Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2010-11-25
Ku2010/474/KT (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka effekter på kulturmiljön som bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har haft.

Riksantikvarieämbetet ska senast den 1 oktober 2010 lämna en delredovisning rörande anslagsposten för kunskapsunderlag. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur medlen fördelats och en översiktlig bedömning av utfallet så långt. Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen för 2010 lämna en samlad redogörelse för fördelningen av medel inom anslagsposten under 2010, analysera och bedöma utfallet samt uppskatta framtida resursbehov.

Arkeologisk uppdragsverksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa de insatser som gjorts för att utveckla myndighetens arkeologiska uppdragsverksamhet samt resultatet av dessa insatser. Av redovisningen ska framgå vilka insatser som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsbeställaren och för att öka tillgängligheten till undersökningsresultaten.

Informationssystem

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vad myndigheten har gjort för att tillgängliggöra kulturarvet genom utveckling av tjänster baserade på olika informationssystem.

Prognoser 2010-2014

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Riksantikvarieämbetet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på län. Redovisningen ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Samverkan i kulturmiljöarbetet

Riksantikvarieämbetet ska tillsammans med länsstyrelserna utarbeta ett program för hur ett fördjupat och samordnat arbete mellan myndigheterna ska bidra till att stärka det offentliga kulturmiljöarbetet. I uppdraget ingår att redovisa hur myndigheterna avser att förbättra de nuvarande gemensamma arbets- och samarbetsformerna samt lämna förslag till nya samarbetsformer om sådana behövs. Vidare ska förslag lämnas till hur länsstyrelserna gemensamt med Riksantikvarieämbetet och i bred samverkan med berörda parter kan verka för att stärka de humanistiska och historiska perspektiven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling samt hur kulturarvet och kulturmiljön kan bidra till att skapa goda livsmiljöer. Från länsstyrelsernas sida samordnas arbetet av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Arbetet ska redovisas gemensamt med länsstyrelserna till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i en delrapport senast den 1 april 2010 och en slutrapport senast den 1 juni 2010.

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) angett att samarbetet inom miljö- och kulturpolitiken ska utvecklas, särskilt för regeringens målsättning om gestaltning av den offentliga miljön. Riksantikvarieämbetet ska samverka med Statens konstråd i denna myndighets samordningsuppdrag att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. Även Boverket och Arkitekturmuseet ska vara samverkansparter i detta uppdrag.

K-samsök

Riksantikvarieämbetet ska under 2010 förvalta och vidareutveckla den digitala infrastruktur som skapats genom K-samsök. Arbetet bör genomföras i samarbete med berörda myndigheter och institutioner samt berörda ideella organisationer och aktörer. Riksantikvarieämbetet ska även delta i samarbete på europeisk nivå inom området och utveckla möjligheterna att leverera material till det europeiska digitala biblioteket, Europeana. Riksantikvarieämbetet har tidigare fått i uppdrag att inkomma med underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT). I den redovisning av detta uppdrag som ska lämnas senast den 9 april 2010 ska även förslag lämnas avseende framtiden för K-samsök.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska samordna den del av Kulturarvs-IT som genomförs vid regionala och kommunala kulturinstitutioner. Riksantikvarieämbetet ska i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i Kulturarvs-IT samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet ska också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet ska också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en övergripande analys av såväl den verksamhet, som dess resultat och effekter, satsningen har bidragit till vid respektive institution.

Jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska i samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket t.o.m. 2014 följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget ska genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2009:19). Jordbruksverket har samordningsansvar för uppdraget och rapporteringen.

Regionalt tillväxtarbete

Riksantikvarieämbetet ska fortsatt arbeta med en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010.

Riksantikvarieämbetet ska även i årsredovisningen för 2010 redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbetet.

Riksantikvarieämbetet ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2010 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att i enlighet med kommande anvisningar från Tillväxtverket redovisa genomförda och planerade insatser som har betydelse för turistnäringen i Sverige.

EU:s strukturfondsprogram

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som har utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti årligen till och med 2013. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Kulturrådet ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti årligen till och med 2013. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet209 704
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)200 196
ap.2Kulturarvs-IT (ram)9 508

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

 • Av anslaget får högst 3 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.
 • I anslaget ingår 1 200 000 kronor för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.
 • Av anslaget får högst 2 500 000 kronor användas för kostnader för Svensk museitjänst.

ap.2 Kulturarvs-IT

 • Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT.
 • Eventuell uppkommen anslagsbehållning inom anslagsposten får användas till myndighetsövergripande kostnader till följd av omlokaliseringen till Gotland.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet251 718
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)216 218
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)6 000
ap.3Kunskapsunderlag (ram)29 500

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

 • Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får högst 20 000 000 kronor disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsatser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

 • Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploateringsundersökningar.
 • Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

 • Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.

Hus med historia

 • Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas för projektet Hus med historia. Inom ramen för projektet kan stöd fördelas till vård av hembygdsgårdarnas byggnader som representerar lokal byggnadskultur och som förvaltas av hembygdsrörelsen samt används i publik verksamhet. Medel kan fördelas till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga kulturhistoriska sammanhang. Vårdinsatser som också bidrar till att fler människor kan ta del av kulturarvet bör särskilt prioriteras. Medel, högst 3 000 000 kronor, får avsättas till Sveriges hembygdsförbund för samordningen av projektet. Vid fördelningen inom respektive län bör länsstyrelsen samråda med Sveriges hembygdsförbunds regionala organisation för att garantera att de lokala insatserna kopplas samman med de aktiviteter som bedrivs på regional och nationell bas inom projektet. Möjligheterna till medfinansiering bör också beaktas vid bidragsfördelningen.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

ap.3 Kunskapsunderlag

Anslagspostens syfte är att långsiktigt skapa förutsättningar för ett effektivt kulturmiljöarbete som, genom aktuella och ändamålsenliga kunskapsunderlag, kan bidra till att skapa goda livsmiljöer och ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Regionala och kommunala kulturmiljöunderlag

 • Av anslagsposten får högst 20 000 000 kronor användas för framtagande av kulturmiljöunderlag till stöd för kulturmiljöarbetet i län och kommuner. Riksantikvarieämbetets fördelning av medel till detta ändamål ska grundas på regionala behov och prioriteringar. Vid länsstyrelsens fördelning inom respektive län ska ett villkor vara att kommunala kunskapsunderlag medfinansieras med minst 50 %. De kommunala kunskapsunderlagen, ofta i form av kulturmiljöprogram, ska också ha formell koppling till översiktsplan. På länsnivå ska kunskapsunderlagen vara koppplade till ett strategiskt kulturmiljöprogram eller ha en motsvarande strategisk ansats. Medel kan även användas till framtagande av sådana program.  

Övriga kunskapsunderlag 

 • Vidare får Riksantikvarieämbetet använda högst 2 000 000 kronor för att möjliggöra en medfinansiering med Skogsstyrelsen av kvalitetsgranskning samt digitalisering av resultaten från projektet Skog och Historia.
 • Av anslagsposten får högst 1 500 000 kronor användas för Riksantikvarieämbetets licensavgifter för digital fornminnesinformation.
 • Av anslagsposten får högst 1 000 000 kronor användas för kunskapsuppbyggnad kopplad till de norrländska kyrkstäderna.
 • Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för förvaltning och utveckling av K-samsök.

8:3

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet10 154
ap.3Bidrag till regionala museer i Skåne län (ram)10 154

Villkor för anslag 8:3

ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län

Anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 2913 %0
ap.203 %0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 5523 %0
ap.203 %0
ap.30Inget0
8:3 Bidrag till regionala museer
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.1100 00072 00027 4902013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)155 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)34 380
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2517 475
2010-02-2517 475
2010-03-2517 475
2010-04-2517 475
2010-05-2517 475
2010-06-2517 475
2010-07-2517 475
2010-08-2517 475
2010-09-2517 475
2010-10-2517 475
2010-11-2517 475
2010-12-2517 479
Summa209 704
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet-14 259-35 000110 000120 000-10 000-59 259
Verksamhet med full kostnadstäckning
Museitjänster000000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Riksantikvarieämbetet får mot avgift förmedla det arkeologiska dokumentations- och analysverktyget INTRASIS till andra myndigheter och enskilda, inom och utom landet. Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.
 • Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar ska särredovisas i årsredovisningen.
 • Riksantikvarieämbetets verksamhet inom enheten för museitjänster ska utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt ska finansieras med avgiftsintäkter.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen