Utrikesdepartementet


Protokoll
I:3
vid regeringssammanträde
2010-08-26
UF2010/48927/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87, prop. 2009/10:99, utg.omr. 05, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen2 925
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)2 925
Disponeras av Försvarsmakten79 670
ap.1Försvarsmakten (ram)79 670
Disponeras av Folke Bernadotteakademin5 207
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)5 207
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet49 397
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)49 397

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU), Nato/PFF samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6.)

Eventuella återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrev för Försvarsmakten inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2010, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

10,0

EU:s insats i Demokratiska republiken Kongo SSR

EUSEC

2,9

FN:s insats i Sudan

UNMIS

11,2

FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan

UNAMID

4,6

FN:s insats i Tchad/CAR

MINURCAT

3,5

EU:s träningsinsats i Somalia

EUTM

3,0

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

3,8

FN:s militära observatörsgrupp i Indien-Pakistan

UNMOGIP

8,5

Övervakningsinsatsen i Korea

NNSC

12,8

FN:s övervakningsinsats i Nepal

UNMIN

3,1

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

10,5

Balkan
 

 
EU:s träningsmission i Bosnien-HercegovinaALTHEA3,0

Övrigt

Gemensamma insatskostnader, missionsförberedande utbildning såsom språkutbildning


2,5

Reserv


 0,3

Totalt


79,7Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall. 

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Eventuella återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2010, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

Indikativa

belopp mnkr

EU:s rådssekretariat

1,8

OSSE:s sekretariat

1,0

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

0,1

Totalt

2,9


Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall.


ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Högst 5 000 000 kronor är avsedda för den typen av säkerhetsfrämjande insatser i Ukraina och övriga OSS-länder samt i Västra Balkan som enligt OECD/DAC inte kan klassificeras som utvecklingsbistånd.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.44 1763 %0
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

SB Internrevision
Ju-PO
UD-SP
UD-NIS
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA-RK-EK
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen