Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2010-10-28
A2010/2563/AE
A2010/1920/AE
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr 2009/10:151) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Månadsvis rapportering

- IAF ska rapportera:

a. utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

b. inkomsterna på inkomsttiteln 2525, Finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift från arbetslöshetskassor,

c. genomströmningstider för beslut avseende ansökningar om arbetslöshetsersättning per arbetslöshetskassa. 

Kvartalsvis redovisning 

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) och till Arbetsmarknadsdepartementet.  

- 18 januari 2010 (prognosperiod 2010–2013)

- 25 februari 2010

- 6 maj 2010

- 29 juli 2010

- 28 oktober 2010.

Övrig redovisning

- IAF ska senast den 15 mars och den 15 augusti 2010 redovisa antalet utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen.

- IAF ska redovisa en analys av Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt av andelen underrättelser som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning eller andra sanktioner. Analysen avseende första halvåret 2009 ska redovisas senast den 15 april 2010. En motsvarande analys avseende helåret 2009 ska kompletteras med en skattning av det antal underrättelser som Arbetsförmedlingen inte lämnade till arbetslöshetskassan, trots att underrättelser borde ha lämnats. En slutlig rapport avseende 2009 ska redovisas senast den 15 september 2010.

3

Uppdrag

1. IAF ska mot bakgrund av arbetslöshetskassans handläggningtider analysera arbetsgivarintygets ändamålsenlighet. IAF ska också identifiera eventuella svårigheter avseende arbetsgivarnas hantering och arbetslöshetskassornas behandling av arbetsgivarintyget samt vid behov föreslå nya regler för att komma till rätta med dessa svårigheter. Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2010.

2. Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion. Resultatet ska redovisas och analyseras i en arbetsmarknadsrapport som ska redovisas senast den 19 maj 2010. IAF ska till Arbetsmarknadsdepartementet lämna synpunkter på de analyser som Arbetsförmedlingen redovisar senast den 2 juni 2010.

3. Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att redovisa vilka insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att förbättra arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring där särskild vikt ska läggas vid kontroll av grundvillkoren. Uppdraget ska redovisas senast den 2 augusti 2010. IAF ska bistå Arbetsförmedlingen i detta förbättringsarbete.

4. IAF ska redovisa vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna vidtagit under sista kvartalet 2009 och under det första kvartalet 2010 för att minska de långa genomströmningstiderna. IAF ska vid detta tillfälle även redovisa vilka genomströmningstider för beslut om ansökan om arbetslöshetsersättning som grundar sig helt eller delvis på arbete i annat land. Uppdraget ska redovisas senast den 9 augusti 2010. Motsvarande redovisning för helåret 2010 ska göras i IAF:s årsredovisning för 2010.

5. IAF har under 2009 redovisat en granskningsrapport om kompletterande aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen. IAF ska under 2010 följa upp och analysera hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbetet med kompletterande aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2010.

6. IAF ska följa upp de tillfälliga förändringarna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som träder kraft den 1 januari 2010 mot bakgrund av de förändrade reglerna i sjukförsäkringen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010.

8. IAF ska kartlägga samtliga åtgärder som de olika arbetslöshetskassorna har vidtagit utifrån de iaktagelser som IAF redogjorde för i 2009 års regeringsuppdrag avseende arbetslöshetskassornas internkontroll. IAF ska även redovisa vilka arbetslöshetskassor som inte genomfört nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de brister som IAF redovisade i 2008 års granskning av arbetslöshetskassornas informationssäkerhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen55 104
ap.1Förvaltningskostnader (ram)55 104

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen52 008
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)52 008

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 6533 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 592
2010-02-254 592
2010-03-254 592
2010-04-254 592
2010-05-254 592
2010-06-254 592
2010-07-254 592
2010-08-254 592
2010-09-254 592
2010-10-254 592
2010-11-254 592
2010-12-254 592
Summa55 104
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IAF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 002 Bidrag från Schweiz.

Återbetalningar avseende den förhöjda finansieringsavgiften ska redovisas mot inkomsstitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 003 Förhöjd finansieringsavgift.

Arbetslöshetsavgift och återbetalning av arbetslöshetsavgift ska redovisas mot inkomstitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskasor, undertitel 004 Arbetslöshetsavgift.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Per Hollander
Kopia till

Arbetsmarknadsdepartementet/Adm
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelening/Ekonomienheten/Red
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation

Senast uppdaterad: