Socialdepartementet


Protokoll
II:1
vid regeringssammanträde
2010-11-04
S2010/7915/SF

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 7:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:3 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:3

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 861
ap.2Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (ram)15 861
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet600
ap.3Till regeringskansliets disposition (ram)600

Villkor för anslag 7:3

ap.2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige

Anslaget får användas efter beslut av regeringen.

Anslaget används för insatser för att förverkliga barnets rättigheter i Sverige med utgångspunkt i barnkonventionen. Det handlar om utbildning, informationsspridning, kunskapsinsamling och metodutveckling samt uppföljningar och utvärderingar av genomförda insatser på området. Vidare används anslaget för insatser som främjar och skyddar barnets rättigheter inom olika områden.

ap.3 Till regeringskansliets disposition

100 000 kronor av anslagsposten får användas för att täcka kostnader i samband med den högnivåkonferens och konsert kopplade till barnkonventionens 20-årsjubileum som genomfördes den 20 november 2009.  500 000 kronor av anslagsposten får användas för att täcka kostnader för förstudier till en barnrättsdatabas.  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
7:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.2476Inget0
ap.318Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
7:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
7:3 ap.17:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
7:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.1ram
Utdrag till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet