Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut


2010-10-28
U2010//UH
Försvarshögskolan
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Under 2010 ska minst   90 helårsstudenter ha påbörjat grundutbildning på Officersprogrammet.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

Högre officersutbildning

Försvarshögskolan ska på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.  

Säkerhetssektorreform

Försvarshögskolan ska bidra till kunskaps- och metodutveckling samt utvecklande av relevanta utbildningar och utbildningsinslag rörande säkerhetssektorreformer (SSR). Försvarshögskolan ska samverka med Folke Bernadotte-akademin och andra berörda svenska myndigheter vad avser bidrag till ett samlat svenskt förhållningssätt till SSR.

Återrapportering

I redovisningen av verksamheten ska framgå till vilka länder, inom vilka områden och aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten skett samt hur den fungerat och vem som varit uppdragsgivare. I redovisningen ska också ingå kostnader per varje enskild insats samt högskolans totala kostnader för respektive projekt. Vidare ska redovisas viktigare erfarenheter från arbetet med SSR samt hur dessa avses tillvara tas och vidareutvecklas. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:52

Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan22 695
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)22 695

Villkor för anslag 2:52

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen under 2010.

2:55

Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan8 921
ap.10Forsk.o.konst.utveck - del till FHS (ram)8 921

Villkor för anslag 2:55

ap.10 Forsk.o.konst.utveck - del till FHS

Medel ska användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller för studiefinansiering av doktorander.

 Försvarshögskolan ska snarast utbetala 330 000 kr till Kungl. Tekniska högskolan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:52 Försvarshögskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:55 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
ap.100Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)36 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)46 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 634
2010-02-252 634
2010-03-252 634
2010-04-252 634
2010-05-252 634
2010-06-252 634
2010-07-252 634
2010-08-252 634
2010-09-252 634
2010-10-252 634
2010-11-252 634
2010-12-252 642
Summa31 616
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:52 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning
2:55 ap.10Forsk.o.konst.utveck - del till FHS

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Avgifterna ska dock inte täcka kostnader vid myndigheten för bibliotek samt för styrelse.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets

behov skall finansieras med avgifter med undantag av

utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets

behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall

som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna

disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528)

om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten

beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt

tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnittet 1.3  Ekonomisk redovisning omfattas Försvarshögskolan av punkterna 2, 3, 7, 9 och 10.

Av bilaga 42 Undantag från vissa bestämmelserframgår att Försvarshögskolan endast omfattas av punkterna 1, 3, 4, 6 och 8.