Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2010-10-28
Ju2010/7410/PO
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2010  (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Polisen ska bidra till att öka människors trygghet. Det är därför viktigt att förtroendet för Polisen är högt. Polisen ska bli mer effektiv och verksamhetsresultatet ska förbättras. Skillnaderna i resultat mellan polismyndigheterna ska minska. En större andel brott ska klaras upp och det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas. Genom bland annat ett förbättrat verksamhetsresultat, en ökad synlighet och tillgänglighet i hela landet samt ett starkt engagemang hos medarbetarna ska förtroendet för Polisen och människors trygghet öka. 

Polisens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt i dessa ska Rikspolisstyrelsen redovisa och kommentera resultatet av Polisens verksamhet. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Polisens resultat

Rikspolisstyrelsen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra Polisens verksamhetsresultat. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som Polisen har vidtagit för att minska skillnaderna i resultat mellan polismyndigheterna.

Evidensbaserade arbetsmetoder

En framgångsfaktor i det polisiära arbetet är att använda evidensbaserade arbetsmetoder. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilket metodutvecklingsarbete som har bedrivits under 2010. Av redovisningen ska också framgå hur Rikspolisstyrelsen arbetar för att införa arbetsmetoderna på polismyndigheterna.

Brottsförebyggande arbete

Rikspolisstyrelsen ska redovisa en bedömning av de åtgärder som Polisen har vidtagit som en följd av den nationella trygghetsundersökningen (NTU) och en redogörelse för hur många lokala samverkansavtal som har ingåtts samt en bedömning av det arbete som har bedrivits utifrån dessa.

Tertialrapporter

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur nedanstående indikatorer har utvecklats 

 1. antal anmälda brott
 2. antal och andel personuppklarade brott 
 3. antal ärenden redovisade till åklagare    
 4. antal bearbetade ärenden
 5. antal öppna ärenden  
 6. medianen för genomströmningstiden avseende bearbetade ärenden
 7. andel öppna ärenden äldre än 6 månader av inkomna ärenden
 8. anslagsutfall för perioden i procent av tilldelade medel
 9. andelen av alla inkommande samtal till Polisens kontaktcenter (PKC) som besvaras personligt inom tre minuter 
 10. antal anställda fördelat på poliser och civilanställda samt på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens.

Redovisningarna ska lämnas tertialvis senast den 10 juni, den 10 oktober och i samband med årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen ska, för indikatorerna 3-9, bedöma utvecklingen av dessa jämfört med samma period föregående år. Rikspolisstyrelsen ska också bedöma prognosen för resterande del av året gällande indikatorerna 3-9. Därutöver ska en analys av de viktigaste förändringarna samt en redogörelse för de åtgärder som kommer att vidtas lämnas. Utvecklingen av indikatorerna, analyserna och åtgärderna ska redovisas för hela polisorganisationen samt för var och en av polismyndigheterna. Utvecklingen av indikator 9 anges och bedöms för polisorganisationen som helhet. För tertial ett och två ska analyser och åtgärder redovisas kortfattat. För helåret ska en djupare analys göras i årsredovisningen.

Av redovisningarna ska också framgå måluppfyllelsen för de nationella mål som Rikspolisstyrelsen beslutar om för 2010. Måluppfyllelsen ska, där det är möjligt, bedömas och kommenteras på samma sätt som ovanstående indikatorer.

I redovisningarna ska även ingå en bedömning av hur det brottsförebyggande arbetet fungerar. Verksamheten ska, där det är möjligt, bedömas och kommenteras på samma sätt som ovanstående indikatorer.

Kompetens och ledarskap

Arbetet med att utveckla ledarskapet ska fortsätta. Deltagande i internationell verksamhet och internationell tjänstgöring ska uppmuntras och erfarenheter från detta ska tas tillvara och spridas inom polisorganisationen. Sådana erfarenheter kan vara av särskilt värde för anställningar i det indirekta och strategiska ledarskapet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • hur utvecklingen av arbetet med det nya chefsförsörjningsprogrammet för strategisk nivå fortskrider
 • antal och andel personer i kompetenskategorin ledningskompetens som har erfarenhet av internationell tjänstgöring. Sådan tjänstgöring ska ha pågått under en längre sammanhängande tid och ha skett de senaste fem åren.

Arbetstidens förläggning

Arbetstidens förläggning ska styras av verksamhetens behov. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som Polisen har vidtagit för att säkerställa att arbetstidens förläggning utgår från verksamhetens behov. Av redovisningen ska framgå resultatet av vidtagna åtgärder.

Internationellt arbete

Polisens internationella arbete ska bidra till att uppfylla regeringens mål för polisorganisationen. Samarbetet inom den Europeiska unionen är i detta avseende särskilt viktigt. Därutöver ska den internationella verksamheten också bidra till att uppfylla målen för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Rikspolisstyrelsen ska redovisa 

 • vilka åtgärder som Rikspolisstyrelsen har vidtagit för att kunna planera, följa, mäta och utvärdera den verksamhet som Polisen bedriver inom internationella samarbetsformer som Europol, Interpol med flera
 • omfattningen av Polisens informationsutbyte med Europol, Interpol, inom Schengen-samarbetet och i den nordiska sambandsmannakretsen samt hur detta samarbete har påverkat Polisens verksamhetsresultat 
 • vilka åtgärder Polisen har vidtagit som en följd av de internationella förpliktelser som Sverige har ingått bland annat inom den Europeiska unionen
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet i kris- och konfliktområden samt hur Rikspolisstyrelsen har följt den nationella handlingsplanen för att genomföra resolutionen. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva åtagandena i de närbesläktade resolutionerna 1820 (2008) och 1889 (2009) som också handlar om kvinnor, fred och säkerhet.

Brottsutbytesfrågor

Rikspolisstyrelsen ska redovisa och analysera hur arbetet med brottsutbytesfrågor har bedrivits och utvecklats.

Prognoser

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utförliga kommentarer ska bifogas i Hermes vid respektive prognostillfälle. Prognoserna lämnas i Hermes den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

I samband med prognoserna som lämnas i februari respektive oktober ska Rikspolisstyrelsen även lämna en prognos över antagningsbehovet vid antagning till polisutbildningen för 2011-2014. Utgångspunkten för dessa prognoser ska vara att upprätthålla nivån om 20 000 poliser.

3

Uppdrag

Rättsväsendets kapacitetsbehov

Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Brottsförebyggande rådet ska stödja myndigheterna i detta arbete.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Rikspolisstyrelsen ska, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården senast den 31 december 2011 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Rikspolisstyrelsen anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Verkställighetsarbete

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska samverka för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut. I detta ingår att vidta åtgärder för att uppnå skyndsamhetskravet i utlänningslagen. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och effekterna av dessa. Av redovisningen ska bland annat framgå hur tiden i Migrationsverkets mottagande för personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut har utvecklats. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2010 och i samband med årsredovisning. I samband med slutredovisningen av uppdraget ska Rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den medelsförstärkning på 10 000 000 kronor som myndigheten har tilldelats för 2010 för att ytterligare förbättra och effektivisera Polisens arbete med verkställigheter av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte har slutredovisats

Effektivisering av polisverksamheten

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att effektivisera polisverksamheten. Rikspolisstyrelsen ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 1 oktober 2011. Delredovisningar av uppdraget ska lämnas senast den 1 april 2010, den 1 oktober 2010 och den 1 april 2011. Vid delredovisningen den 1 oktober 2010 ska uppdragets andra och tredje punkter slutredovisas (Ju2009/9595/PO).

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Uppdrag till Ekobrottsmyndigheten att i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna ska också utvärdera verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen. Uppdraget att bilda funktionen ska redovisas senast den 31 maj 2010. Utvärderingen ska redovisas senast den 31 maj 2012 (Ju2008/8737/Å).

En effektiv samverkan och handläggning av mängdbrott

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket att gemensamt vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv samverkan och handläggning av mängdbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2010 (Ju2009/3950/Å).

Mångfaldsprojektet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom Polisen. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2011 (Ju2009/2250/PO).

Grov organiserad brottslighet

Resultatet av arbetet mot den grova organiserade brottsligheten ska redovisas årligen (Ju2008/5776/PO).

Mäns våld mot kvinnor

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen om insatser rörande mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2010 (IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM).

Mäns våld mot kvinnor, fysisk miljö

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utvärdera hur den särskilt anpassade fysiska miljön har påverkat de våldsutsatta kvinnornas upplevelser av bemötandet. Regeringen har också beslutat att Rikspolisstyrelsen får disponera ytterligare medel för kostnader som uppstår i samband med att fler myndigheter och kommunala aktiviteter samlokaliseras inom Projekt Karin. Uppdragen ska redovisas senast den 28 februari 2010 (Ju2008/2434/PO, Ju2008/4891/PO, Ju2009/7593/PO).

Barnahus

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen göra en utvärdering av verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2010 (Ju2008/8573/KRIM).

Människohandel

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska lämnas senast den 20 februari 2010. Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2011 (Ju2008/7403/PO).

Utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket utforma och genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2010 (Ju2008/7290/KRIM).

Europeiska fonden för de yttre gränserna

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (Ju2007/5083/PO).

Information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel

Fortsatt uppdrag till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen angående information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel. Uppdraget ska redovisas löpande i Försvarsmaktens årsredovisning och slutredovisas senast den 31 december 2011 (Fö2007/1561/CIV).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen19 072 056
ap.1Polisorganisationen (ram)19 072 056
Disponeras av regeringen69 078
ap.2Till regeringens disposition (ram)69 078
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet6 000
ap.3Polisorganisationen - RKs disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården och dels till Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol och Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför polisorganisationen men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.  

Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 155 949 000  kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.2 Till regeringens disposition

Högst 64 000 000 kronor får användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

ap.3 Polisorganisationen - RKs disposition

Högst 6 000 000 kronor får användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polisorganisationen
ap.1572 1623 %0
ap.22 0723 %0
ap.31803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 600 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 807 713
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 589 338
2010-02-251 589 338
2010-03-251 589 338
2010-04-251 589 338
2010-05-251 589 338
2010-06-251 589 338
2010-07-251 589 338
2010-08-251 589 338
2010-09-251 589 338
2010-10-251 589 338
2010-11-251 589 338
2010-12-251 589 338
Summa19 072 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polisorganisationen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-149 036-65 00027 00090 000-63 000-277 036
Passhantering25 38115 000325 000310 00015 00055 381
Nationella ID-kort2 0057 00045 00038 0007 00016 005
Summa-121 650-43 000397 000438 000-41 000-205 650
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium-1 085-1403 2003 300-100-1 325
Tjänsteexport0028 00028 00000
Utbildning av ordningsvakter-7 065-1 78010 70012 500-1 800-10 645
Kontroll av väktarhundar-731-50550600-50-831
Summa-8 881-1 97042 45044 400-1 950-12 801
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-704-170500700-200-1 074
Tillståndsgivning2511-432 995-195 00050 000240 000-190 000-817 995
Summa-433 699-195 17050 500240 700-190 200-819 069
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Rikspolisstyrelsen bemyndigas att ta ut en avgift av de som vill annonsera i tidningen Svensk Polis. Avgiftsintäkten ska bidra till att täcka kostnaderna för att ta fram tidningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

Den 1 januari 2010 avskaffas systemet med kontrollmärken för vägfordon. Rikspolisstyrelsen får ta emot 14 000 000 kronor i bidrag från Transportstyrelsen för att kunna vidta kompensatoriska åtgärder för registerkontroller i trafikövervakningen.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras330 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras875 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO