationen ska utvecklingen av krigsförbanden mot fastställda förbandsmålsättningar för insatsorganisation 2014 prioriteras. Krigsförbandsplaner för att nå insatsorganisation 2014 ska under 2011 fastställas för samtliga förband.

Insatser ska i största möjliga utsträckning genomföras med förband ur insatsorganisationen eller delar av dessa. Beredskap, som idag upprätthålls med grundorganisationens resurser, ska under 2011 påbörjas att övertas och upprätthållas av insatsorganisationen.

Försvarsmakten ska planera för och genomföra rekryteringen av soldater i enlighet med att en övervägande del av andelen soldater inom arméstridskrafterna, inklusive lednings-, underrättelse- och logistikförbanden består av tidvis tjänstgörande efter 2014.

I fråga om rekrytering av anställda gruppchefer, soldater och sjömän till stående och kontrakterade förband samt till de nationella skyddsstyrkorna inom hemvärnet ska myndigheten särskilt prioritera att rekrytera personal som tidigare genomfört militär grundutbildning som totalförsvarspliktiga.

Vidare ska myndigheten prioritera rekryteringen av reservofficerare till de nationella skyddsstyrkorna inom hemvärnet. Detta ska ske genom nyrekrytering samt genom rekrytering bland redan anställda reservofficerare utan krigsplacering i stående och kontrakterade förband.

Försvarsmakten ska under 2011 genomföra försök med övningar för kontraktsförband samt repetitionsutbildning för tidvis tjänstgörande gruppchefer och soldater. Utgångspunkten för verksamheten ska vara att krigsförbandsövningar för kontraktsförband, inklusive repetitionsutbildning av tidvis tjänstgörande, ska kunna genomföras från och med 2012.

Försvarsmakten ska under 2011 vidmakthålla helikopter 10 intill dess att motsvarande förmåga och kapacitet kan åstadkommas på ett alternativt sätt.

Försvarsmakten ska under 2011 slutföra de sjögående förbandens utveckling mot stående förband.

Återrapportering

I enlighet med vad som framgår av bilaga 2 avseende den personella uppfyllnaden av förbanden samt fördelningen mellan olika soldatformer ska Försvarsmakten redovisa planeringen avseende kontinuerligt respektive tidvis tjänstgörande soldater för hela insatsorganisationen.

4. Insatser

Vid utformningen av styrkebidrag, ska hänsyn tas till Försvarsmaktens förmågeutveckling.

Försvarsmakten ska genomföra följande insatser:

- En väpnad styrka om ca 500 personer på plats i insatsområdet till den Nato-ledda insatsen ISAF i Afghanistan. Bidraget ska bl.a. omfatta ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad med chef och ledningsfunktion samt personal till manöverenheter, vakt-, eskort-, underrättelse-, sjukvårds- och logistikenheter liksom stabs- och understödspersonal i olika staber. I bidraget ska även ingå personal till utbildnings- och samverkansgrupperna (OMLT) som genom militär rådgivning bidrar till att bygga upp och stödja den afghanska armén, liksom instruktörer vid den afghanska arméns stabs- och funktionsskolor. Bidraget ska vidare, med personal utöver de ovan nämnda ca 500, omfatta en helikopterenhet med medicinsk evakueringsförmåga.

- En väpnad styrka om ca 70 personer (exklusive avvecklingspersonal) till den Nato-ledda insatsen KFOR i Kosovo. Bidraget ska bl. a. omfatta samverkans- och observationsteam, regional multinationell ledning för samverkans- och observationsteam, underrättelsefunktioner, militära rådgivare som stöd för SSR samt stabsofficerare.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen, med anledning av temporära operativa behov, förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för respektive insats.

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten att förhandla och ingå avtal samt att överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Afghanistan och Kosovo samt det avslutade bidraget utanför Somalias kust.

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för insatser internationellt.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa;

- en bedömning av operativ effekt i insatsområdet av myndighetens verksamhet från genomförda och pågående insatser där så är tillämpligt,

- en redovisning av måluppfyllelse utifrån målsättningar för insatsen, vilka huvudsakligen återges i operationsplanerna för ISAF och KFOR. Redovisningen ska innehålla exemplifieringar och där så är möjligt ska måluppfyllelse och resultat redovisas i kvantitativa termer,

- en sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna; av sammanställningen ska det framgå hur många kvinnor resp. män som tjänstgjort samt 

- en bedömning av på vilket sätt respektive insats bidragit till såväl Försvarsmaktens förmågeutveckling i stort samt för berörda förband i insatsorganisationen.  

5. Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Försvarsmakten ska rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Försvarsmakten ska med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Verksamheten finansieras via utgiftsområde 5 Internationell samverkan anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

6. Forskning och utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska beskriva i vilken utsträckning forskning och utveckling (FoU) har kommit insatsorganisation tillgodo under 2011. Vidare ska Försvarsmakten beskriva i vilken utsträckning civil forskning och utveckling har tillgodogjorts inom myndighetens FoU, myndighetens bedömning av nyttan samt hur andelen internationellt samarbete inom FoU-området har utvecklats.

Försvarsmakten ska samråda med Totalförsvarets forskningsinstitut i dess framtagande av förslag till inriktning av forskning på CBRN-området samt i framtagandet av projektförslag för 2012. Försvarsmaktens behov inom området ska redovisas i budgetunderlaget för 2012.

7. Internationellt samarbete

I det internationella arbetet inom NORDEFCO, EU samt Nato ska Försvarsmakten under 2011 eftersträva rationalitet och effektivitet, bl.a. genom tydlig koppling till nationell förmågeutveckling och materielförsörjningsstrategin. Försvarsmakten ska samordna arbetet inom dessa fora och mellan berörda myndigheter för att säkerställa att duplicering undviks. I arbetet ska konkreta resultat och resurseffektivitet eftersträvas. Försvarsmakten ska samverka med Försvarets materielverk, Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut i frågor som faller inom dessa myndigheters kompetensområden. Försvarsmakten ska vidare i ett tidigt skede samråda med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i frågor av försvarspolitisk vikt och långsiktig strategisk karaktär. 

Försvarsmakten ska även delta i samarbetet inom ramen för det nordisk-baltiska initiativet och därigenom även samverka med de baltiska länderna. Försvarsmakten ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att förbereda och genomföra ordförandeskapet i NORDEFCO under 2011.

Inom det internationella samarbete som bedrivs inom EU och NATO ska Försvarsmakten under 2011 prioritera verksamheten enligt regeringens principer för materielförsörjningen. Deltagande i samarbeten som syftar till utveckling av materiel ska därför vara restriktivt.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

- 19 januari,

- 23 februari,

- 5 maj,

- 1 augusti samt

- 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

9. Effektivitet och god hushållning

Försvarsmakten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

10. Kvartalsmöten

Försvarsmakten ska skriftligen och muntligen varje kvartal för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa läget inom Försvarsmakten. Den kvartalsvisa redovisningen ska syfta till att informera om identifierade brister och avvikelser i förhållande till uppgifter och mål i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Skriftlig redovisning ska ske senast vid följande tillfällen;

- 29 april,

- 31 augusti samt

- 28 oktober.

11. Redovisning av avräkning mot anslag

Försvarsmakten ska, i enlighet med bilaga 3, redovisa årets anslagsavräkning enligt tabellen.

Vidare ska Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2012 redovisa planerad avräkning per anslag för perioden 2012-2015 i enlighet med tabellen i bilaga 3.

12. Grundorganisationen

Om Försvarsmakten i budgetunderlaget, eller på annat sätt, lämnar förslag om förändringar i grundorganisationen som kräver beslut av riksdagen eller regeringen ska myndigheten för varje sådant förslag redovisa ekonomiska och operativa effekter samt eventuella andra konsekvenser för myndighetens möjligheter till måluppfyllnad. Redovisningen av bedömda ekonomiska konsekvenser ska utgå från dokumenterade erfarenhetsvärden från tidigare motsvarande förändringar.

Försvarsmakten får besluta om lokaliseringen av försvarsmusiken.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vidtagna åtgärder rörande lokaliseringen av försvarsmusiken.

13. Miljöfrågor

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

14. Personalfrågor

Försvarsmakten ska under 2011 fokusera på att bemanna insatser samt på fortsatt uppfyllnad av insatsorganisationen i enlighet med förbandsmålsättningar för insatsorganisation 2014. Vidare ska myndigheten under 2011 så långt som möjligt fylla specialistofficersbefattningarna med redan anställda officerare. Försvarsmakten ska verka för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom myndigheten.

Försvarsmakten ska samverka med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv rekrytering av rekryter. Försvarsmakten ska även tillsammans med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet under 2011 verka för att andelen kvinnor som skrivs in till grundläggande militär utbildning ökar.  

Försvarsmakten ska rekrytera till och genomföra en frivillig militär utbildning i enlighet med vad som framgår av regeringens beslut den 30 juli 2009 och den 10 juni 2010 .

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa en personalberättelse som motsvarar de som lämnats de senaste åren med de förändringar och kompletteringar som Försvarsmakten anser vara lämpliga. I berättelsen ska även ingå en redovisning av de erfarenheter som vunnits av att anställa och nyttja soldater och sjömän. Försvarsmakten ska även redovisa sina erfarenheter från att ha förändrat den internationella arbetsskyldigheten. 

Försvarsmakten ska redovisa hur stor andel av de rekryter som påbörjat grundläggande militär utbildning som har rekryterats som hemvärnssoldater, officersaspiranter, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän respektive tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Vidare ska Försvarsmakten redovisa hur många personer som är krigsplacerade i insatsorganisationen uppdelat efter personalkategori samt hur många officerare som är placerade på specialistofficersbefattningar. 

Försvarsmakten ska vidare redovisa fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller uttagningen till grundläggande militär utbildning.

15. Materielförsörjning

Materielförsörjningen av förbanden i insatsorganisationen ska ske i enlighet med den inriktning för materielförsörjning som riksdagen har fastställt (prop. 2008/09, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292).

Möjligheten att utnyttja olika former av tillgänglighetsåtaganden ska alltid prövas.

Möjligheter till samverkan med civila aktörer och näringslivet ska utnyttjas för att åstadkomma ett effektivt och ändamålsenligt resursutnyttjande.

Upprättandet av användbara och tillgängliga stående förband och kontraktsförband samt ett tillgängligt hemvärn ska under perioden 2011 -2014 prioriteras före materiell förnyelse.

Investeringsplan

Följande ska gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2012-2013 avseende anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar:

Miljoner kr

Budget 2011

Beräknat 2012

Beräknat 2013

Materiel och anläggningar

9 126

10 863

9 571

Summa investeringar

9 126

10 863

9 571

Regeringsärenden

Av tabellen nedan framgår vissa materielobjekt som Försvarsmakten redovisat i investeringsplanen för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och avser beställa under 2011 och som bedöms;

- medföra större ekonomiska bindningar, över 150 miljoner kronor, eller påverka regeringens framtida handlingsfrihet,

- få större betydelse för insatsorganisationens utveckling eller Sveriges relationer till andra nationer (internationella samarbetsprojekt eller dylikt) eller

- i övrigt ha särskild strategisk betydelse. 

Inför beställning av dessa materielobjekt ska Försvarsmakten framställa om regeringens medgivande. 

Löpnummer

Benämning

RÄ 11/1

Anskaffning Insatsförmåga luftvärn (1)

RÄ 11/2

 Fortsatt utveckling JAS 39 C/D (2)

RÄ 11/3

 Definitionsfas JAS 39 Gripen (3)

RÄ 11/4

Utveckling JAS 39 Gripen (4)

RÄ 11/5

Anskaffning personterrängbil

RÄ 11/6

Anskaffning satellitkommunikation

RÄ 11/7

Anskaffning SWECCIS

RÄ 11/8

Anskaffning granatspruta

RÄ 11/9

Anskaffning autonom minröjningsfarkost (ASV)

RÄ 11/10

Anskaffning sjukvårdsenhet ROLE 2

RÄ 11/11

Livstidsförlängning Tp84

RÄ 11/12

Utveckling telekrigsbataljon

RÄ 11/13

 Halvtidsmodernisering stridsbåt 90 (HTM Strb 90 HS)

RÄ 11/14

 Anskaffning VMS flygplan 102

  1. Tidigare RÄ 10/1
  2. Tidigare RÄ 10/4
  3. Tidigare RÄ 10/5. Avser eventuellt mer omfattande förmågelyft för det fall Brasilien (eller annan nation) väljer att gå vidare med förhandlingar om JAS 39 Gripen.
  4. Avser eventuellt mer omfattande förmågelyft för det fall Brasilien (eller annan nation) väljer att gå vidare med förhandlingar om JAS 39 Gripen.

Inför beställning av dessa av Försvarsmakten planerade materielanskaffningar ska myndigheten framställa om regeringens godkännande. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa de totala kostnaderna för avveckling av övertalig materiel samt kostnaderna direkt förknippade med försäljningen. Kostnaderna bör brytas ned ibland annat kostnader för försäljning, destruktion samt förrådsavveckling. Försvarsmakten ska tydligt och överskådligt redovisa intäkterna från försäljning av övertalig materiel. Med intäkt avses även betalning i form av vara eller tjänst.

16. Strukturåtgärder

Försvarsmakten ska i sin verksamhetsplanering ha beredskap för att omhänderta resultatet av Försvarsstrukturutredningen (Fö2010:01), vilken ska föreslå kostnadsreduceringar uppgående till minst två miljarder kronor årligen jämfört med utfallet 2008 och där huvuddelen av kostnadsreduceringarna ska ha realiserats senast 2012.

Vidare ska myndigheten i sitt budgetunderlag för 2012, i syfte att uppnå regeringens mål avseende försvarsreformen, redovisa den ekonomiska planeringen för hur frigjorda medel ska användas för perioden 2012-2014 inom olika kostnadsslag kopplade till operativ verksamhet (t.ex. soldatlöner, övningsverksamhet m.m.) för att möjliggöra genomförande av försvarsreformen i enlighet med vad regeringen angett i propositionen Ett användbart försvar (prop 2008/09:140) samt vad regeringen beslutade den 14 januari 2010 om insatsorganisationen m.m. (Fö2009/1354/MIL).

17. Samverkan med övriga samhället

Försvarsmakten ska inför inrättandet av fyra regionala staber i insatsorganisationen samverka med civila myndigheter för att underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila myndigheter inom krisberedskapsområdet. Antalet befattningar i de regionala staberna ska vara begränsat och i huvudsak bestå av befintlig struktur.

Vidare ska Försvarsmakten, särskilt vad avser hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, kunna använda det gemensamma radiokommuniktationssystemet Rakel för kommunikation inom krisberedskapsområdet och för civil-militär samverkan.

18. Samråd om signalspaningssystem

Försvarsmakten ska samråda med Försvarets radioanstalt vid utveckling, anskaffning och driftsättning av system eller utrustning som kan användas för signalspaningsändamål.

19. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten ska redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel, anläggningar fördelade för 2010 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 4. Redovisningen ska ske senast den 2 februari 2011 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3

Uppdrag

20. Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet

Försvarsmakten ska, i enlighet med bilaga 2, lämna en redogörelse för hur ekonomin, insatsorganisationen, personal- och materielförsörjningen utvecklats i förhållande till insatsorganisation 2014.

21. Grundläggande militärutbildning

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa myndighetens bedömning av utbildningsbehovet 2012-2014 i fråga om den frivilliga militära utbildningen. Av redovisningen ska även framgå vid vilka tillfällen och verksamhetsställen myndigheten planerar att bedriva utbildningen 2012. Av redovisningen ska framgå myndighetens motiverade bedömning av utbildnings- och rekryteringsbehovet uppdelat på,

- kontrakterade och stående förband,

- officersutbildning och

- hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Myndighetens bedömning av utbildningsbehovet ska ske utifrån följande utgångspunkter:

- Den nya grundläggande militära utbildningen bör vara fullt utbyggd från och med 2012.

- Utbildningsvolymen ska möjliggöra att huvuddelen av den personal som väljer att ta anställning i Försvarsmakten, genomgå officersutbildning eller tjänstgöra inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna ska kunna rekryteras från den frivilliga utbildningen senast 2012.

- Utbildningsvolymen ska möjliggöra att den totala personalvolymen inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna under perioden inte ska understiga 20 000 personer.

22. Behov av personal

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa årligt behov och planerat antal individer för samtliga personalkategorier fram till dess att insatsorganisationen 2014 med tillhörande stödorganisation är i balans. Vidare ska myndigheten i budgetunderlaget för 2012 redovisa förutsättningar för och finansiering av ett inrättande av en aviatisk profil vid Försvarshögskolan.

23. Bataljonsstridsgrupper

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa myndighetens planering för uppsättandet av fördefinierade bataljonsstridsgrupper 2011-2014 i fråga om bland annat förbandens fördelning inom bataljonsstridsgrupperna, beredskap och övningsverksamhet. Utgångspunkter för planeringen ska vara;

- Att varje bataljonsstridsgrupp ska omfatta en angiven manöverbataljon och angivna funktions- och förstärkningsförband, 

- att förband inom en fördefinierad bataljonsstridsgrupp ska vara samövade samt

- att bataljonsstridsgrupper flexibelt ska kunna sättas samman utifrån de krav som ställs vid en enskild insats.

24. Medinflytande för rekryter

Försvarsmakten ska inrätta en för hela myndigheten gemensam funktion till stöd för medinflytandet bland rekryter, i enlighet med de bedömningar regeringen redovisat i prop. 2009/10:160 avsnitt 4.7.3. Rekryternas medverkan i arbetet ska säkerställas. Senast den 1 juli 2011 ska en nämnd organiseras inom funktionen med minst fem ledamöter som utses av Försvarsmakten. Som ledamöter ska bland annat ingå representanter för arbetstagarorganisationerna och personer med särskild erfarenhet av medinflytandefrågor.  Försvarsmakten ska redovisa resultatet av inrättandet av den nya funktionen och rådet i delårsrapporten.

25. Stridsledda flygpass

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa planerade samt genomförda åtgärder för att öka andelen stridsledda flygpass.

26. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsbidrag och uppdragsersättning. Utgångspunkter för beräkningarna ska vara regeringens inriktning för verksamheten i prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar och i budgetpropositionen för 2010.

27. Materielförsörjning och avveckling

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa myndighetens planering för materielförsörjning under perioden 2011-2021. Redovisningen ska omfatta investeringsplaner för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling i prisläge 2011. Planeringen ska redovisas årsvis för åren 2011-2016 och översiktligt för perioden 2017-2021. Även ekonomiskt utfall av såväl planerad som redan beställd verksamhet ska framgå. Indelningen i materielobjekt för investeringsplanerna för anslaget 1:3 och 1:4 ska vara direkt jämförbar och spårbar till insatsorganisationens förband. 

Till investeringsplanerna ska bifogas överskådliga och tydliga beskrivningar av samtliga  i investeringsplanerna redovisade verksamheter och materielobjekt. 

Försvarsmakten ska vidare redovisa förslag till regeringsärenden (RÄ) för 2012. Förslagen ska beskrivas och motiveras med referens till de kriterier för regeringsärenden som redovisas under punkten 15.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa en avvecklingsplan vad avser övertalig materiel.

28. Materieluppfyllnad i insatsorganisationen

Försvarsmakten ska senast den 1 maj 2011 redovisa insatsorganisationens eventuella kvantitativa och kvalitativa materiella brister fram till 2014. Redovisningen ska göras relativt aktuella förbandsmålsättningar för insatsorganisationens utveckling till 2014.

Redovisningen ska omfatta materiel som är av väsentlig betydelse för insatsorganisationens förmåga samt göras för samtliga i insatsorganisationen ingående förbandsindivider.

Redovisningen ska särskilt belysa tillgänglighet och tillgång på materiel samt systembalans mellan exempelvis plattformar, deras beväpning och övriga stödfunktioner av betydelse för förbandens operativa förmåga. Även uthålligheten bör belysas i mått relevanta för respektive förbandstyp. 

Försvarsmakten ska särskilt redovisa varför eventuellt befintlig materiel inte kan användas för att avhjälpa sådana brister. Eventuella brister ska sinsemellan rangordnas utifrån förbandens behov med utgångspunkt i regeringens krav på operativ förmåga.

29. Förslag till ny redovisning av planerad materielförsörjning

Försvarsmakten ska senast den 1 maj 2011, som en del i ett utvecklingsarbete, redovisa förslag till en överskådlig och enkel beskrivning av hur materielförsörjningen under planeringsperioden, på lång och kort sikt, bidrar till insatsorganisationens förmågeutveckling. Av denna beskrivning ska även Försvarsmaktens prioriteringar och överväganden framgå.

30. Anskaffning av medeltungt helikoptersystem

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2012 redovisa hur anskaffning av nytt medeltungt helikoptersystem fortgår, samt planen för systemets införande, förbandssättning och när systemet bedöms vara operativt. Försvarsmakten ska också redovisa uppbyggnaden av helikopterförbanden i övrigt och därvid särskilt redogöra för införande av helikopter 14, personalläge och övriga förhållanden av särskild betydelse för förmågeutvecklingen.

31. Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Vid förändringar av Försvarsmaktens redovisade projektplan(Fö2009/1273/ESIS) för ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) avseende säkerhet, budget, tid, funktionalitet eller annan relevant aspekt, ska Regeringskansliet (Försvardepartementet) snarast underrättas skriftligen och en konsekvensanalys samt åtgärdsplan redovisas.

32. Perspektivstudier

Kompetensen att bedriva perspektivstudier ska vidmakthållas. Perspektivstudierna ska under 2011 bedrivas med begränsad ambitionsnivå och omfattning då fokus för Försvarsmaktens utveckling ska vara genomförandet av försvarsreformen och insatsorganisationen 2014. Perspektivstudierna ska under 2011, med beaktande av erfarenheter från Försvarsmaktens operativa studier, främst behandla frågor vilka är avgörande för det fortsatta arbetet med reformeringen av Försvarsmakten.

33. Intern styrning och kontroll

Försvarsmakten, ska med utgångspunkt i ESV:s rapport 2010:28, redovisa vilka centrala åtgärder som vidtagits för att stärka den interna styrningen och kontrollen. Redovisningen ska ske i samband med kvartalsrapport 3 den 28 oktober.

34. Verksamhetssäkerhet

Försvarsmakten ska redovisa en sammanställning av vilka åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av Haverikommissionens rekommendationer i dess rapporter under perioden 2006-2010. Av redovisningen ska även framgå om Försvarsmakten ej har genomfört någon av Haverikommissionens rekommendationer samt motiv för detta.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten21 172 190
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)20 307 395
ap.3Förbandsverksamhet - STÅP (ram)219 376
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)645 419
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet3 000
ap.5Genomförandekommittén (ram)3 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för  utveckling av insatsorganisationen samt efter närmare anvisning från regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för planering och förberedelser för insatser internationellt. Anslaget får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer. Anslagsposten får användas till stöd till i Sverige verksam försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet, Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande samarbete med andra länder samt avveckling av materiel. Även utgifter för multinationella samarbeten som Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) och Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras via anslagsposten. Anslagsposten får användas för kostnader för ordförandeskapet i den europeiska militärkommittéen. 

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.  

4. Högst 2 450 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 82 600 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.  

6. Högst 45 211 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 560 000 kronor användas för bidrag till vissa militära tidskrifter och till Försvarets civila idrottsförbund.

7. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.  

8. Högst 18 000 000 kronor får användas för SSR-stöd och kapacitetsuppbyggande verksamhet enligt regeringens närmare bestämmande.

9. Högst 400 000 kronor ska utbetalas efter faktura för stöd till Geneva Center for Security Policy (GCSP).   

10. Försvarsmakten ska betala högst 5 570 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Försvarsmakten får använda högst 15 000 000 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

12. Anslagsposten får användas för utgifter för en officer på uppdrag av Försvarsmakten tjänstgör vid Baltic Defence College i Estland.

13. Högst 100 000 000 kronor får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav högst 80 000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

14. Av tillgängliga medel på anslaget får 100 000 000 endast användas för beredskapskostnaderna för den nordiska stridsgruppen.

ap.3 Förbandsverksamhet - STÅP

Tillgängliga medel på anslagsposten får disponeras av Försvarsmakten först efter beslut av regeringen.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

ap.5 Genomförandekommittén

Anslagsposten får användas för utredning kring effektivisering och rationalisering av stödverksamheten i och kring Försvarsmakten.

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten2 310 834
ap.1Fredsfrämjande förbandsinsatser (ram)2 310 834

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Fredsfrämjande förbandsinsatser

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter):

(Kronor)

Insats

Kostnad

ISAF1 899 000 000
KFOR183 000 000
Avveckling Atalanta (ME02)19 000 000
Stabsofficerare Atalanta5 000 000
Övrigt40 00 000
   

2. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. Högst 40 000 000 kronor får betalas för Athena under 2011.

3. Av tillgängliga medel på anslaget får ingående anslagssparande överstigande tre procent endast användas för en insats med den nordiska stridsgruppen. 

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten9 125 855
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)9 125 855

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

 2. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability.

3. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

4. 2 000 000 000 kronor av disponibla medel på anslaget får disponeras av Försvarsmakten först efter beslut av regeringen.

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten6 639 196
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)6 639 196

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

1. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnaderna som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

3. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

4. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommerpå Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:5

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten737 031
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)737 031

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Forskning och teknikutveckling

Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. Anslaget finansierar därutöver det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), deltagande i det internationella teknikutvecklingsprogrammet ETAP inom flygområdet och verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC),

1. Högst 15 000 000 kronor får användas för det strategiska samverkansprogrammet för flygteknisk forskning, i enlighet med de beslut som fattas inom ramen för programmet. 

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som avser Sveriges del i kostnaderna i samband med forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den europeiska försvarsbyrån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1610 4883 %0
ap.303 %0
ap.418 1873 %0
ap.50Allt0
1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
ap.1231 083Allt0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1273 776Allt0
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1199 176Inget0
1:5 Forskning och teknikutveckling
ap.122 1113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.144 800 0009 642 50035 099 663
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.115 100 0006 597 5008 433 519
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 050 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 115 349
2011-02-252 495 349
2011-03-252 892 349
2011-04-252 564 349
2011-05-252 808 349
2011-06-252 814 349
2011-07-251 769 349
2011-08-252 425 349
2011-09-253 636 349
2011-10-253 643 349
2011-11-257 133 349
2011-12-253 376 433
Summa37 674 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.3Förbandsverksamhet - STÅP
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
1:5 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. Undantag medges från kravet på full kostnadstäckning i 5 § avgiftsförordningen (1992:191) vad avser extern transportverksamhet, marketenteriverksamhet och inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ). I dessa fall ska utgifter som inte kan finansieras med avgifter finansieras från anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.

2.a) Kostnader för mark- och sjötransport ska till minst 80 procent täckas med avgifter. Kostnader för flygtransporter ska till minst 80 procent täckas med avgifter, exklusive kostnader för statsflyget.

b) Avgiften per flygtimme (timpriset) med statsflygets flygplan Gulfstream IV ska vara 10 700 kronor.

c) Kostnader för marketenteri ska till minst 75 procent täckas med avgifter.

d) Vid ITÖ där Försvarsmakten deltar ska avgiftens storlek beräknas så att minst myndighetens merkostnader för externa deltagare täcks. Om Försvarsmakten inte deltar ska full kostnadstäckning gälla.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsintäkter som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 Forskning och teknikutveckling och vilka beräknas uppgå till 975 000 000 kronor.

2. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får följande verksamheter finansieras med avgifter och inkomsterna disponeras av Försvarsmakten;

a) inkomster från hyror avseende elev- och befälshotell,

b) inkomster från extern verkstadsverksamhet,

c) inkomster från försäljning av reservmateriel,

d) inkomster från försäljning av drivmedel,

e) inkomster från extern transportverksamhet,

f) inkomster från personalbutiksverksamhet,

g) inkomster från marketenteri,

h) inkomster från övrig förplägnadsverksamhet,

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning,

j) inkomster med anledning av verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet,

k) inkomster avseende tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige,

l) inkomster i samband med andra länders nyttjande av utlandsstyrkans drift i campverksamhet samt

m) inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ).  

3. Försvarsmakten får mot full kostnadstäckning godkänna kryptosystem avsedda för internationella organisationer samt för användning vid internationellt samarbete.

4. Försvarsmakten får i samband med stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter så att minst merkostnaden täcks. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

5. Kostnader för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7. Internationellt bistånd, ska finansieras genom avgifter. Avgifterna får disponeras av Försvarsmakten.

6. Avgifternas storlek bestäms av Försvarsmakten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 16 § anslagsförordningen (1996:1189)

enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) förnya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. i den fredsfrämjande verksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:4

Vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

c) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Insatser, Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap, Utveckling samt Övrig verksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra kostnaden för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra intäkten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts.

2. När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten direktavskriva beredskapsinventarier i de fall anskaffningsutgiften per styck understiger 250 000 kronor.

3. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från FM avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. För överstigande inkomster ska de anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. 

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponerar totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen regleras särskilt. Därutöver gäller nedanstående;

 Nettointäkt från försäljning, [mnkr]

Andel som Försvarsmakten disponerar

 20-300

 30 %

 301-500

 20 %

 501-1 000

 10 %

 1 001

 5 %

4. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral och statsflyg till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Mathias Fredriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen ( två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarsexportmyndighet
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Försvarets underrättelsenämnd
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Centralförbundet Folk och Försvar
Civilpliktsrådet
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Värnpliktsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 3, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

Fö2009/1289/MFU
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Fö2010/66/ESIS (slutligt)
Fö2010/80/ESIS (slutligt)
Fö2010/156/MFI
Fö2010/165/ESIS (slutligt)
Fö2010/383/ESIS (slutligt)
Fö2010/437/MFI
(slutligt)
Fö2010/503/MFI
Fö2010/1175/MFU (delvis)
Fö2010/1440/MFI
Fö2010/1562/MFI
Fö2010/1776/MFI
Fö2010/2107/MFI