Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2010-10-28
U2010/6639/UH
U2010/2984/UH
U2010/3953/UH m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:54
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:54 för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:54

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet379 754
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)1 977
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)2 083
ap.3Teknikdelegation: Utåtriktad verksamhet (ram)4 200
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)3 205
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 294
ap.6Vissa stipendier (ram)855
ap.7Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (ram)1 699
ap.10Forskningsmedel (ram)25 000
ap.11Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet (ram)20 000
ap.12Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)4 132
ap.14Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (ram)15 270
ap.15Integrationssatsningar (ram)93 600
ap.16Sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar (ram)20 000
ap.17Matematiksatsning (ram)1 033
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)6 000
ap.19Speciallärarutbildning (ram)10 323
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)50 000
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)109 083
ap.22Ytterligare högskoleplatser Högskolan Borås (ram)7 000
ap.30Vidareutbildning av lärare i skolan (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet4 425
ap.13Teknikdelegation: Kanslikostnader (ram)3 425
ap.23Sammanslagning DI och TH (kanslikostnader) (ram)1 000

Villkor för anslag 2:54

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2010.

Styrelsen ska senast den 21 februari 2011 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna en ekonomisk redovisning av medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer.

ap.3 Teknikdelegation: Utåtriktad verksamhet

Kammarkollegiet ska efter beslut av Teknikdelegationen utbetala 5 000 000 kronor för kostnader i samband med Teknikdelegationens utåtriktade verksamhet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp från Skatteverket motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som hänför sig till delegationens verksamhet.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2010.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2010.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet.

Under 2010 ska Svenska institutet göra en översyn av verksamheten och lämna förslag på hur den kan utvecklas inom givna ramar. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2010.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Stipendier bör ges till personer som genomgått svensk högskoleutbildning.

De två utbytesprogrammen bör utnyttja ungefär hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 81 500 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 50 900 kronor av anslagsposten utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför.

ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Av medlen under anslagsposten avser 1 159 000 kronor verksamhet inom Tempus, EU:s samarbetsprogram med Central- och Östeuropa inom högre utbildning, för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt.

Vidare avser 110 000 kronor stöd för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

Av medlen utgör slutligen 430 000 kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 2010.

ap.11 Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitet och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antalet doktorander omräknat till heltidsekvivalenter. Till universitet och högskolor utgår som minst 10 000 kr.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell:


tusen kr
Uppsala universitet1 510
Lunds universitet1 973
Göteborgs universitet1 837
Stockholms universitet2 043
Umeå universitet1 158
Linköpings universitet1 247
Karolinska institutet475
Kungl. Tekniska högskolan926
Luleå tekniska universitet471
Handelshögskolan i Stockholm107
Sveriges lantbruksuniversitet287
Karlstads universitet570
Mittuniversitetet543
Linnéuniversitetet975
Örebro universitet653
Blekinge tekniska högskola270
Malmö högskola797
Mälardalens högskola522
Försvarshögskolan27
Gymnastik- och idrottshögskolan33
Högskolan i Borås430
Högskolan Dalarna474
Högskolan på Gotland178
Högskolan i Gävle402
Högskolan i Halmstad393
Högskolan Kristianstad346
Högskolan i Skövde293
Högskolan Väst331
Södertörns högskola455
Danshögskolan10
Dramatiska institutet10
Konstfack40
Kungl. Konsthögskolan16
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm44
Operahögskolan i Stockholm10
Teaterhögskolan i Stockholm10
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola55
Johannelunds teologiska högskola10
Röda korsets högskola33
Sophiahemmet högskola26
Totalt20 000

ap.12 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 4 132 000 kronor till Stockholms universitet. Dessa medel ska användas av universitetet för fördelning av stöd till studenter med funktionshinder, inkl. teckentolkning i enlighet med vad som anges i bilaga 4, avsnitt 1, punkt 2.

ap.13 Teknikdelegation: Kanslikostnader

Regeringskansliet disponerar anslagsposten för att täcka kostnader för Teknikdelegationens kansli.

ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation

1. Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat (U2009/3985/UH) att ge ekonomiskt stöd till Lunds universitet, till Göteborgs universitet och till Chalmers tekniska högskola för att dessa lärosäten ska anordna och utveckla två spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation:

- Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, och

- Master’s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 5 090 000 kronor till Göteborgs universitet och 5 090 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB för Gothenburg Schools of Entrepreneurship.

Medlen ska användas av de båda lärosäten för att utveckla och planera den befintliga mastersutbildningen inom entreprenörskap och innovation till högsta internationella standard. Av tilldelade medel får respektive lärosäte använda högst 900 000 kronor för olika planeringsinsatser. Resterande medel ska bidra till att täcka kostnader för anordnandet av utbildningen.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 5 090 000 kronor till Lunds universitet för Master´s Programme in Entrepreneurship. Medlen ska användas av universitetet för att utveckla och planera den befintliga mastersutbildningen inom entreprenörskap och innovation till högsta internationella standard. Av tilldelade medel får högst 900 000 kronor användas för olika planeringsinsatser. Resterande medel ska bidra till att täcka kostnader för anordnandet av utbildningen.

De helårsstudenter och helårsprestationer som utbildas inom ramen för ovan nämnda spetsutbildningar berättigar lärosätena ersättning inom ordinarie takbelopp. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter, hur medlen för kvalitetsförstärkning har använts samt hur de har bidragit till kvalitetsförstärkningen av utbildningen.

ap.15 Integrationssatsningar

1.      Kammarkollegiet ska snarast utbetala 780 000 kronor till Göteborgs universitet och 780 000 kronor till Stockholms universitet. De båda lärosätena ska anordna kompletterande utbildning inom juridik omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning. Utbildningen ska riktas till 15 helårsstudenter per lärosäte. Antagning av studenterna ska ske under 2010.

Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 52 000 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätet någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Av årsredovisningarna ska framgå antalet helårsstudenter som deltagit i kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

2.      Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning. Omfattningen ska vara 200 helårsstudenter per år.

Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 83 000 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätet någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 5 mars och den 6 november 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag (U2006/9555/BIA, slutligt) om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning.

Av årsredovisningarna ska framgå antalet helårsstudenter som deltagit i kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 679 500 kronor till Göteborgs universitet, 3 944 250 kronor till Stockholms universitet, 81 000 kronor till Umeå universitet, 257 750 kronor till Linköpings universitet och 311 250 kronor till Örebro universitet som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2010.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 158 750 kronor till Malmö högskola för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2010.

 3.      Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet ska anordna högskoleutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska syfta till att studenter som har en avslutad läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning från tredje land ska uppnå de kunskaper som krävs för behörighet att arbeta inom yrket i Sverige. Utbildningen ska riktas till maximalt 75 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 80 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen samt 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Antagning av studenterna ska ske under 2010.

Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 233 000 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 130 000 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen samt med  298 000 per helårsstudent på tandläkarutbildningen. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätet någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 6 november 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag i fråga om antalet registrerade helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2010.

Av de medverkande lärosätenas årsredovisningarna ska framgå antalet helårsstudenter som deltagit i kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

4.      Regeringen avser att under 2010 återkomma angående fördelning av resterande medel under anslagsposten Integrationssatsningar.

ap.16 Sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 20 000 000 till Linnéuniversitet för att täcka merkostnader i samband med sammanslagningen Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.

ap.17 Matematiksatsning

Kammarkollegiet ska till Göteborgs universitet utbetala 1 033 000 kronor för att universitetet, som samordnare av matematiksatsningen inom högre utbildning, ska fortsätta att i samråd med berörda lärosäten tillhandahålla en webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever som bl.a. sommarkurs.

Göteborgs universitet och NCM ska i samråd med övriga högskolor anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan en högskola och de kringliggande gymnasieskolorna.

Återrapportering

Göteborgs universitet ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som gjorts och de resultat som uppnåtts.

ap.19 Speciallärarutbildning

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till berörda lärosäten enligt tabellen nedan.Medel att utbetala (tkr)
Göteborgs universitet
1147
Stockholms universitet
1147
Umeå universitet
1147
Linköpings universitet
1147
Karlstads universitet
1147
Linnéuniversitet
1147
Örebro universitet
1147
Malmö högskola
1147
Högskolan Kristianstad
1147
Totalt
10 323
 

Medlen ska under 2010 användas för att stärka kvaliteten i utbildning som leder till en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Mittuniversitet och Chalmers tekniska högskola AB enligt tabellen nedan.

Medlen ska användas av lärosätena för att bygga upp innovationskontor i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50).

Det förutsätts att respektive lärosäte tar fullt ansvar för att följa de regelverk som gäller i samband med eventuella utbetalningar till andra associationsformer utanför myndighetssfären som t.ex. holdingbolag, särskilt i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och statsstödsregler.

Av årsredovisningen för 2010 ska respektive lärosäte som har getts möjlighet att bygga upp innovationskontor redovisa hur lärosätet initialt arbetat för att kontoret ska starta verksamheten, vilken ambition som finns samt eventuella synergieffekter som uppnås med andra insatser och program. Det ska vidare framgå med vilka andra svenska lärosäten, förutom det egna, samt eventuellt andra aktörer som samarbeten har upparbetats och vad sådana samarbeten avser. Motsvarande bör även omfatta och framgå av statens avtal med Chalmers tekniska högskola AB.

Vidare ska det av årsredovisningen framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för 2010 för innovationskontor respektive holdingbolag har använts för att bygga upp verksamhet vid innovationskontor och för kapitaltillskott i holdingbolag. Det ska av redovisningen framgå hur lärosätet har använt särskilt tilldelade resurser för kapitaltillskott till holdingbolag som är knutna till respektive lärosäte.

Förutom de 60 miljoner kronor, som regeringen redan har fördelat genom beslut i regleringsbrevet för budgetåret 2009 (dnr 2009/2145, 5765/UH), krävs riksdagens beslut om ytterligare anslagsmedel från statsbudgeten ska tillskjutas som kapitaltillskott till holdingbolagen. Regeringen avser att återkomma med förslag på hur satsningen på innovationskontor ska följas upp och utvärderas.


 
Medel att utbetala för 2009 (tkr)Medel att utbetala för 2010 (2) (tkr)Summa att utbetala 2010
Uppsala universitet7 0007 00014 000
Lunds universitet7 0007 00014 000
Umeå universitet4 0004 0008 000
Linköpings universitet6 0006 00012 000
Karolinska institutet5 0005 00010 000
Kungl. Tekniska högskolan7 0007 00014 000
Chalmers tekniska högskola9 0009 00018 000
Mittuniversitetet (1)5 0005 00010 000
Totalt50 00050 000100 000

(1) Medlen ska användas till att samordna ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

(2) För 2011 avser regeringen att fördela till ändamålet avsatta resurser på motsvarande sätt under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011.

Innovationskontorens verksamhet ska bli föremål för självvärdering av respektive lärosäte. Lärosätena ska ta fram såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för verksamheten samt förslag till nyckeltal och indikatorer för att möjliggöra en uppföljning av hur väl den bedrivna verksamheten når uppställda mål. Självvärderingen ska genomföras under 2011. Det innebära att i princip endast kortsiktiga mål kan bedömas. Realismen i att nå även de långsiktiga målen bör också ingå i bedömningen.

Självvärderingen bör utgöra underlag för en översyn av respektive innovationskontor. Varje lärosäte ska utse en person att ingå i en grupp utvalda externa bedömare som ska granska innovationskontorens verksamhet.

Processen syftar huvudsakligen till att

  • bidra till att utveckla verksamheten utan att likrikta den vid de olika innovationskontoren, och
  • granska om respektive innovationskontor svarar mot de uppställda mål som har ställts upp för den egna verksamheten.

Självvärderingsrapporterna och de utlåtanden som görs av de externa bedömarna ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2011.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska den 25 januari 2010 utbetala 150 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Internationella programkontoret ska i årsredovisningen för 2010 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 400 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen ska bidra till finansiering av kostnader i samband med högskolans arbete med svensk och europeisk kemiindustri.

3. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 2 000 000 kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska under 2010 bidra till att täcka kostnader för bedömning av utländska gymnasiebetyg med anledning av den ökande ärendetillströmningen.

4. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Högskolan på Gotland för att högskolan som ett treårigt pilotprojekt med början 2009 ska utveckla samverkan med Uppsala universitet inom förvaltningsområdet enligt högskolans skrivelse från den 22 februari 2009 (dnr A10–2009/95). Som en planeringsförutsättning gäller att högskolan bör tilldelas en miljon kronor under 2011 för detta projekt. Av årsredovisningarna ska högskolan redovisa arbetet inklusive nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska utvärderas efter projekttidens utgång för att bl.a. bedöma dess effekter.

5. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Högskoleverket. Medlen ska täcka merkostnader under 2010 för den ökade ärendetillströmningen vid Överklagandenämnden för högskolan.

6. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för

finansiering av utlandskontor verksamhetsåret 2010.

7. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 582 000 kr till Gymnastik- och idrottshögskolan. Beloppet avser medel för forskning.

8. Kammarkollegiet ska utbetala vardera 1 966 000 kronor till Ersta Sköndal högskola AB, Sophiahemmet, Ideell förening, respektive Stiftelsen Rödakorshemmet. Utbetalningen av medlen ska fördelas på tolv månader med utbetalning månadsvis fr.o.m. den 25 januari 2010 t.o.m. den 25 december 2010. Medlen ska av högskolorna användas för den extraantagning till sjuksköterskeutbildningen som gjordes 2009 om totalt 20 helårsstudenter vid varje högskola.

9. Kammarkollegiet ska utbetala 500 000 kr till Ersta Sköndal Högskola AB för att utreda förutsättningarna för en utökad samverkan med Sophiahemmets högskola, Röda Korsets högskola, Teologiska högskolan, Stockholm, Stockholms Musikpedagogiska institut och Ericastiftelsen.

10 Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 600 000 kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska under 2010 täcka merkostnader för manuell antagningshantering till följd av ändrade urvalsbestämmelser för sökande med betyg från viss utländsk och internationell gymnasial utbildning.

11. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 407 302 kr tilll Handelshögskolan i Stockholm. Beloppet avser slutlig avräkning för utförda prestationer under 2009 i enlighet med högskolans avtal med staten.

12. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Teaterhögskolan i Stockholm. Medlen ska bidra till att finansiera en utveckling under en treårsperiod (2008 - 2010) av högskoleutbildning i skådespelargestaltning på teckenspråk.

13. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 670 000 kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Beloppet avser medel till forskning.

14. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 325 000 kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Medlen avser ersättning för utredningsuppdrag i Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) under 2010 och 2011 inom området utvärdering av forskningskvalitet som en grund för tilldelning av resurser till universitet och högskolor.

15. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kr vardera till Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm för kostnader i samband med sammanslagningen av de båda lärosätena.

16. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 000 000 kr till Verket för högskoleservice för utvecklingskostnader av antagningssystemet (NyA) för en ordning med anmälnings- och studieavgifter.

17. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 4 000 000 kr till Umeå universitet. Beloppet avser medel till Ladok-konsortiet för utvecklingskostnader av studieadministrationssystemet Ladok med anledning av införandet av anmälnings- och studieavgifter.

18. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 200 000 kr till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning.

19. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 108 000 kronor till Teaterhögskolan i Stockholm och 634 000 kronor till Högskoleverket för kostnader i samband med sammanslagningen av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm.

20. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 245 520 kronor till Justitiekanslern som avser rättegångskostnader och ränta som Justitiekanslern har utbetalat till Uppsala Akademiförvaltning.

ap.22 Ytterligare högskoleplatser Högskolan Borås

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 7 000 000 kr till Högskolan i Borås för ytterligare högskoleplatser. Platserna ska avräknas medlen enligt ordinarie takbelopp.

ap.23 Sammanslagning DI och TH (kanslikostnader)

Regeringskansliet disponerar anslagsposten för att täcka kostnader för organisationskommittén med uppgiften att inrätta en ny högskola som ska omfatta de nuvarande verksamheterna vid Dramatiska- institutet och Teaterhögskolan i Stockholm (U2010:8).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.100Allt0
ap.110Allt0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.1603 %0
ap.1703 %0
ap.180Allt0
ap.1903 %0
ap.200Allt0
ap.2103 %29 944
ap.220Allt0
ap.230Allt0
ap.30050 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
2:56 ap.242:54 ap.20100 %
2:56 ap.312:54 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.8ram
ap.24ram
ap.31ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.63 000

2011
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2010-10-28

Diarienummerförteckning

U2010/6639/UH
U2010/2984/UH
U2010/3953/UH
U2006/5002/RS