Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2010-10-28
U2010/6639/UH
U2010/2984/UH
U2010/3953/UH m.fl.
Se bilaga 1
universitet och högskolor m.m.

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m.
45 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslagen för universitet och högskolor m.m. för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126, prop. 2009/10:99, utg.omr. 16, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för universitet och högskolor m.m. och nedan angivna anslag.

Bilaga 1. Uppsala universitet

Bilaga 2. Lunds universitet

Bilaga 3. Göteborgs universitet

Bilaga 4. Stockholms universitet

Bilaga 5. Umeå universitet

Bilaga 6. Linköpings universitet

Bilaga 7. Karolinska institutet

Bilaga 8. Kungl. Tekniska högskolan

Bilaga 9. Luleå tekniska universitet

Bilaga 10. Karlstads universitet

Bilaga 11. Linnéuniversitetet

Bilaga 12. Örebro universitet

Bilaga 13. Mittuniversitetet

Bilaga 14. Blekinge tekniska högskola

Bilaga 15. Malmö högskola

Bilaga 16. Mälardalens högskola

Bilaga 17. Danshögskolan

Bilaga 18. Dramatiska institutet

Bilaga 19. Gymnastik- och idrottshögskolan

Bilaga 20. Högskolan i Borås

Bilaga 21. Högskolan Dalarna

Bilaga 22. Högskolan på Gotland

Bilaga 23. Högskolan i Gävle

Bilaga 24. Högskolan i Halmstad

Bilaga 25. Högskolan Kristianstad

Bilaga 26. Högskolan i Skövde

Bilaga 27. Högskolan Väst

Bilaga 28. Konstfack

Bilaga 29. Kungl. Konsthögskolan

Bilaga 30. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Bilaga 31. Operahögskolan i Stockholm

Bilaga 32. Södertörns högskola

Bilaga 33. Teaterhögskolan i Stockholm

Bilaga 34. Försvarshögskolan

Bilaga 35. Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

Bilaga 36. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37. Examensmål för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 

Bilaga 38. Krysslista över tilldelade utbildningsområden

Bilaga 39. Konstnärliga utbildningsområden

Bilaga 40. Anvisningar för redovisning av prognoser för perioden 2010-2013

Bilaga 41. Anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå i årsredovisningen för 2010.

Bilaga 42. Väsentliga uppgifter

Bilaga 43. Avgiftsfinansierad verksamhet

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434) .

Internationalisering

Jämställdhet

Breddad rekrytering

Övriga återrapporteringskrav

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1. Nya högskoleplatser
De universitet och högskolor som under 2009 och 2010 har tilldelats medel för nya högskoleplatser ska i årsredovisningen för 2010 redovisa hur de ökade antalet högskoleplatserna har disponerats samt i vilken utsträckning den ökade tillgången på utbildning har motsvarat studenternas efterfrågan.

2. Studieavgifter för tredjelandsstudenter
I årsredovisningen ska en redogörelse över uppbyggnaden av verksamheten för studieavgiftsskyldiga studenter lämnas.
  

1

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå

1. Strategiska forskningsområden
Regeringens satsning på strategiska områden har som målsättning att bygga upp forskning inom respektive området på högsta internationella nivå.

De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur bidragen per strategiskt område har utbetalats till andra lärosäten och forskningsinstitut.

2. Samarbeten universitet och högskolor har med de länder som Sverige har forskningsavtal med
Regeringen gör en genomgång av samarbetet med samtliga länder med vilka Sverige har ett mellanstatligt avtal om forskningssamarbete. Universitet och högskolor ska mot denna bakgrund redovisa och kommentera den samverkan som lärosätet har, eller förbereder, och som är av större långsiktig eller strategisk betydelse, med samarbetsparter i Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea. Redovisningen ska, när så är möjligt, innefatta en kortfattad redogörelse för resultaten av samarbetet.

Ekonomisk redovisning m.m.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina kan hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. Dessa kostnader kan, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:9Stockholms universitet: Grundutbildning.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för Grundutbildning, Forskning och forskarutbildning samt Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

3. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 41 .

4. Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet, som har getts rätt att enligt 12 § donationsförordningen (1998:140) förvalta medel i aktier och andra värdepappersfonder, ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex.

5. De universitet och högskolor som lämnar delårsrapport ska avräkna och redovisa intäkter av anslag från grundutbildningsanslag motsvarande det totala belopp som per den 30 juni har överförts till lärosätets räntekonto i Riksgäldskontoret.

6. En prognos över beräknat utfall för anslaget till grundutbildning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast

– den 7 maj,
– den 30 juli, och
– den 29 oktober.

Särskilda anvisningar för redovisning av prognoser finns i bilaga 39.

7. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Det lärosäte som köper sådana kurser ska registrera samtliga genomförda prestationer i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

8. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för budgetåret 2010. 

Utbildningsområde  

Ersättning per helårsstudentErsättning per helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt21 56518 929
Naturvetenskapligt, tekniskt49 53241 771
Farmaceutiskt49 53241 771
Vård52 65945 609
Odontologiskt43 54750 727
Medicinskt58 84571 577
Undervisning 34 37440 483
Övrigt39 77932 314
Design140 36085 517
Konst199 26585 548
Musik121 09276 564
Opera288 575172 629
Teater279 046138 990
Media284 767228 110
Dans196 253108 441
Idrott102 26747 325


Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och övrig verksamhetsförlagd utbildning.
Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningaroch praktisk-estetiska kurser inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år . 

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 38.

9. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därmed avses såväl anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

10. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 37.

Gemensam redovisning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Forskning, konstnärligt utecklingsarbete och utbildning på forskarnivå

Undantag från vissa bestämmelser

Övrigt

Övrigt

1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar  årsredovisningen till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Högskoleverket.

2. Undantag från vissa bestämmelser återfinns i bilaga 42.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Likalydande till

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö Högskola
Mälardalens högskola
Dans- och cirkushögskolan
Dramatiska institutet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Försvarshögskolan
Kopia till

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhög
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsmakten
Finansdepartementet budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Justitiekanslern
Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Teologiska Högskolan, Stockholm
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Stiftelsen Rödakorshemmet
Sophiahemmet, Ideell förening
Newmaninstitutet AB
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2010-10-28

Diarienummerförteckning

U2010/6639/UH
U2010/2984/UH
U2010/3953/UH
U2006/5002/RS (delvis)