Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2010-10-28
S2010/7721/SK
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Socialstyrelsen
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/2010:SoU1, rskr. 2009/10:131, prop. 2009/10:99, utg.omr. 09, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nedanstående regeringsuppdrag kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan. 

Överföring av tillsynsverksamhet avseende socialtjänst från länsstyrelserna till Socialstyrelsen

Överlåtelser till Socialstyrelsen av tillgångar och skulder som kan hänföras till Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet av Socialtjänsten ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Balanserad semesterlöneskuld avseende ovanstående som upparbetats 2009 och anslagsavräknats ska utbetalas av Länsstyrelserna till Socialstyrelsen senast 2010-03-31.

Överföring av verksamhet kopplad till hiv/aids från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet 

Överlåtelser till Smittskyddsinstitutet av tillgångar och skulder som kan hänföras till Socialstyrelsens hiv/aidsverksamhet och system för att följa utbredningen och konsekvenserna av en pandemi i samhället ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Balanserad semensterlöneskuld per 2010-06-30 avseende ovanstående som upparbetats 2009 och 2010 och anslagsavräknats ska utbetalas av Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet senast den 30 september 2010.

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska i samverkan med Läkemedelsverket, utreda hur Learning Management System (LMS) skulle kunna användas för kunskapsspridning och fortbildning kring läkemedelsförskrivning för AT-läkare. Återrapportering ska ske senast den 30 augusti 2010.

2. Socialstyrelsen ska redogöra för det rådande läget avseende tillgången på vårdplatser inom hälso- och sjukvården. En analys ska göras av befintliga kunskapsunderlag. En prognos över tillgången på vårdplatser ska redovisas för de närmaste två åren. Socialstyrelsen ska även följa upp vilka effekter man nått via vitesföreläggning. En rapport skall inlämnas senast den 31 maj 2010.

3. Socialstyrelsen har, enligt regeringens beslut nr I:9 den 4 december 2008, i uppdrag att följa införandet av vårdvalssystem i primärvården och om detta sker i enlighet med vad som föreslås i proposition Vårdval i primärvården (2008/09:74). Uppdraget ska slutredovisas den 15 februari 2010. Socialstyrelsen har också regeringens uppdrag att på nationell nivå följa upp utvecklingen avseende användandet av valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen samt redovisa utbetalade medel, enligt regeringens beslut nr III:38 den 10 april 2008. Utbetalning av medel och uppföljningsuppdraget ska redovisas den 1 juni 2010.

Det är angeläget att fortsättningsvis följa upp valfrihetssystemen ur ett patient- och befolkningsperspektiv. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att följa hur valfrihetssystemen påverkar tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet i vård och omsorg. Uppföljningen bör göras bl.a. utifrån nationella mål om jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet i hela landet. Valfrihetssystemens konsekvenser för utsatta patient- och brukargrupper bör uppmärksammas särskilt.

Den kunskap som Socialstyrelsen tar fram och de bedömningar som görs ska återföras till sjukvårds- och omsorgshuvudmännen. Socialstyrelsen bör samverka med de myndigheter som bedöms lämpliga. Socialstyrelsen ska delredovisa uppdraget att följa upp användandet av valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen samt att följa upp valfrihetssystemen ur ovan nämnda perspektiv senast den 15 februari 2011 och slutredovisa det senast den 15 februari 2012.

4. Socialstyrelsen ska tillse att vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets-, barn- och skolhälsovård/elevhälsa finns utarbetade, tillgängliggörs och hålls uppdaterade.

5. Socialstyrelsen ska i tillämpliga delar uppmärksamma cancer i arbetet med kunskapsstyrning, uppföljning och utvärdering, i syfte att bidra till genomförandet av intentionerna i betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (S 2009:11). I detta ingår en tydlig samordning av arbetet, inklusive regeringsuppdrag, rörande cancersjukdomar. Återrapportering ska ske senast den 15 februari 2011. 

6. Socialstyrelsen får i uppdrag att teckna ett avtal med Linköpings universitet om inriktningen på Prioriteringscentrums nationella uppdrag. Samråd ska ske med Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Avtalet ska tecknas senast den 31 mars 2010.

7. Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att ansvara för uppföljning och utbetalning av den s.k. sjukvårdsmiljarden, d.v.s. den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2010-2011. Försäkringskassan ska följa upp villkoren och beslutar om redovisningskrav. Avseende villkor 1:a i överenskommelsen sker beslut om redovisningskrav efter samråd med Socialstyrelsen.

8. Socialstyrelsen ska efter samråd med Försäkringskassan lämna förslag på sådana åtgärder som höjer kvaliteten på de uppgifter som läkare lämnar i medicinska underlag som krävs för beslut i ärenden som rör sjukförsäkringen. Socialstyrelsen ska också klarlägga och vid behov vidta sådana åtgärder som krävs för att bidra till att effektiva arbetsmetoder finns inom hälso- och sjukvården så att hälso- och sjukvården kan leva upp till skyldigheten att utfärd medicinska underlag av hög kvalitet. Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2010.

9. Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förstudie för hur en enkät till patienter inom cancervården ska utformas. Förstudien ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt i dialog med företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter. Uppdraget ska avrapporteras senast den 15 oktober 2010.

10. Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga ledtider i cancervården samt föreslå hur de ska beskrivas och följas upp. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer. Uppdraget ska avrapporteras senast den 15 oktober 2010.

11. Den 15 januari 2010 införs nya bestämmelser avseende möjligheterna att få sjukpenning för fler än 364 dagar i en sjukperiod. Riksdagen anger att förutom de mycket allvarliga sjukdomar som sedan tidigare ger rätt till fortsatt sjukpenning ska även andra tumörsjukdomar som i det enskilda fallet inte kan betraktas som mycket allvarliga men som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga omfattas. Detsamma ska gälla andra allvarliga sjukdomar av likartad karaktär. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan med att närmare beskriva vad som kan rymmas inom begreppet allvarlig sjukdom.

12. Till Socialstyrelsens uppgifter hör att verka för att hälso- och sjukvården får en struktur och en grund för kunskapsutveckling och för en kunskapsbaserad verksamhet. Socialstyrelsen bistår därför vården med nationella riktlinjer och annat kunskapsstöd, nationella indikatorer, nationell statistik och en nationell informationsstruktur. Arbetet innefattar utveckling av detta stöd, men i lika hög grad krävs ett arbete från myndighetens sida för att vården ska kunna tillgodogöra sig och använda strukturen och stödet från myndigheten. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en förstudie till en strategi för hur arbetet med de nationella riktlinjerna m.m. bör utvecklas under de kommande tre åren för att få en ökad användning inom hälso- och sjukvården. Studien ska särskilt beakta hur Socialstyrelsen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna och annat kunskapsstöd, tillsammans med andra berörda myndigheter, som Läkemedelsverket, SBU, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Folkhälsoinstitutet, skulle kunna samordna kunskapsstyrningen utifrån regeringens prioriteringar. Förstudien ska även beakta hur myndigheten på ett klokt sätt kan fördela arbetet när det gäller att utveckla kunskapsstöd och informationsstruktur för vården, verka för att stödet tillämpas samt utveckling och insamling av data, utarbetande av indikatorer, nationella riktlinjer och möjligheter att följa upp tillämpningen av riktlinjer. Förstudien ska vara färdigställd senast den 31 maj 2010.

13. Dokumentation av orsak till läkemedelsordination i såväl öppen som sluten vård är av stor betydelse för såväl patientens förståelse för den egna behandlingen som för patientsäkerheten vid omhändertagande i vården. Programstyrgruppen för nationella IT-stöd inom läkemedelsområdet är ett samordnande organ inom ramen för den nationella IT-strategin. Gruppen hör organisatoriskt hemma på Sveriges Kommuner och Landsting. Till gruppen är bland annat Socialstyrelsen adjungerade. Gruppen  beslutade i december 2009 om att starta en förstudie om att införa dokumentation av orsak till läkemedelsordination. Förstudien ska analysera förutsättningarna för detta och särskilt IT-stöd för dokumentationen. En enhetlig modell för orsak till läkemedelsordination är avgörande för hur denna information ska kunna dokumenteras, kommuniceras och följas upp i olika IT-system i vården.  En styrgrupp med representanter från landstingen och Socialstyrelsen har tillsatts. En slutrapport ska avlämnas till Programstyrgruppen för nationella IT-stöd inom läkemedelsområdet under hösten 2010.

14. Socialstyrelsen ska inom ramen för myndighetens uppdrag att följa upp den nationella vårdgarantin och den s.k. kömiljarden (S2009/4232/HS) göra en fördjupad analys av undanträngningseffekter i vården, dvs. situationer när lägre prioriterade patienter ges vård före patienter som har högre prioritet (ett större medicinskt behov). Av särskilt intresse är att, med utgångspunkt i propositionen Stärkt ställning för patienten (prop. 2009/10:67), analysera huruvida den lagreglerade vårdgarantin lett till effekter av detta slag för patientgrupper som riskerar att missgynnas i prioriteringssituationer, t.ex. personer med kroniska sjukdomar som kräver kontinuerliga kontroller eller återbesök. En delredovisning av hur arbetet med den fördjupade analysen forlöper ska göras i samband med myndighetens avrapportering 2011. Arbetet ska slutredovisas i samband med avrapporteringen 2012.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Gamla uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1.Rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.Årligen i regleringsbrevÅrligen senast den 31 januari
2.Försäkringsmedicinskt beslutsunderlag.Regeringsbeslut nr II:1, den 13 mars 2008Den 31 januari 2010
3. Inrätta ett femårigt projekt med en utbildningssatsning för Case Managers.Regeringsbeslut nr 9, den 14 september 2006Den 31 januari 2011
4. Betala ut medel till SBU som ska ta fram kunskapsöversikter.Regeringsbeslut nr I:7, den 19 februari 2009SBU avrapporterar
5. Redovisa pågående och planerade projekt som finansieras av den s.k. Dagmaröverenskommelsen.Årligen i regleringsbrevÅrligen senast den 28 februari
6. Nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården.Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 2Årligen senast den 28 februari
7. Kunskaps- och metodutveckling avseende hälsoproblem som relateras till dentala material.Regeringsbeslut nr 6, den 9 mars 2006Årligen senast den 31 mars, slutredovisning senast den 31 december 2010
8. Nationell informationsstruktur samt terminologi- och klassifikationsresurs för hälso- och sjukvården.Regeringsbeslut nr 3, den 16 maj 2007Den 31 mars 2011
9. Utbildning i Beardlees familjeinterventionsmetod.Regeringsbeslut I:4, den 26 juni 2008Den 15 januari 2010
10. Uppdrag att begära in statistik angående utländska kvinnors aborter.Regeringsbeslut nr I:1, den 9 oktober 2008Den 26 februari 2010
11. Fördela medel för Nationella Hjälplinjen och ingå avtal med föreningen om mål och villkor.Regeringsbeslut nr 3, den 18 januari 2007, Regeringsbeslut nr I:21, den 18 december 2008Den 1 mars 2010 och den 1 mars 2011
12. Betala ut medel till Försäkringskassan för att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering.Regeringsbeslut nr I:1, den 12 mars 2009Försäkringskassan redovisar 31 mars 2010 och 31 mars 2011, slutredovisas den 1 juni 2012.
13. Betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning.Regeringsbeslut nr I:3, den 12 mars 2009Den 1 mars 2010, den 1 mars 2011. Slutredovisning senast den 1 juni 2012
14. Upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.Regeringsbeslut nr 1:2, den 11 juni 2009Redovisning senast den 30 april 2010.
15. Finansiering av kvalitetsprojekt, samt utvärdering av projektet.Regeringsbeslut nr 12, den 10 maj 2007 samt regeringsbeslut nr I:3 den 3 juli 2008Den 30 september 2011
16. Uppdrag att utarbeta en vägledning om innehållet i överenskommelser som kommuner och landsting ska ingå om sitt samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.Regeringsbeslut nr I:3, den 5 november 2009Den 31 maj 2010
17. Uppdrag att fördela statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.Regeringsbeslut nr I:10, den 8 oktober 2009Årligen senast den 31 maj, oberoende utvärdering den 1 juni 2012
18. Projekt för att utveckla ersättningssystem inom hälso- och sjukvården.Regeringsbeslut nr I:18, den 19 december 2007Den 1 juni 2010
19. Uppföljning av en ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.Regeringsbeslut nr I:2, den 16 oktober 2008Den 1 juli 2010
20. Satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare.Regeringsbeslut nr I:6, den 18 juni 2008Den 1 juli 2010 samt den 31 december 2011
21. Utbetalning till landstingen för förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård för barn med psykisk ohälsa, uppföljning, utvärdering och administration av återkrav.Regeringsbeslut nr I:7, den 26 februari 2009Den 1 juli 2010
22. Utbetalning av bidrag till kommuner och landsting för kompetensförstärkning bland personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning.Regeringsbeslut nr I:7, den 18 juni 2008 samt regeringsbeslut nr I:6 den 26 februari 2009Den 1 juli 2010 för 2008 års medel, den 1 juli 2011 för 2009 års medel, den 1 juli 2012 för 2010 års medel. Medel för 2010 anges under villkoren för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri.
23. Påskynda utveckling av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt att förbättra verksamhetsuppföljning inom psykiatriområdet.Regeringsbeslut nr I:2, den 8 april 2009Den 1 juli 2010, den 1 juli 2011 och den 1 juli 2012.
24. Betala ut bidrag till SKL som ska upprätta en portal för kvalitetsregister inom psykiatrin.Regeringsbeslut nr I:4, den 24 april 2008SKL rapporterar den 31 december 2010
25. Betala ut medel till länsstyrelserna för förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.Regeringsbeslut nr I:9, den 18 juni 2008, regeringsbeslut nr I:10, 19 februari 2009Avrapporteras i Socialstyrelsens rapport Social tillsyn senast den 30 juni 2010
26. Utbetalning till Nationell samverkan för psykisk hälsa.Regeringsbeslut nr 2, den 15 mars 2007Den 28 februari 2010
27. Inrätta nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.Regeringsbeslut nr 3, den 15 mars 2007Den 28 februari 2010
28. Stödja utvecklingen av en högskoleutbildning inom området psykisk hälsa.Regeringsbeslut nr I:2, den 11 oktober 2007Den 28 februari 2010. Pågår t.o.m. 2010
29. Förstärka tillsynen över det psykiatriska hälso- och sjukvården.Regeringsbeslut nr 1, den 3 maj 2007 samt regeringsbeslut nr I:3 den 10 april 2008Den 28 februari 2010
30. Stödja utvecklingen av legitimerade psykoterapeuter och handledare inom psykoterapi.Regeringsbeslut nr I:1, den 16 april 2009Den 28 februari 2010. Slutredovisning den 1 mars 2013
31. Följa den nationella vårdgarantin och den s.k. kömiljarden.Regeringsbeslut nr I:2 den 20 maj 2009

.
Den 1 april 2011. Slutredovisning den 2 april 2012.

32. Nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder.Regeringsbeslut nr 8, den 14 september 2006Den 31 januari 2011
33. Stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling.Regeringsbeslut nr I:5, den 18 juni 2008Den 28 februari 2010. Slutredovisning den 1 mars 2011
34. Fördela medel till kommunerna inför och i samband med ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården.Regeringsbeslut I:3, den 15 maj 2008Den 1 juli 2011
35. Kartläggning av den vuxna befolkningens tandhälsa som ska ge underlag till fortsatt uppföljning och utvärdering.Regleringsbrev 2009 uppdrag nr 1Redovisas senast den 31 maj 2010
36. Förstärkning av tillsynen vad gäller förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och genomgång av befintliga läkemedelsrekommendationer av dessa.Regleringsbrev 2009 uppdrag nr 4Redovisas senast den 1 mars 2011
37. Analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånernaRegleringsbrev 2009 uppdrag nr 6Återrapporteras årligen senast den 30 april
38. Betala ut medel till Arbetsförmedlingen som i samverkan med Försäkringskassan ska upphandla rehabilitering och stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a. psykisk funktionsnedsättning.Regeringsbeslut nr I:20, den 18 december 2008Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan avrapporterar
39. Ansvara för en Webbaserad kunskapsportalRegeringsbeslut nr I:3, den 19 november 2009Den 15 februari 2010, den 1 december 2010, den 30 januari 2011 och den 30 april 2014
40. Följa införandet av vårdvalssystem i primärvården och om detta sker i enlighet med vad som föreslås i propositionen Vårdval i primärvården (2008/09:74)Regeringsbeslut nr I:9, den 4 december 2008Slutredovisning den 15 februari 2010
41. Utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.Regeringsbeslut nr I:2 den 26 november 2009 Den 1 december 2010 och 2011, slutredovisas den 1 juli 2012
42. Samverkan i uppdrag till Högskoleverket om specialistsjuksköterskexamenRegeringsbeslut II:3 den 13 maj 2009Ingen återrapportering
43. Bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende tandvårdsområdetRegeringsbeslut I:1 den 29 april 2009SKL redovisar till Socialstyrelsen
44. SBU identifierar och för ut kunskap om otillräckligt utvärderade metoder i hälso- och sjukvården. Sker bl.a. i samverkan med SocialstyrelsenRegeringsbeslut I:2 den 19 november 2009Ingen återrapportering
45. Utarbeta nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni.Regeringsbeslut I:5 den 19 mars 2008Redovisning av preliminär version av riktlinjerna senast den 31 mars 2010

 

Handikappområdet

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt kring situationen för familjer med barn med funktionsnedsättning och familjer där vårdnadshavare har en funktionsnedsättning. Socialstyrelsen ska analysera hur generella familje- och föräldrastödsinsatser kan kompletteras samt hur befintliga insatser riktade till målgruppen kan effektiviseras för att skapa förutsättningar för ett familjeliv där föräldrar och barn kan utvecklas som individer och i gemenskap. I uppdraget ingår även att analysera hur befintliga insatser riktade till målgruppen bidrar till att öka tillgängligheten till generella aktiviteter i samhället som erbjuds barn och föräldrar. Socialstyrelsen ska redovisa sitt förslag senast den 1 september 2010.

2. Socialstyrelsen ska kartlägga kommunernas tillämpning av insatsen ledsagning inom ramen för socialtjänstlagen och LSS. Kartläggningen ska omfatta utformningen av insatsen samt avgifter. Syftet med uppdraget är att presentera underlag för vidare analys av hur regeringen kan stödja huvudmännens arbete att fortsätta stärka kvalitén och skapa större likvärdighet kring insatsen ledsagning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2011.

3. Socialstyrelsen ska lämna stimulansmedel till landstingen för att utveckla skrivtolkning på distans inom vardagstolkningen. På anslaget 9.4.3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation har 2 000 000 kronor avsatts för detta ändamål. Medlen ska även användas till att följa upp, dokumentera och sprida erfarenheter av verksamheten utifrån ett teknik- och brukarperspektiv. En förutsättning för att få del av medlen är att landstingen genom kontakt med Hjälpmedelsinstitutet informerar sig om den kunskap som Hjälpmedelsinstitutet har inom området. Medel som utbetalats men som inte använts ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2011. En första redovisning av uppdraget lämnas den 31 december 2010. Av denna redovisning ska framgå utbetalat belopp samt vilka landsting som har ansökt om stimulansmedel samt inriktningen på utvecklingsarbetet. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 augusti 2011.  

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut 

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1. Utvärdering av statsbidrag till landstingens tolktjänst. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 2 1 oktober 2011
2. Instrument för bedömning av behov av personlig assistans regleringsbrev 2008, uppdrag nr 3 31 augusti 2011
3. Ta fram vägledning för hur daglig verksamhet ska utformas för att underlätta inträde på den reguljära arbetsmarknadenregleringsbrev 2009, uppdrag nr 215 april 2010
4. Socialstyrelsen ska utvärdera försöksverksamheten med service- och signalhundarregeringsbeslut III:5 den 11 december 20082 juni 2012
5. Ta fram modell för att beskriva levnadsförhållande för personer med funktionsnedättningregleringsbrev 2009, uppdrag nr 3Tematisk rapport lämnas 30 juni 2010
6. Uppdrag om rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättningarregleringsbrev 2009, uppdrag nr 415 december 2010

Äldreområdet

Nya uppdrag 

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i samråd med Socialstyrelsen och Boverket med utgångspunkt från utformade definitioner av nya boendeformer för äldre föreslå lämpliga krav på brandskydd för dessa. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 oktober 2010.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut  

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1. Utveckla ett nationellt kompetenscentrum. Regeringsbeslut nr 4 den 4 september 2006. Årligen den 1 april.
2. Uppdrag att göra en separat redovisning av kostnader för hemsjukvården. Regleringsbrev 2006, uppdrag nr 3. Årligen senast den 31 maj.
3. Svara för uppbyggnaden och utvecklingen av regionala FoU-centra. Regleringsbrev 2006, uppdrag nr 4. Årligen senast den 31 maj.
4. Genomföra årliga nationella brukarundersökningar. Från och med 1 januari 2010 går detta uppdrag in i uppdrag nr 2 under Individ- och familjeomsorg (nya uppdrag). Regeringsbeslut nr 9 den 21 juni 2006. Påbörjade uppdrag i enlighet med regeringsbeslut nr 9 den 21 juni 2006 ska redovisas under 2010.
5. Uppdrag att fördela stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppföljning av uppdraget får även omfatta kommunernas utformning av förfrågningsunderlag och avtal enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Regeringsbeslut nr III:38, den 10 april 2008, nr III:3, den 6 november 2008 och nr III:1 den 9 juli 2009. Uppdraget kompletteras i detta regleringsbrev se uppdrag 1 under nya uppdrag ovan. Redovisning av utbetalade medel senast den 15 januari 2010. Delredovisning senast 1 juni 2010 av uppföljningen och slutredovisning senast 27 december 2010.
6. Uppdrag att utarbeta vägledning m.m. för tillämpning av 5 kap. 10§ socialtjänstlagen (2001:453) om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående m.m.. Regeringsbeslut nr III:9 den 25 juni 2009. Årligen den 31 december
7. Uppdrag att följa upp och utvärdera resultaten av stimulansbidragen till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Regeringsbeslut nr 6 den 18 januari 2007 och nr III:8 den 25 juni 2009. Senast den 1 juli 2010
8. Uppdrag om en nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Regeringsbeslut nr III:2 den 24 september 2009. Årlig delrapport senast den 31 maj och slutredovisning senast den 1 oktober 2013
9. Uppdrag att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter. Regeringsbeslut nr III:5 den 3 december 2009. arbetsplan 1 april 2010 30 januari 2011 och den 1 februari 2011 samt den 30 april 2014.
10. Uppdrag att ta fram ny kunskap som ger de mest sjuka äldre ett värdigt liv och en god vård och omsorg m.m.. Regeringsbeslut nr III:5 den 10 december 2009. Plan för arbetet ska redovisas 1 juni 2010 och slutrapportering den 31 december 2012.
11. Medel till prestationsbaserade insatser för äldreRegeringsbeslut III:2 den 18 mars 2010.Slutredovisning uppföljnings- utvärderingsrapporten är ändrad till den 31 maj 2014.

Individ- och familjeomsorg

Nya uppdrag

1. Vid fördelningen av statsbidrag enligt förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området ska Socialstyrelsen beakta:

 • att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper),
 • att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tillvaratas i den nationella opinionsbildningen,
 • att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

Socialstyrelsen ska redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå ovanstående mål. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelat på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. Redovisningen ska ske senast den 30 juni 2010.

2. Socialstyrelsen får ett fortsatt uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten m.m. Uppdraget ska genomföras i linje med tidigare regeringsbeslut nr III:11 från den 25 juni 2009. Resultaten i öppna jämförelser ska redovisas uppdelat på kvinnor och män, när så är möjligt och relevant. Uppdraget för 2010 omfattar även att genomföra en nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre. Detta beslut ersätter regeringsbeslut nr 9 från den 21 juni 2006. Syftet med undersökningen är att ur ett brukarperspektiv följa upp kvaliteten och tillgängligheten inom vård och omsorg om äldre kvinnor och män på nationell nivå. Resultaten ska vara möjliga att jämföra mellan enskilda enheter och utförare i både offentlig och enskild regi, utifrån hänsyn till integritets- och sekretessaspekter. Resultaten från brukarundersökningen ska redovisas som en del av öppna jämförelser. De ska kunna användas som ett underlag för val av utförare såväl som för utvecklingsarbete på lokal och nationell nivå. Undersökningen ska utformas så att den ger den kunskap som brukare efterfrågar för att välja utförare. Informationen ska vara lätt för målgruppen att förstå och ta till sig. Internationella erfarenheter, befintlig evidens och samverkan med brukar- och anhörigrepresentanter bör ligga till grund för utformningen av undersökningen och presentationen av dess resultat. Undersökningen ska även omfatta icke-brukare. Undersökningen bör gälla i vilken utsträckning äldre personer som inte har biståndsbeslut om vård, stöd och omsorg har behov av detta, i vilken utsträckning deras behov är tillgodosedda och i så fall på vilket sätt. Om de har behov av vård, stöd eller omsorg som inte den offentligt finansierade äldreomsorgen tillgodoser, bör skälen för detta efterfrågas. Dessa resultat bör om möjligt redovisas på kommunnivå.

Socialstyrelsens analyser av innehållet i öppna jämförelser ska även omfatta resultaten av brukarundersökningen. Kostnaderna för detta uppdrag år 2010 uppgår till 17 700 000 kronor. Av detta ska 12 700 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 6 Öppna jämförelser, och 5 000 000 kronor belasta anslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 14 Till Kammarkollegiets disposition, punkt nr 5. Avrapportering ska göras årligen den 15 januari och den 31 maj med början 2010.

3. Socialstyrelsen ska följa upp hur lagändringarna från den 1 april 2008 i socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 5 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 6 §, 11 kap. 3 § och 1 och 4 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har slagit igenom i socialtjänsten. Avrapportering ska göras senast den 15 september 2011.

4. Socialstyrelsen ska sammanställa kunskap om metoder för att ge stöd till konfliktlösning vid vårdnadstvister och lämna förslag till fortsatt arbete inom området. En delredovisning ska lämnas den 15 maj 2010 och uppdraget ska slutredovisas den 31 maj 2011.

5. Socialstyrelsen ska verka för att befintlig kunskap om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld sprids till personalen inom socialtjänsten. Kunskapsstödet ska främst utgå från den vägledning till socialnämndens tillämpning av 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som Socialstyrelsen enligt tidigare uppdrag (Regeringsbeslut nr 24 2007-06-07) redovisade den 1 december 2009. Även annan befintlig kunskap ska spridas till personalen inom socialtjänsten. För att möta kommunernas efterfrågan på stöd ska kunskapsstödet tillgängliggöras på lämpligt sätt.

Socialstyrelsen ska senast den 1 november 2010 redovisa hur man avser att långsiktigt arbeta med spridning och tillgängliggörande. Socialstyrelsen ska även redovisa vilka behov kommunerna har av ytterligare kunskapsstöd på basis av en samlad bedömning inom ramen för Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våldsutsatta kvinnor och barn. Detta för att kunna ge likvärdigt stöd och hjälp över hela landet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i enlighet med 5 kap. 11 § SoL.

Kostnaderna för att genomföra uppdraget har beräknats till 1 500 000 kronor och avser uppbyggnad och utveckling av ett effektivt och fortlöpande kunskapsstöd som ska fungera på lång sikt. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

6. Socialstyrelsen har producerat ett antal kunskapsunderlag i arbetet med hemlöshetsstrategin. Under 2010 ska Socialstyrelsen implementera och sprida denna kunskap i landets kommuner och bland andra viktiga aktörer och fortlöpande följa satsningarna och den utvärdering som pågår. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, anslagspost 1.

7. Socialstyrelsen har under 2009 samarbetat med länsstyrelserna i uppdraget om att utveckla och förstärka tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården (uppdrag 75 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2009) . I uppdraget ingår att följa upp brister och missförhållanden som iakttagits tidigare och att kontrollera vad som åtgärdats. Det gäller särskilt socialtjänstens arbete med att följa upp placeringar av barn i familjehem samt tillsynen av hem för vård eller boenden som tar emot barn och unga eller familjer. Enligt uppdraget övertar Socialstyrelsen uppgiften från och med den 1 januari 2010. Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor för en fortsatt förstärkning av tillsynen över den sociala barn- och ungdomsvården. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 11 Utvecklingsmedel. Uppdraget ska redovisas i tillsynsrapporten för 2010.

8. Regeringens beslut den 24 april 2008 nr III:8 (dnr S2008/3958/ST) att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården 2008-2010 ändras så att uppdraget från och med 1 januari 2010 i sin helhet ska bedrivas av Socialstyrelsen. I och med att tillsynen övergår från länsstyrelserna till Socialstyrelsen ska den dokumentation som tagits fram inom ramen för uppdraget överlämnas till styrelsen. Under 2010 får Socialstyrelsen använda 10 000 000 kronor från medel som för 2010 avsatts inom ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 9. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet mot rekvisition. Socialstyrelsen ska sammanställa och redovisa genomförd tillsyn 2008-2010 samt gjorda iaktagelser till regeringen senast den 1 juni 2011. Redovisningen ska beskriva socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser för personer med missbruk och beroende. Medel som inte har utnyttjas ska redovisas och betalas tillbaka till Kammarkollegiet (plusgiro 950655-1) i samband med slutredovisningen.

9. Socialstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för myndighetens tillsynsuppgift särskilt tillsyna verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen under 2010. Socialstyrelsen ska vid tillsynen beakta de brister i dokumentation och tillämpning, likväl som föreslagna åtgärder, som framkommit i och i anslutning till SiS redovisning av regeringsuppdraget avseende översyn av avskiljning (S2009/5081/ST). Uppdraget redovisas i årsredovisningen för 2010.

10. Socialstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt från befintlig kunskap analysera vilka behov som finns av vägledning, utvärdering och uppföljning eller annat. Syftet är att kvalittetsutveckla arbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården med offer för hedersrelaterat våld och förtryck, inklussive barn och unga som förmås ingå äktenskap mot sin vilja. Samråd ska ske med Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor (NCK) vid Uppsala universitet, länsstyrelserna i Östergötland, Stockholm, Västra Götaland och Skåne samt med Rikspolisstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2011. För uppdraget får myndigheten disponera 1 600 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

  

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

HP1 är förkortning av Skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld och förtryck i samkönade relationer.

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1. Utbetala utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten m.m.(åtgärd 2 i HP1). Regeringsbeslut nr 3 den 15 februari 2007, nr 13 den 24 maj 2007, nr III:3 den 14 september 2008, nr III:1 den 15 januari 2009, nr III:3 den 4 februari 2010. 109 mnkr från anslag 9.6.2, ap 4.1 juni 2010
2. Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med bl.a. Socialstyrelsen ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (åtgärd 3 i HP1).Regeringsbeslut nr I:4 den 23 oktober 2008Rikspolisstyrelsen redovisar uppdraget den 15 december 2010
3. Riskbedömningsinstrument för ärenden om vårdnad, boende och umgänge i socialtjänsten (åtgärd 6 i HP1).Regleringsbrev 2009, uppdrag nr 3. 1 mnkr från anslag 13.3.1, ap.8.1 mars 2011
4. Utvärdera metoder och arbetssätt för våldsutsatta kvinnor samt sprida kunskap (åtgärd 7 i HP1).

Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 6. 6 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.

Den 31 december 2010
5. Utvärdera ideella kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn (åtgärd 9 i HP 1). Regeringsbeslut nr 4 den 26 juni 2008. 4 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.Delredovisning den 31 mars 2010. Slutredovisning den 31 december 2010
6. Utbildningsmaterial som belyser våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor samt spridning av utbildningsmaterialet (åtgärd 12 i HP 1). Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 10. 3 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.Delredovisning den 1 maj 2010, slutredovsining den 1 september 2011
7. Sammanställa och sprida kunskap inom missbruks- och beroendevården om våldsutsatthet bland missbrukande kvinnor (åtgärd 14 i HP 1). Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 11. 3 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8. 1 oktober 2011
8. Statsbidrag till organisationer som arbetar för att motverka våld mot kvinnor (åtgärd 15 i HP 1).Regleringsbrev 2009, uppdrag nr 6. 10 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.30 juni 2010 och 30 juni 2011
9. Statsbidrag till brottsofferverksamhet för HBT-personer (åtgärd 16 i HP 1).Regleringsbrev 2009, uppdrag nr 5. 2,5 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.31 maj 2010 och 31 maj 2011
10. Utvärdera metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutövande män (åtgärd 44 och 45 i HP 1).Regeringsbeslut nr 4, den 5 juli 2007 . 1 juli 2010
11. Socialstyrelsen ska genomföra ett samlat uppdrag utifrån handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.Regeringsbeslut nr III:28 den 18 december 2008 och regeringsbeslut nr III:3 den 29 januari 2009. 13 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.Redovisning av uppdraget ska ske den 31 januari 2010, 1 mars 2011, 1 mars 2012.
12. Uppdrag om hur IFO arbetar med brukare med utländsk bakgrundRegleringsbrev 2009, uppdrag nr 1.5 juni 2010
13. Uppföljning av socialtjänstlagens nya bestämmelser om adoptionerRegleringsbrev 2009, uppdrag nr 2.15 december 2010
14. Utrednings- och bedömningsinstrument för familjehem. Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 3. Den 31 december 2010
15. Leda och samordna ett fortsatt arbete mot hemlöshet samt motverka vräkning och hemlöshet bland barn. Regeringsbeslut nr 5, den 1 februari 2007. 1 juli 2010
16. Utvidgad statistikinsamling för insatser till barn och unga samt utveckling av kvalitetsindikatorer för den social barn- och ungdomsvården.Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 1. Årligen den 1 mars
17. Uppdrag att utarbeta föreskrifter och allmänna råd angående socialtjänstlagens bestämmelser om insatser av god kvalitet och personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt ett vård och omsorgsprogram för äldre med stora vårdbehov.Regeringsbeslut III:12 den 25 juni 2009.Tiden för när arbetet ska vara slutfört ändras med detta beslut jämfört med ursprungsbeslutet till den den 30 juni 2011 (ingen särskild återrapportering).
18. Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet tillsynsombud för barn och unga placerade I familjehem.Regeringsbeslut III:4 den 10 september 2009.Försöksverksamheten ska följas upp, utvärderas och avrapporteras senast 1 oktober 2013.
19. Socialstyrelsen ska samråda med RFSL i deras uppdrag att undersöka omfattningen av och situationen för personer som köper och säljer sexuella tjänster. Regeringsbeslut 4 den 25 juni 2009.Ingen återrapportering från Socialstyrelsen är begärd.
 

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1. Utbetala utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten m.m.(åtgärd 2 i HP1). Regeringsbeslut nr 3 den 15 februari 2007, nr 13 den 24 maj 2007, nr III:3 den 14 september 2008, nr III:1 den 15 januari 2009, nr III:3 den 4 februari 2010. 109 mnkr från anslag 9.6.2, ap 4.1 juni 2010
2. Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med bl.a. Socialstyrelsen ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (åtgärd 3 i HP1).Regeringsbeslut nr I:4 den 23 oktober 2008Rikspolisstyrelsen redovisar uppdraget den 15 december 2010
3. Riskbedömningsinstrument för ärenden om vårdnad, boende och umgänge i socialtjänsten (åtgärd 6 i HP1).Regleringsbrev 2009, uppdrag nr 3. 1 mnkr från anslag 13.3.1, ap.8.1 mars 2011
4. Utvärdera metoder och arbetssätt för våldsutsatta kvinnor samt sprida kunskap (åtgärd 7 i HP1). Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 6. 6 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8. Den 31 december 2010
5. Utvärdera ideella kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn (åtgärd 9 i HP 1). Regeringsbeslut nr 4 den 26 juni 2008. 4 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.Delredovisning den 31 mars 2010. Slutredovisning den 31 december 2010
6. Utbildningsmaterial som belyser våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor samt spridning av utbildningsmaterialet (åtgärd 12 i HP 1). Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 10. 3 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.Delredovisning den 1 maj 2010, slutredovsining den 1 september 2011
7. Sammanställa och sprida kunskap inom missbruks- och beroendevården om våldsutsatthet bland missbrukande kvinnor (åtgärd 14 i HP 1). Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 11. 3 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8. 1 oktober 2011
8. Statsbidrag till organisationer som arbetar för att motverka våld mot kvinnor (åtgärd 15 i HP 1).Regleringsbrev 2009, uppdrag nr 6. 10 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.30 juni 2010 och 30 juni 2011
9. Statsbidrag till brottsofferverksamhet för HBT-personer (åtgärd 16 i HP 1).Regleringsbrev 2009, uppdrag nr 5. 2,5 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.31 maj 2010 och 31 maj 2011
10. Utvärdera metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutövande män (åtgärd 44 och 45 i HP 1).Regeringsbeslut nr 4, den 5 juli 2007 . 1 juli 2010
11. Socialstyrelsen ska genomföra ett samlat uppdrag utifrån handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.Regeringsbeslut nr III:28 den 18 december 2008 och regeringsbeslut nr III:3 den 29 januari 2009. 13 mnkr från anslag 13.3.1 ap.8.Redovisning av uppdraget ska ske den 31 januari 2010, 1 mars 2011, 1 mars 2012.
12. Uppdrag om hur IFO arbetar med brukare med utländsk bakgrundRegleringsbrev 2009, uppdrag nr 1.5 juni 2010
13. Uppföljning av socialtjänstlagens nya bestämmelser om adoptionerRegleringsbrev 2009, uppdrag nr 2.15 december 2010
14. Utrednings- och bedömningsinstrument för familjehem. Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 3. Den 31 december 2010
15. Leda och samordna ett fortsatt arbete mot hemlöshet samt motverka vräkning och hemlöshet bland barn. Regeringsbeslut nr 5, den 1 februari 2007. 1 juli 2010
16. Utvidgad statistikinsamling för insatser till barn och unga samt utveckling av kvalitetsindikatorer för den social barn- och ungdomsvården.Regleringsbrev 2008, uppdrag nr 1. Årligen den 1 mars
17. Uppdrag att utarbeta föreskrifter och allmänna råd angående socialtjänstlagens bestämmelser om insatser av god kvalitet och personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt ett vård och omsorgsprogram för äldre med stora vårdbehov.Regeringsbeslut III:12 den 25 juni 2009.Tiden för när arbetet ska vara slutfört ändras med detta beslut jämfört med ursprungsbeslutet till den den 30 juni 2011 (ingen särskild återrapportering).
18. Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet tillsynsombud för barn och unga placerade I familjehem.Regeringsbeslut III:4 den 10 september 2009.Försöksverksamheten ska följas upp, utvärderas och avrapporteras senast 1 oktober 2013.
19. Socialstyrelsen ska samråda med RFSL i deras uppdrag att undersöka omfattningen av och situationen för personer som köper och säljer sexuella tjänster. Regeringsbeslut 4 den 25 juni 2009.Ingen återrapportering från Socialstyrelsen är begärd
20. Uppdrag att ta fram och sprida en metodhandbok eller annat vägledande material för stödjande verksamhet som riktar sig till barn och unga som lever I familjer där det finns missbruks- eller beroendeproblem.Regeringsbeslut III:4 den 6 december 2007.31 mars 2012

Folkhälsa

1. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram följande underlag för anslaget 2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar under utgiftsområde 9 för 2011:

 • Ett underlag med förslag till bidragets fördelning för 2011 ska inkomma till Socialdepartementet senast den 1 juni 2010. Underlaget ska kortfattat redogöra för bidragets användning under 2009 samt eventuellt uppnådda resultat och identifierade behov av framtida förändringar.
 • Med utgångspunkt i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ska ett underlag om framtida treårsprioriteringar inom ramen för tidsbegränsade satsningar för åren 2011 och 2012 också lämnas i detta underlag.
 • Med utgångspunkt i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ska i detta underlag även en strategi lämnas till Socialdepartementet avseende arbetet med att utveckla en gemensam kommunikationsplattform för landsting, storstadskommuner, Nationella rådet för hivprevention och Socialstyrelsen

   2. Socialstyrelsen ska senast den 15 oktober 2010 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar avseende 2010 (anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder ap. 10).

   3. Socialstyrelsen ska tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Statens veterinärmedicinska anstalt följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Socialstyrelsen ska dessutom analysera effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder i samband med dessa. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 april 2011.

   4. Socialstyrelsen ska i samråd med berörda aktörer genomföra en samlad uppföljning av den nationella strategin för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. Mot denna bakgrund ska Socialstyrelsen se över inriktningen på den nationella strategin och lämna förslag på hur den ska kunna vidareutvecklas. Den samlade uppföljningen ska redovisas till regeringen den 31 oktober 2010 och översynen av den nationella strategin ska redovisas den 1 mars 2011. (ersätter uppdrag 3 i 2007:års regleringsbrev)

   5. Socialstyrelsen ska följa och utvärdera implementeringen av Sveriges åtagande med anledning av det Internationella hälsoreglementet 2005 i samråd med berörda aktörer. Uppdraget ska slutrapporteras den 15 juni 2012. Socialstyrelsen ska lämna delrapporter i form av lägesbeskrivningar dels den 30 september 2010, dels den 30 april 2011.

   6. Socialstyrelsen ska genomföra en omvärldsanalys avseende tillgång till influensavaccin för att täcka behov vid en framtida influensapandemi respektive en uppföljning av det avtal om pandemigaranti som tecknats för den pågående pandemin av influensa A H1N1. Uppföljningen av nuvarande pandemigaranti ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting och ska ske med utgångspunkt i de insatser som vidtagits för att motverka spridning av influensa A H1N1. Uppdraget ska delrapporteras den 5 maj 2010 och slutrapporteras den 15 oktober 2010.

   7. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2011 redovisa hur medlen avseende Hälsofrämjande sjukhus har använts.

   8. Socialstyrelsen ska fördela 15 000 000 kronor till olika frivilligorganisationer i syfte att stärka deras alkohol-, narkotika och dopningsförebyggande arbete. Medlen ska utbetalas av Kammarkollegiet, efter rekvisition, från anslag 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, anslagspost 9. Stöd kan utges till organisationer som uppbär statsbidrag från Socialstyrelsen inom det sociala området enligt förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Stöd ska också kunna ges till förebyggande insatser som bedrivs av andra föreningar och organisationer som vänder sig till nämnda målgrupper. Stöd ska främst utges till föreningar eller organisationer som avser att inleda en ny eller utveckla en befintlig verksamhet och insatserna ska huvudsakligen riktas mot barn, ungdomar, unga vuxna och insatser i arbetslivet i linje med intentionerna i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna och kommunernas alkohol- och narkotikapolicy. Medlen kan användas för tillämpning av såväl redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt som för satsningar på mer oprövade verksamheter och områden samt för att sprida erfarenheter av framgångsrikt och väl dokumenterat arbete. De projekt som stöds ska dokumenteras och utvärderas. Beredning, uppföljning och utvärdering av medlens användning bör ske i nära samarbete med Statens folkhälsoinstitut och Ungdomsstyrelsen. En skriftlig rapport om arbetet och hur medlen har använts ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2011. Medel som inte har utnyttjats ska redovisas och återbetalas till Kammarkollegiet i samband med slutredovisningen. Samtliga medel måste rekvireras före den 1 oktober 2010. De medel som inte har rekvirerats vid den tidpunkten kommer inte att stå till Socialstyrelsens förfogande.

   9. Socialstyrelsen uppdras att efter rekvisition utbetala (anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder) ett bidrag till Forum för frivilligt socialt arbete för att finansiera fortsatt uppbyggnad av en stödstruktur för frivilligcentralerna i Sverige. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2011 inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

   10. Socialstyrelsen uppdras att efter rekvisition utbetala ett bidrag (anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder) till Forum för frivilligt socialt arbete för att stödja Volontärbyråns verksamhet. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2011 inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

   11. Socialstyrelsen uppdras att efter rekvisition utbetala (anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder) ett bidrag till organisationen SamArbete för Människor i Sorg för dess verksamhet. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2011 inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

   Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

   UppdragBeslutsinformationAvrapportering
   1.Förebyggande insatser mot alkohol- narkotika- och dopningsmissbruk regeringsbeslut nr 3, den 12 februari 2009den 31 maj 2010
    med uppdrag om att utvärdera förberedelserna inför och hanteringen av pandemin enligt regeringsbeslut den 18 mars 2010.

   3.Utbetala medel till uppbyggnaden av stödstruktur för frivilligcentraler regeringsbeslut nr 8, den 17 juni 2009den 1 mars 2010
   4.Utbetala medel för att stödja Volontärbyråns verksamhet regeringsbeslut nr 7, den 17 juni 2009den 1 mars 2010
   5.Utbetala medel till organisationen SamArbete för Människor i Sorg regleringsbrev 2009, uppdrag nr 5den 1 mars 2010
   6.Utbetala medel till Hälsofrämjande sjukhus regleringsbrev 2009, uppdrag nr 3den 1 mars 2010
   7.Genomföra nationella informationsinsatser riktade till ungdomar och unga vuxna om sexuellt överförda infektioner regleringsbrev 2009, uppdrag nr 2den 1 juni 2010
   Tidigare uppdrag ersätts med uppdrag om att utvärdera förberedelserna inför och hanteringen av pandemin enligt regeringsbeslut den 18 mars 2010.

   9.Ta fram förslag till organisation av hälsoindikatorstatistiken i samverkan med SCB, FHI och Arbetsmiljöverketregeringsbeslut nr 1, den 3 september 2009den 31 mars 2010.
   10. I samverkan med FHI analysera vilka lärdomar som dras för svensk del av det arbetet som har bedrivits av Kommissionen om sociala bestämningsfaktorer för hälsa.regeringsbeslut nr 4, den 2 april 2009den 31 mars 2010
   11. I samråd med FHI om vilka metoder som ska spridas till skolhuvudmännen angående alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande åtgärder i skolanregeringsbeslut nr 3, den 7 maj 2009
    
   12. I samverkan med FHI kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika rikssituationer regeringsbeslut nr 5, den 2 april 2009
    
   13. Upphandla läkemedel för att ytterligare förstärka beredskapenregeringsbeslut nr 9, den 17 juni 2009
    
   14. Rekommendation om resor med anledning av spridning av smittsamma sjukdomarregeringsbeslut nr 2, den 13 maj 2009
    
    

Krisberedskap

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska utreda vilka förändringar av myndighetens ansvar, uppgifter och ambition som är nödvändiga med anledning av ändringarna av principerna för bidrag från anslaget 2.4 Krisberedskap, utgiftsområde 6. Utredningen ska också omfatta en översyn av finansieringen av myndighetens beredskapsarbete. Uppdraget ska redovisas i samband med att Socialstyrelsen lämnar in budgetunderlaget den 1 mars 2010.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1. Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 1
 
2. Socialstyrelsen ska vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. (Samhällets krisberedskap)regleringsbrev 2008, övriga årliga rapportersenast den 28 februari årligen
3. Upprätthålla en beredskap i form av en cental fältepidemiologisk gruppregleringsbrev 2004, uppdrag nr 3
 

Regelbunden rapportering

 • Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
– inom hälso- och sjukvården senast den 31 mars. (Hälso- och sjukvård)
– vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med särskild inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari. (Handikappområdet)
– inom äldreomsorg och äldrevård, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari. (Äldreområdet)
– inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari. (Individ- och familjeomsorg)
– beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars. (Folkhälsa)

De år som Socialstyrelsen publicerar fördjupade rapporter utgår lägesrapporterna. 

 • Större rapporter

Socialstyrelsen ska
– vart fjärde år lämna en fördjupad hälso- och sjukvårdsrapport, med början 2009. (Hälso- och sjukvård)
– redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt ska de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en social rapport senast den 31 mars 2010. En lägesrapport om folkhälsa ska lämnas senast den 31 mars 2010. (Folkhälsa)
– redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en miljöhälsorapport senast den 1 april 2013. (Miljöpolitik)
– utifrån data i befintliga register redovisa statistik över olycksfall bland barn, övergrepp mot barn och skador bland barn till följd av avsiktligt självdestruktiv handling i en särskild rapport vart fjärde år från och med 2007. Nästa rapport lämnas senast den 28 februari 2011. En översiktlig statistik inkluderas årligen i Socialstyrelsens databaser på webbplatsen. (Folkhälsa)

 • Övrig återkommande rapportering

 

Socialstyrelsen ska vartannat år redovisa en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För åren 2008 och 2009 ska en rapport lämnas senast den 30 juni 2010 (Handikappområdet, Äldreområdet och Individ- och familjeomsorg). I rapporten ska Socialstyrelsen bl.a. redovisa den tillsyn som bedrivs inom psykiatriområdet enligt regeringens beslut den 19 februari 2009 nr I:10, erarenheter och resultat. Resultatet på nationell nivå ska utgå från de förhållanden som tidigare genomförd tillsyn på området visat.

Socialstyrelsen ska senast den 1 mars redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer ur Protokoll § 184 2008-06-17 (M2008/2746/H). (Miljöpolitik)

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli samt den 28 oktober.

Övriga uppdrag

Nya uppdrag

1. Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Socialstyrelsen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

2. Socialstyrelsen ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Ingen återrapportering 2010.

3. Kemikalieinspektionen har uppdraget att i samråd med Socialstyrelsen, Konsumentverket och Läkemedelsverket utreda olika myndigheters förutsättningar att hantera tillsynsansvaret för tatueringsfärger samt föreslå vilken myndighet som bör få tillsynsansvar för denna produktgrupp. I uppdraget ska ingå att belysa hur en nationell reglering är möjlig att genomföra i relation till relevant EU-lagstiftning. Om behov föreligger ska Kemikalieinspektionen föreslå utformning av en nationell reglering av farliga ämnen i tatueringsfärger samt ge förslag på hur tillsynen av produkter med bakterieinnehåll bör organiseras/delas upp.  Konsekvenserna för företagen av föreslagen nationell reglering ska redovisas. Uppdraget ska avrapporteras till regeringen/Miljödepartementet och Socialdepartementet senast den 1 juni 2010.

4. Kemikalieinspektionen får i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen utvärdera den hittillsvarande effekten av det generella nationella förbudet mot kvicksilver som infördes den 1 juni 2009. Uppdraget ska belysa vilken alternativ teknik som används, eller förväntas bli använd, istället för de produkter och processer som innehåller kvicksilver. Behovet av dentalt amalgam i undantagsfall ska särskilt belysas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2010. Rapporten ska kunna användas som ett underlag i kommande förhandlingar om en global kvicksilverkonvention och ska därför även vara skriven på engelska.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut    

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
1. Socialstyrelsen ska i samarbete med Nutek m fl. ta fram en handbok om hur sociala företag kan användas vid rehabilitering och sysselsättning.regeringsbeslut II:4 den 27 november 2008Nutek redovisar slutrapport den 28 februari 2010
2. Uppdrag att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.Regeringsbeslut 26 den 18 december 2008.Redovisning i samband med årsredovisningen för 2009 och 2010 (22 februari 2010 och 22 februari 2011)
3. Uppdrag till Statens skolverk om skolans värdegrund. Uppdraget genomförs i samråd med Socialstyrelsen.Regeringsbeslut I:7 den 29 april 2009.Uppdraget slutförs före 31 mars 2011

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen23 200 000
ap.1Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)23 200 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I enlighet med den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader åren 2009-2010 ska staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2009 utbetalas i januari 2010 och bidraget avseende kostnaderna för december 2009 utbetalas i februari 2010. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 19 mars 2009. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 2 och bilaga 3.

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen498 871
ap.1Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)98 000
ap.2Tillgänglighet (ram)36 000
ap.2.4Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (ram)24 000
ap.2.5Ökad tillgänglighet - information vård och omsorg (ram)12 000
ap.3Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.4Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (ram)2 000
ap.4.3Upplysningstjänst för vården (ram)2 000
ap.5IT-samordning (ram)0
ap.5.3Kvalitativ utvärdering av informationshantering (ram)0
ap.7Nationellt uppföljningsarbete (ram)73 000
ap.7.1Nationella kvalitetsregister (ram)60 000
ap.7.3Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser (ram)13 000
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)474
ap.24Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.32Bidrag för medicinteknik (ram)8 645
ap.34Specialistkompetenskurser (ram)8 000
ap.36Producentobunden läkemedelsinformation (ram)5 000
ap.37Prioriteringar (ram)2 000
ap.45Teknisk infrastruktur (ram)20 000
ap.45.1Säker informationsförsörjning (ram)15 000
ap.45.2Adressregister för hälso- och sjukvården (ram)5 000
ap.49Medicinska indikationer (ram)5 000
ap.50Strategi för god vård (ram)113 500
ap.54Omreglering av apoteksmarknaden (ram)90 500
ap.55Uppföljning av IT-strategin för vård och omsorg (ram)12 000
ap.55.1Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg (ram)12 000
ap.56Utvecklingsstöd för bättre kvalitet och effektivitet (ram)9 500
Disponeras av Försäkringskassan722
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)722
Disponeras av Kammarkollegiet22 912
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 500
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.9Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn (ram)18 912

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

Av medlen disponeras 3 000 000 kronor av Socialstyrelsen enligt uppdrag nr 9 i detta regleringsbrev (Hälso- och sjukvård, Nya uppdrag).

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 20 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med den överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstretegin år 2010 som regeringen fattade beslut om den 17 december 2009. Återrapportering ska ske i enlighet med överenskommelsen.

Av medlen ska 2 500 000 kronor utbetalas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för finansiering av en nationell cancersamordnare och utvecklingsarbete inom den nationella cancerstrategin.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 38 000 000 kronor till Apotekens Service AB för utveckling och drift av det elektroniska expeditionsstödet (EES). Av dessa medel avser 34 000 000 kronor kostnader för drift och förvaltning och 4 000 000 kronor utvecklingskostnader. Syftet är att implementera stödet och nå en så hög användning som möjligt för att förbättra läkemedelsanvändningen.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Följande anslagsposter omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2010: 

ap. 2.4 ap. 2.5ap. 6ap. 7.1ap. 7.3
ap. 45.1ap. 45.2ap. 49ap. 55.1ap. 56

ap.2.5 Ökad tillgänglighet - information vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.3 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Prioriteringscentrum för metodstöd till prioriteringar.

ap.4.3 Upplysningstjänst för vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.5.3 Kvalitativ utvärdering av informationshantering

Anslagssparandet får under 2010 användas i enlighet med beslutet i Dagmaröverenskommelsen 2007 för att utveckla en metodik samt ta fram relevanta och mätbara indikatorer för att kvalitativt och över tid kunna följa upp och mäta effekterna av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård.

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet. Medlen ska utbetalas efter anvisningar från Regeringskansliet.

ap.7.1 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.7.3 Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen ska 5 500 000 kronor utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting utan särskild rekvisition. Av medlen ska 2 500 000 kronor utbetalas till Regeringskansliet/Socialdepartementet efter rekvisition. Resterande medel disponeras av Socialstyrelsen.

ap.8 Swecare

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas efter rekvisition till Swecare.

ap.9 Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Rett Center i Jämtlands läns landsting. Rett Center ska senast den 1 april 2011 inkomma med en redovisning över hur medlen använts.

Av medlen ska 700 000 kronor användas för försörjning av vissa vacciner och antidoter i enlighet med Socialstyrelsens uppdrag att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter, regeringsbeslut nr 1:2 den 11 juni 2009.

Av medlen ska 500 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Vidarkliniken. Av anslagssparandet ska 2 500 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Vidarkliniken.

Resterande medel utbetalas enligt regeringsbeslut.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

 • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
 • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Socialstyrelsen ska kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.

ap.24 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Medlen ska utbetalas till Apotekens Service AB utan rekvisition för drift av läkemedelsförteckning.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Försäkringskassan och ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare.

ap.32 Bidrag för medicinteknik

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.34 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Medlen ska användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

ap.36 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.37 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.45.1 Säker informationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.2 Adressregister för hälso- och sjukvården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.49 Medicinska indikationer

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.50 Strategi för god vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Av medlen ska 31 900 000 kronor användas för genomförandet av projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorg (baserat på Snomed CT) i enlighet med de ändamål som beskrivs i regeringsbeslut nummer 3 den 16 maj 2007.

Av medlen ska 2 000 000 kronor användas för uppdraget att följa upp den nationella vårdgarantin och den s.k. kömiljarden.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet för uppdraget att utveckla en vägledning för upphandling inom vård och omsorg i enlighet med regeringsbeslut.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas utan rekvisition till Statens Beredning för medicinsk utvärdering (SBU) enligt uppdrag i SBU regleringsbrev 2010.

Av medlen ska 650 000 kronor användas till uppdrag nr 1, att utreda hur ett Learning Management System (LMS) skulle kunna användas för kunskapsspridning kring läkemedelsförskrivning för AT-läkare.

Av medlen ska 6 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting avseende projektet SePSOS.

Av medlen ska 1 500 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Läkemedelsverket för arbetet med EU-projektet om läkemedelseffekter i klinisk vardag.

Av medlen får Socialstyrelsen använda 3 000 000 kronor för att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård enligt regeringens beslut nummer I:2 den 26 november 2009.

Av medlen får Socialstyrelsen använda 17 000 000 kronor för arbetet med nationella riktlinjer, kvalitetsindikatorer, vilket omfattar både arbete med att utveckla indikatorer och arbete med att förbättra möjligheterna att samla in data utifrån dessa indikatorer samt arbetet med att föra ut och implementera den nationella informationsstrukturen. Dessa medel ska även täcka Socialstyrelsens arbete i förstudien om införandet av behandlingsorsak.

Av medlen får Socialstyrelsen disponera 1 500 000 kronor för att planera och genomföra en nordisk konferens angående förebyggande av oönskade graviditeter.

Av medlen ska 500 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för kostnader i samband med den nationella läkemedelsstrategin. 

Av medlen ska 1 700 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Apotekens Service AB för deras ökade kostnader för kryptering av individdata inom läkemedelsområdet till landstingen samt komplettering av läkemedelsförteckningen med uppgifter om förskrivare.

Av medlen ska 650 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Ungdomsstyrelsen för uppdraget att utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting under 2009–2011.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.54 Omreglering av apoteksmarknaden

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala följande belopp till Läkemedelsverket:

 • 32 800 000 kronor för driften av Giftinformationscentralen,
 • 24 500 000 kronor för producentoberoende läkemedelsinformation,
 •  4 000 000 kronor för produktion av Läkemedelsboken,
 • 325 000 kronor för arbete med den s.k. apotekssymbolen.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Konsumentverket.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 500 000 kronor till Konkurrensverket.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala följande belopp till Läkemedelsverket:

 • 12 300 000 kronor för att verket ska bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt verka för samordning och samverkan mellan de aktörer som är verksamma på området,
 • 2 000 000 kronor för utbetalning till eHälsoinstitutet för fullföljande av Apoteket AB:s åtagande enligt avtal med högskolan i Kalmar.

Av medlen ska 4 000 000 kronor utbetalas till Vetenskapsrådet efter rekvisition för att fördelas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

Av medlen ska följande belopp utbetalas efter rekvisition för att de doktorander som är anställda i Apoteket AB ska kunna slutföra sina forskarutbildningar:

 • 498 500 kronor till Lunds universitet,
 • 275 000 kronor till Uppsala universitet,
 • 541 750 kronor till Karolinska institutet och
 • 410 000 kronor till Linköpings universitet.

ap.55.1 Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Regeringskansliet/Socialdepartementet.

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting enligt Dagmaröverenskommelsen 2010, avsnitt 3.1.2.

ap.56 Utvecklingsstöd för bättre kvalitet och effektivitet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen877 938
ap.1Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri (ram)877 938
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 14 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att upprätta en portal för kvalitetsregister enligt regeringens beslut nummer I:4 den 24 april 2008.

Av medlen ska Socialstyrelsen betala ut 150 000 000 kronor till samtliga kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform enligt regeringens beslut nummer I:3 den 15 maj 2008.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter ansökan från landsting betala ut 12 000 000 kronor för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling enligt regeringens beslut nummer I:5 den 18 juni 2008.

Av medlen ska Socialstyrelsen betala ut 11 100 000 kronor till norra sjukvårdsregionen samt 10 400 000 kronor till sydöstra sjukvårdsregionen för en satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare enligt regeringens beslut nummer I:6 den 18 juni 2008.

Av medlen ska Socialstyrelsen utan rekvisition betala ut 50 000 000 kronor till Arbetsförmedlingen för att upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster enligt regeringens beslut nummer I:20 den 18 december 2008. Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesrapport senast den 10 augusti 2010 och en slutrapport senast den 12 februari 2011.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 5 000 000 kronor till Statens beredning för medicinsk utvärdering för att ta fram kunskapsöversikter enligt regeringens beslut nummer I:7 den 19 februari 2009.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 15 000 000 kronor till Hjälpmedelsinstitutet (HI) för att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel enligt regeringens beslut nummer I:8 den 19 februari 2009. HI ska fördela medlen för 2010 på samma sätt som för 2009, dvs. 4 000 000 kronor för att öka och utveckla information samt förbättra informationsvägarna, 4 000 000 kronor för att utforma och genomföra utbildningar och 5 000 000 kronor för att utveckla hjälpmedel mm., högst 1 500 000 kronor till institutets egna kostnader för samordning av verksamheten samt 500 000 kronor till utvärdering.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 10 000 000 kronor till Myndigheten för handikappolitisk samordning för att öka kunskapen om och påverka attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut nummer I:9 den 19 februari 2009.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter länsvisa ansökningar från kommuner och landsting betala ut 100 000 000 kronor för att förstärka kompetensen hos personalen enligt regeringens beslut nummer I:6, den 26 februari 2009, förutom högst 500 000 kronor som Socialstyrelsen får använda för att administrera och följa upp bidraget. 

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition från Försäkringskassan betala ut 10 000 000 kronor till en myndighetsgemensam kunskapsutveckling om rehabilitering enligt regeringens beslut nummer I:1 den 12 mars 2009. 

Av medlen ska Socialstyrelsen betala ut  80 000 000 till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem enligt regeringens beslut nummer I:3 den 12 mars 2009, förutom högst 500 000 kronor som Socialstyrelsen får använda för att administrera och följa upp bidraget. 

Av medlen ska Socialstyrelsen använda högst 8 000 000 kronor för att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt att förbättra verksamhetsuppföljningen inom psykiatriområdet enligt regeringens beslut nummer I:2 den 8 april 2009. 

Av medlen ska Socialstyrelsen betala ut 15 000 000 kronor till landstingen för att stödja utvecklingen av psykoterapeutisk kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal enligt regeringens beslut nummer I:1 den 16 april 2009. 

Av medlen ska Socialstyrelsen använda 6 000 000 kronor för att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal enligt regeringens beslut nummer I:3 den 19 november 2009. 

Av medlen ska Socialstyrelsen använda högst 25 000 000 kronor för att förstärka tillsynen av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut nummer I:10 den 19 februari 2009 eftersom Socialstyrelse från och med den 1 januari 2010 övertar ansvaret för tillsynen av socialtjänsten. Villkoren för uppdraget är desamma som i tidigare uppdrag (se även regeringsbeslut nummer I:9 den 18 juni 2008). Socialstyrelsen ska i en delrapport, som lämnas till regeringen den 1 maj 2011 redovisa den tillsyn som bedrivits inom området, erfarenheter och resultat. Resultatet ska utgå från förhållanden som tidigare uppmärksammats i tillsynen inom detta område. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 maj 2012. 

Av medlen ska Socialstyrelsen betala ut 800 000 kronor till Regeringskansliet (Socialdepartementet) utan rekvisition. Medlen är avsedda för omkostnader för en konferens om regeringens psykiatrisatsning. Regeringskansliet ska återbetala eventuella kvarstående medel till Socialstyrelsen senast under 2010.

Av medlen ska Socialstyrelsen, efter rekvisition från landstingen, betala ut 214 000 000 kronor för 2010 för en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa enligt regeringens beslut nr. I:7 den 26 februari 2009. Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor för administration, uppföljning och utvärdering. Villkoren för uppdraget regleras i en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (överenskommelse den 17 december 2009). Socialstyrelsen ska på nationell nivå ansvara för uppföljning och utvärdering av de insatser som landstingen genomfört med bidraget. Uppföljningen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2011.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen finansierar stöd från Vetenskapsrådet till deltidstjänster för forskning inom psykiatrin, för kliniskt verksamma personer, enligt regeringens beslut nummer I:2 den 16 april 2009.

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 000 000
ap.1Prestb vårdg - del till Socialstyrelsens disposition (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Prestb vårdg - del till Socialstyrelsens disposition

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

1:10

Bidrag för mänskliga vävnader och celler (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen74 000
ap.1Bidrag för mänskliga vävnader och celler (ram)74 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidrag för mänskliga vävnader och celler

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska utbetalas till landsting utan rekvisition i enlighet med bilaga 4

2:8

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Smittskyddsinstitutet25 068
ap.1Insatser mot hiv/aids - del till Smittskyddsinstitutet (ram)25 068
Disponeras av Socialstyrelsen120 434
ap.4Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS (ram)120 434

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Insatser mot hiv/aids - del till Smittskyddsinstitutet

För året 2010 gäller för anslaget de villkor som anges under Socialstyrelsens anslagspost 4. Smittskyddsinstitutet ska utbetala och i övrigt administrera kvarvarande medel fr.o.m. 1 juli 2010.

ap.4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska 20 907 000 kronor av de totala medlen betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Av de totala medlen ska 95 000 000 kronor betalas ut i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Svenska Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2010.

Av de totala medlen ska 29 295 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m.

Medel som återbetalas till Socialstyrelsens hänförliga till detta anslag ska efter den 1 juli 2010 redovisas på anslagspost 1 Insatser mot hiv/aids- del till Smittskyddsinstitutet.

Av de totala medlen ska 300 000 kronor betalas ut till Stockholms läns landsting som bidrag till kostnader för personal vid det Europeiska centrumet för byggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och personalens familjemedlemmar avseende hälso- och sjukvård inom vårdområdena husläkare med basal hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering, barn- och mödrahälsovård, logopedi samt fotsjukvård inom Stockholms läns landsting. 

2:9

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen85 000
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)85 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Insatser vaccinberedskap - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Insatser vaccinberedskap - del till SoS

Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

3 000 000 kronor får användas för genomförande av uppdrag om att utvärdera förberedelserna inför och hanteringen av pandemin enlighet regeringsbeslut den 18 mars 2010 varav 860 000 kronor ska utbetalas till Smittskyddsinstitutet.

Högst 160 000 kronor får användas för att lagerhålla de vacciner mot influensa A (HINI) som avropats från tidigare pandemiavtal och som ännu inte förbrukats enligt regeringsbeslut den 18 mars 2010.

3:2

Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen124 738
ap.1Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (ram)73 062
ap.2Hjälpmedelsinstitutet (ram)50 876
ap.3Statistikutveckling m.m. (ram)800
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.4Del till kammarkollegiets disposition (ram)500

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för 2010 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 6 030 000 kronor för Iris Hantverk Aktiebolags sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade hantverkare. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare. Bidraget ska användas till omställningsåtgärder med målsättningen att bibehålla de anställda i verksamheten på 2010 års nivå inom ramen för minskade statliga bidrag.

2. SRF med högst 23 203 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade. Av medlen ska minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar. 

3. SRF med högst 8 575 000 kronor för sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade, delaktighetsfrämjande verksamhet för personer med synskada och ytterligare funktionshinder, utgivning av tidningar på tal och i punktskrift, lästjänst via fax samt produktion av material i punktskrift, i enlighet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9.

4. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 160 000 kronor för produktion av informationskällor för dövblinda personer. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 697 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Kunskap om livsvillkoren för äldre personer med dövblindhet ska särskilt uppmärksammas i samråd med Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.

5. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) med högst 1 401 000 kronor för verksamhet för att stärka teckenspråkets ställning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 8 890 000kronor för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2010.

7. Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering med högst
2 390 000 kronor för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.

8. Ågrenska stiftelsen med högst 2 795 000 kronor för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.

9. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst
12 921 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

ap.2 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet för dess verksamhet.

Av medlen ska högst 450 000 kronor användas för administration för upphandling av ledarhundar och högst 1 221 000 kronor för verksamheten vid Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg.

ap.3 Statistikutveckling m.m.

Dessa medel ska användas i enlighet med särskilt/a regeringsbeslut. Bland annat för att utveckla statistikförsörjningen för att få bättre kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning.

ap.4 Del till kammarkollegiets disposition

Dessa medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 27 maj 2010.

3:3

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen182 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)182 742

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen ska ske kvartalsvis i förskott.

4:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen99 460
ap.1Personligt ombud (ram)99 460

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den 17 december 2009. Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell som går till verksamhet med personliga ombud. Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas av Socialstyrelsen för kostnader som myndigheten har för att stödja, följa och utveckla verksamheten.

4:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen172 850
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)98 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)0

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 94 500 000 kronor till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

Av dessa medel ska 2 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr III:5 den 11 december 2008. Av de 2 000 000 kronorna ska 1 700 000 kronor utbetalas till Hjälpmedelsinstitutet för att administrera och samordna genomförandet av en försöksverksamhet med service- och signalhundar. Dessa medel utbetalas mot rekvisition. Resterande medel om 300 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen för att utvärdera försöksverksamheten. 

Av dessa medel ska 2 000 000 kronor användas, i enlighet med uppdrag nr 1 i 2010 års regleringsbrev för Handisam, för att i första hand informera kommuner och landsting om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlen utbetalas mot rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilaga 5.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

4:3

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen31 296
ap.1Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ram)24 708
ap.3Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram)6 588

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Av medlen ska 20 708 000 kronor utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.

Av medlen ska 2 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr III:2 den 4 december 2008 Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att genomföra en informationssatsning inom området elektronisk kommunikation. Medlen ska utbetalas utan särskild rekvisition.

Av medlen ska 2 000 000 kronor användas för att lämna stimulansmedel till landstingen för att utveckla skrivtolkning på distans inom vardagstolkningen i enlighet med uppdrag nummer 3 under nya uppdrag inom handikappområdet i detta regleringsbrev.

ap.3 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas utan särskild rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

5:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 312 440
ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (ram)9 940
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)7 916
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)4 191
ap.9Nationellt kompetenscentrum (ram)10 000
ap.2Stöd till anhörigvården (ram)299 850
ap.11Stimulansbidrag till äldreomsorg (ram)980 543
Disponeras av Boverket500 000
ap.10Investeringsstöd (ram)500 000
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap35 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)35 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.13Statistikutveckling inom äldreområdet (ram)2 000
Disponeras av Kammarkollegiet190 940
ap.14Till Kammarkollegiets disposition (ram)190 940
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen ska användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget får utgå under 2010 med högst 550 000 kronor.

ap.2 Stöd till anhörigvården

Medlen ska användas för vidareutveckling av stödet till dem som hjälper och vårdar närstående i enlighet med regeringsbeslut nr III:3 den 18 februari 2010.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen ska användas för stöd till verksamhet som bedrivs av en ideell organisation med syfte att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående. Organisationen ska ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län för att få del av medlen, om inte särskilda skäl finns. Med särskilda skäl avses i detta fall att organisationens medlemmar är en geografiskt avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande, eller att det är en innovativ verksamhet för anhöriga eller närstående som en ideell organisation vill starta. Medel kan inte beviljas för samma ändamål som organisationen får annat statsbidrag för. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning ska ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen. Av de totala medlen ska Socialstyrelsen utbetala 700 000 kronor till Anhörigas riksförbund mot rekvisition. Innan medel betalas ut ska Socialstyrelsen kontrollera att organisationen är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län samt i övrigt uppfyller kriterierna för stöd till anhörigorganisationer. Anhörigas riksförbund ska till Socialstyrelsen redovisa hur medlen har använts.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för det fortsatta arbetet med Kompetensstegens (S2004:10) administration efter kommitténs upphörande.

ap.9 Nationellt kompetenscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsens och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 c den 4 september 2006 Uppdrag att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen disponeras av Boverket och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 16 maj 2007 Uppdrag om investeringsstöd för nybyggnad och ombyggnad till särskilt boende för äldre och för nybyggnad och ombyggnad till trygghetsboende för äldre i enlighet med regeringens hösttilläggsbudget för 2009 prop. 2009/10:2.

ap.11 Stimulansbidrag till äldreomsorg

1. 680 243 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 25 februari 2010.

2. 15 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 4 mars 2010.

3. 269 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 18 mars 2010.

4. 15 200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 27 maj 2010. Medlen utbetalas till Hjälpmedelsinstitutet efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2013.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen disponeras från och med 1 januari 2010 av FAS. I övrigt ska inriktningen på arbetet vara den samma som framgår av regeringsbeslut nr III:1 från den 5 februari 2009. Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap: Forskning. FAS ska redovisa de satsningar som fått stöd genom dessa medel samlat i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen.

ap.13 Statistikutveckling inom äldreområdet

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 7 den 8 februari 2007 för uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att utöka antalet äldre personer i undersökningen av levnadsförhållanden (ULF).

ap.14 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen används för följande satsningar på vården och omsorgen om äldre:

1. Följande medel finns avsatta för att stödja införandet av förslagen om en nationell värdegrund och värdegrundsmärkning: 

 • 80 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 4 maj 2010. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 31 maj 2013.
 • 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 4 maj 2010 . Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Ursprungsbeslutet III:2 från den 4 maj ändras med detta beslut när det gäller datum för återbetalning av medel som inte använts inom ramen för uppdraget. Nytt datum för återbetalning till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) är senast den 3 juni 2012. 
 • 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 25 mars 2010. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Ett tillägg görs till beslut III:4 från den 25 mars 2010 så att medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 30 april 2013.
 • 1 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 25 mars 2010. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 31 mars 2013.
 • 6 000 000 kronor ska används i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 3 december 2009 om att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal rörande de mest sjuka äldre. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 31 maj 2014.
 • 2000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 10 december 2009 om att ta fram ny kunskap som kan bidra till att ge de mest sjuka äldre ett värdigt liv och en god vård och omsorg. Av dessa medel ska 750 000 kronor utbetalas till Statens beredning för medicinsk utvärdering och 1 250 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 15 februari 2013. 

2. 45 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 29 april 2010. Medlen utbetalas till Sveriges kommuner och landsting (SKL) efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 30 juni 2013.

3. 22 000 000 kronor utbetalas mot rekvisition (ställd till Kammarkollegiet) i en fortsatt satsning på Teknik för äldre i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 januari 2010.

4. 13 940 000 kronor ska användas till utveckling av longitudinella områdesdatabaser i enlighet med regeringsbeslut nr III:3, III:4, III:5 och III:6 den 26 mars 2009. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.

5. 5 000 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen mot rekvisition att användas för brukarundersökningar och öppna jämförelser i enlighet med uppdrag nr 2 under Individ- och familjeomsorg , Nya uppdrag i detta regleringsbrev.

6. 5 000 000 kronor ska användas till insatser för att stödja huvudmännen i utvecklingen av ledarskapet i äldreomsorgen i enlighet med i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 14 april 2010. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Ursprungsbeslutet III:4 från den 14 april ändras med detta beslut när det gäller datum för återbetalning av medel som inte använts inom ramen för uppdraget. Nytt datum för återbetalning till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) är senast den 31 december 2011.

7. 5 000 000 kronor ska användas till insatser för att utveckla det psykiatriska stödet för äldre i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 25 mars 2010. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 30 juni 2012.

8. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 17 juni 2010. Medlen utbetalas till Tillväxtverket efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 15 februari 2012.

9. 1 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 17 juni 2010. Medlen utbetalas till Tillväxtverket och Statens skolverk med 750 000 kronor vardera efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 24 februari 2013. 

10. 1 700 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 17 juni. Medlen utbetalas till Sveriges kommuner och landsting efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 30 april 2012.

11. 600 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 17 juni. Medlen utbetalas till Exportrådet efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 24 februari 2011.

12. 200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 17 juni. Medlen utbetalas till Exportrådet efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 24 februari 2011.

6:2

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen225 830
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)27 044
ap.4Motverka våld mot kvinnor (ram)109 000
ap.6Öppna jämförelser (ram)12 700
ap.11Utvecklingsmedel (ram)77 086
Disponeras av Statistiska centralbyrån6 235
ap.9Statistiska undersökningar (ram)6 235
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet6 980
ap.2Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (ram)5 000
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 6:2

ap.2 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

5 000 000 kronor får användas för avtal med Sveriges kommuner och landsting om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för bidrag till organisationer på det sociala området.

1. Av medlen ska 27 044 000 kronor utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna ska således ses som en helhet. Medel ska fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer samt för kvinnojourernas verksamhet.

Medel ska även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer m.fl. som arbetar för att motverka våld mot kvinnor. Stöd till lokala kvinnojourer ska prioriteras liksom stöd till lokala mansmottagningar med verksamhet inriktad på att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna ska redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen.

Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer. Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen disponeras av Socialstyrelsen som utvecklingsmedel i kommunerna i enlighet med regeringsbeslut nr III:3 från den 4 februari 2010. Syftet är att förstärka kvinnojoursverksamheten och att utveckla kvaliteten i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

ap.6 Öppna jämförelser

Medlen ska användas för att påskynda utvecklingen av öppna jämförelser inom socialtjänsten i enlighet med uppdrag nr 2 under Individ och familjeomsorg, Nya uppdrag i detta regleringsbrev. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.11 Utvecklingsmedel

Medlen används för en fortsatt satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

1. 10 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för en fortsatt förstärkning av tillsynen över den sociala barn- och ungdomsvården i enlighet med uppdrag nr 7 under individ- och familjeomsorg, nya uppdrag i detta regleringsbrev.

2. 14 550 000 kronor ska utbetalas i enlighet med regeringsbeslut III:2 den 14 januari 2010. Medlen ska användas i avtal mellan staten och Sveriges kommuner och landsting för att främja kunskapsutveckling och vetenskapliga metodet i socialtjänsten. 

3. 1 886 000 kronor får användas av Svenska ESF-rådet under 2010 för finansiering av aktiviteter i samband med det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning i enlighet med regeringsbeslut III:2 den 18 februari 2010. Medlen utbetalas efter rekvistion.

4. 650 000 kronor ska utbetalas efter rekvisition till ungdomsstyrelsen för uppföljning av överenskommelsen mellan ideell sektor, regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting.

5. 1 500 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 11 mars 2010 om uppdrag att inhämta placerade barn och ungdomars åsikter och erfarenheter av vistelse i familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Medlen utbetalas efter rekvisition. Medel som inte förbrukats ska senast den 1 april 2011 återbetalas till Socialstyrelsen.

6. 50 000 000 kronor får användas av Statens institutionstyrelse i enlighet med regeringsbeslut III:11 från den 17 juni 2010. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som rekvirerats men inte förbrukats ska senast den 1 april 2011 återbetalas till Socialstyrelsen.

9:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen864 833
ap.1Förvaltningsmedel (ram)864 833

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För 2010 ska Socialstyrelsen utan särskild rekvisition utbetala 13 562 051 kronor till Läkemedelsverket för denna verksamhet.

 Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2010 ska Socialstyrelsen utbetala totalt 17 791 732 kronor till IPULS kvartalsvis i förskott mot rekvisition.  

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått utökade ansvarsområden till följd av lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. För 2010 får Läkemedelsverket rekvirera 1 844 605 kronor för arbetet med blodsäkerhet och 1 009 885 kronor för arbetet med mänskliga vävnader och celler.

Den 1 januari 2007 övergick ansvaret för administrationen av medel till nationella kvalitetsregister från Socialstyrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting. För 2010 ska Socialstyrelsen mot rekvisition utbetala totalt 13 394 700 kronor (12 177 000 kronor till nationella kvalitetsregister och 1 217 700 kronor till administration) till Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde utveckla och samordna Sveriges katastrofmedicinska insatser i utlandet vid situationer då flera människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en stor olycka eller katastrof. Socialstyrelsen ska samverka med andra berörda parter. Av anslagsposten beräknas cirka 3000 000 kronor för detta ändamål.

Av medlen får Socialstyrelsen använda högst 3 000 000 kronor som bidrag till kvalitetsregister inom tandvårdsområdet enligt Socialstyrelsens bedömning. 

Av medlen ska Socialstyrelsen mot rekvisition utbetala 1 728 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för verksamhet med att driva på utvecklingen av kostnadsdata per patient (KPP) för hela sjukvården samt för att förvalta och uppdatera en KPP-databas med primärt syfte att stödja förvaltning och utveckling av den svenska versionen av NordDRG.

Socialstyrelsen ska betala totalt 340 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Till följd av ny lagstiftning på EU-nivå inom områdena för kosmetika, medicinteknik och avancerade terapier ska Socialstyrelsen utbetala 7 000 000 kronor per år från och med 2009 till Läkemedelsverket. Medlen är avsedda att täcka kostnader för tillsyn, personalresurser samt kostnader för deltagande i EMEA:s vetenskapliga kommitté för avancerade terapier.

Socialstyrelsen får utbetala högst 200 000 kronor utan rekvisition till European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien.

Socialstyrelsen ska utbetala 4 050 000 kronor till Smittskyddsinstitutet avseende verksamhet för hiv/aids enligt beskrivning i regeringsbeslut den 14 april 2010 (dnr S2010/3173/FH). Medlen ska utbetalas varje månad med en sjättedel med start den 1 juli 2010 till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2008

18:3

Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.1Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (ram)0

Villkor för anslag 18:3

ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 5 den 1 februari 2007 Uppdrag att samordna och koordinera genomförandet av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Budgetår 2006

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.2Verksamhetsutveckling (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Verksamhetsutveckling

Socialstyrelsen får av anslagssparandet disponera 6 780 200 kronor för stöd dels till ett nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, dels ett projekt med en utbildningssatsning för Case Managers. Av beloppet får högst 1 780 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering. Anslagssparandet i denna del får disponeras över budgetåren dock längst till den 31 december 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.1696 000Inget0
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.10Inget0
ap.2.40Inget0
ap.2.50Inget0
ap.30Inget0
ap.4.30Inget0
ap.5.30Allt0
ap.60Inget0
ap.7.10Inget0
ap.7.30Inget0
ap.80Inget0
ap.902 5000
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.240Inget0
ap.270Inget0
ap.320Inget0
ap.340Inget0
ap.360Inget0
ap.370Inget0
ap.45.10Inget0
ap.45.20Inget0
ap.490Inget0
ap.5002 6000
ap.540Inget0
ap.55.10Inget0
ap.560Inget0
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.126 69822 2620
ap.20Inget0
1:9 Prestationsbunden vårdgaranti
ap.130 000Inget0
1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler
ap.10Inget0
2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.10Allt0
ap.44 365Inget0
2:9 Insatser för vaccinberedskap
ap.12 550Inget0
ap.20Inget0
3:2 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
3:3 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
4:1 Personligt ombud
ap.1010 5000
4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.102 8000
ap.20Inget0
ap.40Inget0
4:3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.1743Inget0
ap.3196Inget0
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10Allt0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Allt0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.1408 5000
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Allt0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.1101 9360
9:1 Socialstyrelsen
ap.125 9453 %0
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)06 7810
18:3 (2008) Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.1 (2008)02 9330
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
1:6 ap.351:6 ap.9100 %
4:1 Personligt ombud
3:1 ap.24:1 ap.1100 %
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
5:1 ap.85:1 ap.14100 %
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
6:2 ap.56:2 ap.111 936
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.4.1ram
ap.4.2ram
ap.20ram
ap.21ram
ap.30ram
ap.31ram
ap.35ram
ap.39ram
ap.44.2ram
ap.45.4ram
ap.45.5ram
ap.46.1ram
ap.46.2ram
ap.46.3ram
ap.47.1ram
ap.47.2ram
ap.48ram
ap.51ram
ap.53ram
ap.55.2ram
4:1 Personligt ombud
ap.2ram
4:3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.2ram
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.4ram
ap.5ram
ap.8ram
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.1ram
ap.5ram
ap.8ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.110 0009 450550
ap.910 00010 0000
ap.10400 000273 550116 4502012
ap.1428 00014 00014 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)350 000
- varav SPECIAL350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Låneram i riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, inklusive beredskapsinvesteringar enligt rskr.2006/07:31 från Försvarsutskottet. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m år 2010 ska undantas från lånefinansiering av beredskapsfinansieringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2572 069
2010-02-2572 069
2010-03-2572 069
2010-04-2572 069
2010-05-2572 069
2010-06-2572 069
2010-07-2572 069
2010-08-2572 069
2010-09-2572 069
2010-10-2572 069
2010-11-2572 069
2010-12-2572 074
Summa864 833
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion-504-9803 5603 5600-1 484
Offentligrättslig verksamhet
Försäljning3 03109 0009 00003 031
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader. I försäljning ingår även konferenser.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-4651 33011 90010 5701 3302 195
Blodverksamhet2552-1 398-2 9601 4401 800-360-4 718
Vävnads- och cellverksamhet2552-3 671-3 2001 5003 500-2 000-8 871
Summa-5 534-4 83014 84015 870-1 030-11 394
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras136 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Av de beräknade inkomsterna avser 135 000 000 kronor bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för Socialstyrelsens arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhälle i fred och det civila försvaret.

1 500 000 avser bidrag från Konsumentverket för drift av skaderegistreringssystemet IDB.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Erika Borgny
Likalydande till

Försäkringskassan
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Statens institutionsstyrelse
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Boverket
Vetenskapsrådet
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Hjälpmedelsinstitutet
Barnombudsmannen
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Skolverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Diskrimineringsombudsmannen
Apotekens Service AB

Senast uppdaterad: