Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2010-11-25
S2010/8412/FH
S2010/8482/FH
Statens folkhälsoinstitut
Forskarens väg 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Resursåtgång

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa hur stor del av kostnaderna på anslag 2:1 Statens folkhälsoinstitut, anslagspost 1 förvaltningsmedel som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninititerad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas mellan olika verksamheter.

3

Uppdrag

ANDT-uppdrag

1. Statens folkhälsoinstitut (FHI) ska vidareutveckla sitt arbete för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30) samt etappmålen på tobaksområdet. I myndighetens uppdrag ingår bl.a. att stödja arbetet på regional och lokal nivå samt de insatser det civila samhället står för enligt den beskrivning som följer nedan. Eftersom de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna sträcker sig till och med 2010 ska myndigheten under detta år, i nära samarbete med ansvariga myndigheter och organisationer, särskilt verka för att de arbetssätt och metoder som utvecklats integreras i ordinarie verksamheter. Med utgångspunkt i gjorda erfarenheter och i den utvärdering som FHI kommer presentera kommer det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet att fortsätta. FHI ska vidare särskilt uppmärksamma de områden som prioriteras inom ramen för regeringens årliga åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

a. FHI ska stödja länsstyrelserna och särskilt länssamordningsfunktionen, vars uppgift är att samordna och utveckla arbetet med att genomföra alkohol- och narkotikahandlingsplanerna och arbetet med att uppnå etappmålen för samhällets insatser inom tobaksområdet (se vidare länsstyrelsernas regleringsbrev för 2010). FHI ska inom ramen för detta uppdrag fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 2, till länsstyrelserna samt ta fram anvisningar för hur medlen ska redovisas. FHI ska vidare, bland annat, ansvara för att komptensutveckling och utbildningsinsatser för länsstyrelsernas länssamordningsfunktioner genomförs.

b. FHI ska stödja kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete. Inom ramen för detta uppdrag ska FHI fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 4, till länsstyrelserna på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för kommunerna att utveckla alkohol- narkotika- dopnings- och tobaksförebyggande insatser. FHI ska ta fram anvisningar till länsstyrelserna för hur medlen ska användas samt redovisas. FHI och länsstyrelserna ska eftersträva att minst två tredjedelar av bidragsbeloppet används till kommunernas förebyggande insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller med psykisk ohälsa och till barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer samt till missbrukande kvinnor som utsätts för våld. FHI och länsstyrelserna ska verka för att de förebyggande insatserna bedrivs i samverkan mellan kommuner och det civila samhället. Kommunernas och/eller organisationernas insats ska motsvara minst halva kostnaden. FHI ska särskilt uppmärksamma skillnader mellan kommunernas förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att bidra till att säkerställa långsiktiga och hållbara strukturer på kommunal nivå.

c. FHI ska stödja länsstyrelserna och kommunerna med syfte att utveckla och skärpa tillsynen enligt alkohol- och tobakslagen. FHI ska ta fram anvisningar för länsstyrelsernas redovisning av hur de utövat tillsynen enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581) samt vilka åtgärder som vidtagits för att skärpa den kommunala tillsynen samt resultaten av detta arbete. FHI ska vidare fullfölja arbetet med att införa den metodik som utvecklats inom ramen för projektet ansvarsfull alkoholservering. FHI ska i denna del fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 3, till länsstyrelserna med syfte att främja arbetet med metoden i kommunerna samt ta fram anvisningar till länsstyrelserna för hur medlen ska användas samt redovisas. Utvecklingsarbetet i denna del ska vidare samordnas med det utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för länsstyrelsernas länssamordningsfunktioner.

d. FHI ska fortsätta det arbete som initierats genom regeringsbeslut den 7 maj 2009 om att aktivt sprida metoder som i grund- och gymnasieskolan kan förebygga och reducera elevers bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak. Av beslutet framgår bl.a. att FHI i samråd med Skolverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet samt andra berörda aktörer bl.a. ska fastställa vilka metoder som ska spridas till skolhuvudmännen och hur en samordnad och effektiv spridning av metoderna ska genomföras, att FHI vidare ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting samt uppmärksamma det civila samhällets viktiga roll i det hälsofrämjande och ANDT- förebyggande arbetet och att arbetet ska syfta till att etablera arbetssätt som efter projekttidens slut kan integreras i ordinarie verksamhet. I genomförandet av uppdraget ska de områden som lyfts fram för skolan i regeringens åtgärdsprogram för ANDT – arbetet för 2010 vara vägledande. FHI ska slutredovisa uppdraget i enlighet med vad som framgår av uppdraget 1i samt i enlighet med de direktiv för redovisningen av uppdraget som gavs i regeringsbeslutet från den 7 maj 2009.

e. FHI ska stödja hälso- och sjukvården, företagshälsovården samt universiteten och högskolorna i arbetet med att förebygga alkoholvanor som ger, eller riskerar att ge, fysiska eller psykiska skador (s.k. riskbruk). För att ge samordningsvinster och stimulera kunskapsöverföring och metodutveckling ska tobaksstrategins satsning tobaksavänjning integreras i detta arbete. Inom ramen för detta uppdrag ska FHI till landstingen fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 4, för att utveckla det alkoholförebyggande arbetet i primärvården. Landstingens egen insats ska minst motsvara det beviljade beloppet. FHI ska ta fram anvisningar för hur medlen ska användas samt redovisas.

f. FHI ska stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. FHI ska i detta arbete beakta det förebyggande arbete som sker inom skolans område och det arbete som sker för att motverka riskbruk av alkohol och minska tobaksbruket. FHI ska verka för att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet sker i samverkan med det civila samhället. 

g. FHI ska fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 4, till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak i enlighet med regeringens årliga åtgärdsprogram för områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det civila samhällets organisationer utgör en viktig aktör i detta utvecklingsarbete.

h. FHI ska initiera och ansvara för att informationsinsatser genomförs med syfte att nå de folkhälsopolitiska målen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena. FHI disponerar för detta ändamål medel inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 4. Det civila samhällets organisationer utgör en viktig aktör i detta arbete.

i. FHI ska senast den 31 mars 2011 inkomma med en samlad redovisning av arbetet med uppdragen 1a – 1h. FHI ska redovisa genomförandet och resultaten av arbetet med de olika uppdragen, redovisa hur de medel som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder för dessa uppdrag använts och fördelats samt göra en bedömning av uppdragens effektivitet i förhållande till målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna samt etappmålen på tobaksområdet.

Bevaka f.d. Alkoholkommitténs projekt

2. FHI ska bevaka de projekt som f.d. Alkoholkommittén påbörjade och som fortlöper efter den 31 december 2007. Institutet ska också vara mottagare av de rapporter som dessa projekt ska avge.

Samverkansprojekt inom matvanor och fysisk aktivitet

3. Statens folkhälsoinstitut ska i enlighet med regeringsuppdrag från den 29 april 2008 i samverkan med Livsmedelsverket genomföra ett samverkansprojekt inom området matvanor och fysisk aktivitet. FHI får för detta ändamål under 2010 disponera 700 000 kronor från anslaget 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, varav 350 000 får utbetalas till Livsmedelsverket för de uppgifter som verket utför. FHI ska under 2010 särskilt verka för att projektet integreras i ordinarie verksamheter så att förutsättningar skapas för att projektet efter detta år ska kunna fortgå utan särskilda medel från regeringen. En skriftlig rapport om arbetet samt om hur anslagna medel använts ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2011.

Mätning och uppdatering av företagens administrativa kostnader

4. Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Statens folkhälsoinstitut ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Barnperspektivet

5. I de uppdrag där det är relevant ska FHI särskilt redovisa hur det inom ramen för uppdraget förts en dialog med barn, vad som varit syftet med dialogen och hur barnens synpunkter och erfarenheter har tagits till vara. 

Utgiftsprognoser

6. FHI ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober. 

Ekonomiska stödet till organisationer

7. FHI ska redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering
Folkhälsopolitisk rapportregleringsbrev 2006. den 1 november 2010
Ansvara för uppföljningen av målen i alkoholhandlingsplanen och narkotikahandlingsplanenregleringsbrev 2007,
uppdrag nr 3
den 1 januari 2010
Fördela medel till sex kommuner för att stärka och utveckla det lokala sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetetregleringsbrev 2008, uppdrag nr 11den 1 februari 2010, den 1 februari 2011 och slutrapport den 30 juni 2012
Särskilda åtgärder inom området tobaksprevention 2008-2010regeringsbeslut den 19 september 2008Slutredovisning den 1 maj 2011
Nationell utvärdering av receptföreskriven fysisk aktivitetregeringsbeslut den 29 april 2008Slutredovisning den 31 mars 2010
Sprida skriften FYSS 2008regeringsbeslut den 29 april 2008Slutredovisning den 31 mars 2010
Uppdrag om hälsosituationen bland nationella minoriteterregeringsbeslut den 26 juni 2008slutredovisning den 31 mars 2010
Uppdrag om mäns våld mot kvinnor bland nationella minoriteterregeringsbeslut den 11 september 2008slutredovisning den 31 mars 2011
Stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet hos kommunernaregleringsbrev 2009, uppdrag nr 1cden 15 februari 2010
Stödja hälso- och sjukvården, företagshälsovården och universitet och högskolor i arbetet med att motverka alkoholvanor som ger eller riskerar att ge fysiska eller psykiska skador (Riskbruk)regleringsbrev 2009, uppdrag nr 1dden 15 februari 2010
Fördela medel till särskilda utvecklingsprojektregleringsbrev 2009, uppdrag nr 1fden 15 februari 2010
Rapport om arbetet och hur medlen använts inom anslag 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder regleringsbrev 2009

den 15 februari 2010

den del som gäller länssamordnarfunktionerna och ansvarsfull alkoholservering ska återrapporteras den 15 april 2010

Äldres hälsa - sociala mötesplatser för goda matvanor och fysisk aktivitetregleringsbrev 2009, uppdrag nr 6den 31 december 2010
Byggd miljö och fysisk aktivitetregleringsbrev 2009, uppdrag nr 7den 31 december 2010
Urban utvecklingregleringsbrev 2009, uppdrag nr 4 bden 1 oktober 2010
I samverkan med HANDISAM genomföra informations- och kommunikationsinsatser för att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsaregeringsbeslut den 11 december 2008slutrapport den 1 september 2010
Uppdrag inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för allaregeringsbeslut den 26 mars 2009delrapport den 30 juni 2010 och slutrapport den 15 juni 2012
Analysera vilka lärdomar som kan dras för svensk del av det arbete som bedrivits av Kommissionen om sociala bestämningsfaktorer för hälsaregeringsbeslut den 2 april 2009den 31 mars 2010
Kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer samt ta fram och följa upp indikatorerregeringsbeslut den 2 april 2009den 31 mars 2010, den 31 mars 2011 och den 31 mars 2012
Alkohol- , narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande åtgärder i skolanregeringsbeslut den 7 maj 2009den 31 januari 2010
Samordna en uppmärksamhetsvecka på området goda matvanor och fysisk aktivitetregeringsbeslut den 25 juni 2009den 30 september 2010
Nationell kartläggning av alkoholpreventiva insatser i arbetslivetregeringsbeslut den 25 juni 2009den 30 juni 2010

Uppdrag inför ny alkohollag

8. FHI ska, i enlighet med vad som aviserats i propositionen om en ny alkohollag (prop. 2009/10:125, avsnitt 11.1):

  • utarbeta en modell för utformningen av kommunala riktlinjer för serveringstillstånd och ta fram ansökningsblanketter och liknande
  • utarbeta kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda i kraft den 1 juli 2010. Uppdraget, som ges med förbehåll för att riksdagen beslutar enligt förslaget, ska genomföras skyndsamt och med den inriktning som anges i propositionen (avsnitt 11.1, s. 92 – 97). Kunskapsprov ska vara utarbetade före ikraftträdandet. FHI ska i årsredovisningen för 2010 lämna en redogörelse för hur uppdraget har genomförts.

Utbildningsmaterial om metoden fysisk aktivitet på recept

9. Statens folkhälsoinstitut ska utarbeta och sprida ett utbildningsmaterial om metoden fysisk aktivitet på recept. Materialet ska stödja ett evidensbaserat förebyggande och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Målgruppen är bland annat studenter vid hälso- och sjukvårdsutbildningar, hälso- och sjukvårdspersonal vid internutbildning och fortbildning samt aktörer som arbetar med utveckling av metoden regionalt och lokalt. Statens folkhälsoinstitut ska genomföra uppdraget i samråd med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Yrkesföreningen för fysisk aktivitet. En skriftlig rapport om arbetet samt hur medlen använts ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 september 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut132 170
ap.1Förvaltningsmedel (ram)129 123
ap.2Återbetalningsmedel (ram)0
ap.3Suicidprevention (ram)3 047

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Återbetalningsmedel

FHI disponerar anslagspostens överföringsbelopp för återbetalningar av avgifter enligt alkohollagen (1994:206) som av domstol bedömts vara i strid med EG-rätten.

ap.3 Suicidprevention

Medlen disponeras av FHI för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. Verksamheten redovisas av Karolinska institutet enligt anvisningar i regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m., bilaga 7.

2:6

Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut120 022
ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram)13 979
ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (ram)27 893
ap.9Särskilda åtgärder FHI (ram)78 150
Disponeras av Socialstyrelsen54 982
ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (ram)39 582
ap.6Bidrag till SPES (ram)500
ap.7Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.10Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 000
ap.12Särskilda åtgärder SoS (ram)8 400
Disponeras av Smittskyddsinstitutet15 000
ap.8STRAMA (ram)10 000
ap.11Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet18 450
ap.4Folkhälsopol.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)18 450
Disponeras av regeringen0
ap.5Folkhälsopol.åtg - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen ska utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna ska således ses som en helhet.

Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen ska utbetalas till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalningen ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen ska användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas till utveckling av metoder för vård och behandling för spelberoende. Medlen kan också användas för kunskapsuppbyggnad, riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhörigföreningar samt föreningar för spelberoende.

ap.4 Folkhälsopol.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

1 000 000 kronor ska utbetalas till Statens folkhälsoinstitut för genomförande av uppdraget att vidareutveckla metodbanken för hälsofrämjande insatser i enlighet med regeringsbeslut den 3 december 2009.

200 000 kronor ska utbetalas till Statens folkhälsoinstitut för genomförande av uppdrag 9 om utbildningsmaterial om metoden fysisk aktivitet på recept i detta regleringsbrev.

ap.6 Bidrag till SPES

Medlen ska efter rekvisition utbetalas i form av organisationsstöd till Riksorganisationen Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).

ap.7 Skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base. Socialstyrelsen ska vid prognostillfället i juli utförligt kommentera förväntad medelsanvändning på anslagsposten.

ap.8 STRAMA

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för verksamhet inom ramen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA).

ap.9 Särskilda åtgärder FHI

Anslagsposten ska användas till följande åtgärder:

Högst 500 000 kronor ska användas för att i samverkan med Livsmedelsverket initiera ett samverkansprojekt inom området matvanor och fysisk aktivitet i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008 och uppdrag 3 i detta regleringsbrev. Av dessa medel får högst 350 000 kronor utbetalas till Livsmedelsverket för de uppgifter som verket utför.

Högst 300 000 kronor får användas för att genomföra en nationell utvärdering av receptföreskriven fysisk aktivitet i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008.

Av medlen ska FHI efter rekvisition utbetala 450 000 kronor till Nationella Healthy Cities-nätverket för att finansiera en halvtidstjänst som koordinator i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till Karolinska institutet för förstärkning av den verksamhet som bedrivs vid Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Ytterligare 1 000 000 kronor ska utbetalas till Karolinska institutet för NASP genomförande av uppdrag att genomföra en intervjustudie enligt regeringsbeslut den 25 mars 2010.

Högst 450 000 kronor får användas i enlighet med uppdrag nr 6 om äldres hälsa i regleringsbrevet för 2009.

Högst 450 000 kronor får användas i enlighet med uppdrag nr 7 om byggd miljö och fysisk aktivitet i regleringsbrevet för 2009.

Högst  13 000 000 kronor ska användas för genomförande av en Nationell strategi för Tobaksprevention 2008-2010 i enlighet med regeringsbeslut den 18 september 2008.

Av medlen ska 60 000 000 kronor användas för stimulansbidrag till ett urval av kommuner som i samarbete med ett forskningslärosäte ska utveckla föräldrastödet i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla enligt regeringsbeslut den 29 april 2010.

ap.10 Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för att stärka myndighetens förmåga att planera för och hantera nationell samordning av insatser under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott samt stärka myndighetens arbete med att utveckla den nationella beredskapsplaneringen inom smittskyddsområdet och för att uppfylla de krav som ställs i det internationella hälsoreglementet. I detta ingår insatser med syfte att:

 -stärka myndighetens förutsättningar att ge stöd till den regionala och lokala nivån bl.a. sjukvårdshuvudmän, länsstyrelser och genom dem kommuner, i utvecklandet av en förbättrad beredskap för en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,  

-utveckla inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen (2004:168) och i samverkan med andra berörda myndigheter, en beredskap för att möta de behov av information både till sjukvården och allmänheten som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser, i synnerhet framtagande av material som kan användas av olika aktörer till exempel i genomförande av utbildningsinsatser,  

-delta i det internationella arbetet och följa internationella utvärderingar av olika åtgärder för att hantera utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar samt vid behov revidera nationella underlag,

-genomföra en omvärldsanalys avseende tillgång på influensavaccin för att täcka behov vid en framtida influensapandemi,

-genomföra, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting, en uppföljning av det avtal om pandemigaranti som tecknats för den pågående pandemin av influensa A H1N1,

-svara för de uppgifter som följer av myndighetens uppgift som nationell kontaktpunkt i Sverige för det internationella hälsoreglementet (2005) (IHR), samt

- samordna arbetet för att Sverige ska uppfylla även övriga krav gentemot WHO i enlighet med IHR.

ap.11 Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för att stärka myndighetens generella förmåga att, i enlighet med rollen som expertmyndighet, lämna underlag till Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott. Smittskyddsinstitutet ska fortsatt utveckla de sjukdomsövervakningssystem som behövs för att tillsammans med annnan information kunna anpassa åtgärder under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser som man i samråd med Socialstyrelsen har kommit överens om.  

ap.12 Särskilda åtgärder SoS

Anslagsposten ska användas till följande åtgärder: 

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas till Landstinget i Östergötlands län för att stödja utvecklingsarbete inom det svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukhus.

Av medlen får 5 800 000 kronor användas till räntor och amorteringar av antivirala läkemedel och antibiotika enligt regeringsbeslut den 17 juni 2009 och den 18 mars 2010.

Av medlen ska 2 400 000 kronor  utbetalas till Forum för frivilligt socialt arbete för en fortsatt finansiering av uppbyggnaden av en stödstruktur för frivilligcentralerna enligt uppdrag 9 under folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till Forum för frivilligt socialt arbete för att stödja Volontärbyråns verksamhet enligt uppdrag 10 under folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev.

Av medlen ska 1 000 000 kronor utbetalas till SamArbete för Människor i Sorg (SAMS) enligt uppdrag 11 under folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev.

2:7

Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut215 700
ap.2Länssamordnare (ram)24 000
ap.3Ansvarsfull alkoholservering (ram)12 000
ap.4Övriga åtgärder (ram)168 700
ap.5Bidrag till organisationer inom tobaksområdet (ram)6 000
ap.6Bidrag Sluta Röka-linjen (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet39 457
ap.9Alk.narkotpol.åtg - del till KAMK (ram)39 457
Disponeras av regeringen600
ap.1Till regeringens disposition (ram)600
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 000
ap.7ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete (ram)1 000
ap.8Insatser för internationellt arbete inom ramen för den nationella alkoholhandlingsplanen (ram)0

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Till regeringens disposition

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 5 februari 2009 om medel för kartläggning inom uppdraget Översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04).

ap.2 Länssamordnare

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Till övriga länsstyrelser ska 1 000 000 kronor utbetalas. Medlen ska finanisera länsstyrelsernas länssamordningsfunktioner.

ap.4 Övriga åtgärder

Av medlen ska 75 000 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna för deras arbete med att utveckla alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i kommunerna i enlighet med uppdrag 1b.

Av medlen ska 9 000 000 kronor utbetalas till landstingen för att utveckla det alkoholförebyggande arbetet i primärvården i enlighet med uppdrag 1e.

Av medlen ska 30 000 000 kronor utbetalas till särskilda utvecklingsprojekt i enlighet med uppdraget 1g.  

Av medlen ska 18 000 000 kronor användas för informationsinsatser i enlighet med uppdrag 1h.

Av medlen ska högst 24 000 000 kronor användas för centralt stöd, metodutveckling, samordning och administration avseende uppdragen om länssamordning (1a), hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunerna (1b), tillsyn/ansvarsfull alkoholservering (1c), riskbruk (1 e), universitet och högskolor (1f), utvecklingsprojekt (1g) och informationsinsatser (1h). Delen som avser administration får högst uppgå till 4 000 000 kronor.  

Av medlen ska högst 2 700 000 kronor användas för att genomföra uppdraget om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande åtgärder i skolan i enlighet med uppdrag 1d i detta regleringsbrev.

Högst 10 000 000 kronor ska användas för genomförande av en Nationell strategi för Tobaksprevention 2008-2010 i enlighet med regeringsbeslut den 18 september 2008.

ap.6 Bidrag Sluta Röka-linjen

Medlen ska utbetalas till Stockholms läns landsting för Sluta röka-linjens verksamhet.

ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental arbetsgrupp, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat inom regeringskansliet. Medlen till ANDT-sekretariatets samordnande och utåtriktade verksamhet får användas för kostnader i samband med samverkansinitiativ, insatser för dialog kring och spridning av regeringens årliga åtgärdsprogram samt kostnader för konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

ap.9 Alk.narkotpol.åtg - del till KAMK

10 000 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 8 under individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev om att öka antalet tillsynsinsatser och utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården 2008-2010.

15 000 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 8 under folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev om att fördela medel till olika frivilligorgansiationer i syfte att stärka deras alkohol- narkotika- och dopningsförebyggande arbete.

6 000 000 kronor ska utbetalas till Statens folkhälsoinstitut i enlighet med uppdrag 1 g i detta regleringsbrev om utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet.

8 457 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Statens folkhälsoinstitut
ap.13 8743 %0
ap.20Allt0
ap.3913 %0
2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.11 187Inget0
ap.2420Inget0
ap.3837Inget0
ap.42 593Inget0
ap.50Inget0
ap.615Inget0
ap.745Inget0
ap.8300Inget0
ap.94669000
ap.10150Inget0
ap.11150Inget0
ap.12905 8000
2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder
ap.10Inget0
ap.2720Inget0
ap.3360Inget0
ap.45 061Inget0
ap.5180Inget0
ap.6150Inget0
ap.730Inget0
ap.80Allt0
ap.91 202Inget10
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2511 014
2010-02-2511 014
2010-03-2511 014
2010-04-2511 014
2010-05-2511 014
2010-06-2511 014
2010-07-2511 014
2010-08-2511 014
2010-09-2511 014
2010-10-2511 014
2010-11-2511 014
2010-12-2511 016
Summa132 170
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel
2:1 ap.3Suicidprevention

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens folkhälsoinstitut får ingå som medlem i föreningen Nyckelhålet.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/DL
Näringsdepartementet/MK
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DISK
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Försvarsdepartementet/SSK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Länsstyrelserna
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sveriges Kommuner och Landsting