Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2010-08-26
Ku2010/1388/KV
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 470
100 73 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Nämndens för hemslöjdsfrågor verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet,
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Prognoser 2010-2014

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 2010

25 februari 2010

6 maj 2010

29 juli 2010

28 oktober 2010

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska i årsredovisningen redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2010 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket2 225
ap.2Nämnd för hemslöjd - del till Tillväxtverket (ram)2 225

4:4

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket23 016
ap.4Konsulentverksamhet (ram)17 316
ap.5Projektmedel (ram)1 500
ap.6Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)4 200

Villkor för anslag 4:4

ap.4 Konsulentverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att den regionala/kommunala offentliga finansieringen är minst lika stor som statens. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till fem rikskonsulenttjänster eller motsvarande. Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.

ap.5 Projektmedel

Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

ap.6 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund. Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.267Allt0
4:4 Främjande av hemslöjden
ap.4519Allt0
ap.545Allt0
ap.6126Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.14:3 ap.2100 %
4:4 Främjande av hemslöjden
4:4 ap.14:4 ap.4100 %
4:4 ap.24:4 ap.5100 %
4:4 ap.34:4 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1ram
4:4 Främjande av hemslöjden
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25185
2010-02-25185
2010-03-25185
2010-04-25185
2010-05-25185
2010-06-25185
2010-07-25185
2010-08-25185
2010-09-25185
2010-10-25185
2010-11-25185
2010-12-25190
Summa2 225
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.2Nämnd för hemslöjd - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Statens kulturråd