Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
17

2010-06-23
Jo2010/1961
Sametinget
Box 90
981 22 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:95, prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130, prop. 2009/10:99, utg.omr. 23, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska i återrapporteringen

- redogöra för hur Sametingets verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål,

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till planerad verksamhet och

- göra en samlad bedömning av hur Sametingets verksamhet bidragit till en levande samisk kultur, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Prognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för perioden 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari 

6 maj

29 juli

28 oktober

Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer.

Årsredovisning

I resultaträkningen ska följande specificeras i not; intäkter av anslag, intäkter av bidrag uppdelat i bidragsgivare samt finansieringsändamål. 

Rapportering 1:28 Främjande av rennäringen m.m.

Sametinget ska till regeringen redogöra för antal ärenden och kostnader i följande fall

- bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

- ersättning enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) samt utbetalningar enligt 3 § 1 och 3 förordningen om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan,

- underhåll av stängsel,

- redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården,

- medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet, med angivande av i hur många fall parterna enats vid medlingen, 

- bidrag enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) (katastrofskadeskydd),

- hållande av renmärkesregister,

- bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen samt

- utveckling av företagsregistret för rennäringen.

 

Sametinget ska även redovisa

- antalet rovdjursförekomster som ersatts med stöd av 9 § andra stycket viltskadeförordningen (2001:124),

- antalet rovdjursförkomster som ersatts utanför det område som i kartbilaga till betänkandet Samernas sedvanerättsmarker (SOU 2006:14) betecknats som den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna och 

- åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden.

Utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar

Sametinget ska till regeringen redogöra för utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar. Redovisningen ska innehålla uppgift om

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har lämnats,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antalet renar per renskötselföretag,

- resultatet av rovdjursinventeringen inom renskötselområdet, samt

- utvecklingen av övriga näringar såsom duodji (slöjd) och turism.

Nationella minoriteter

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län


- redovisa hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,


- redovisa hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta samt 


- redovisa genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet med kopia till Jordbruksdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 22 februari 2011.

Statsstödsrapportering

Sametinget ska, senast den 31 maj, till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Intern styrning och kontroll

Sametinget ska senast den 10 juni, 10 juli, 10 september samt 10 november till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) lämna en redovisning av myndighetens ekonomi samt en redogörelse hur arbetet med den interna styrningsprocessen fortlöper.

3

Uppdrag

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Sametinget ska under perioden 2007-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Sametinget till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Sametinget ska redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning under perioden 2007-2013.

Språk och kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv, samt utvecklingen av de samiska språkens användning och ställning i samhället, framför allt i det traditionella samiska området.

Sametinget ska redovisa hur anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer, under utgiftsområde 17, samt medel ur Samefonden har använts genom att ange antalet bidragssökande, antalet som beviljats bidragsmedel samt summan av beviljade bidragsmedel. Redogörelsen ska delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. En jämförelse ska kunna göras mellan åren. Sametinget ska redovisa den samiska bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader samt fördelningen av medel till kortare studier i samiska.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5.2 Sámi Teáhter under utgiftsområde 17, har använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Redovisningen ska bl.a. ange antalet samiskspråkiga produktioner och produktioner som turnerat samt antal besökare. En jämförelse ska kunna göras mellan åren. 

Samiska språkcentrum

Sametinget ska under 2010 påbörja etableringen av samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund. Språkcentrumen ska tillgodose samers – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi.

Språkcentrumen ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap, utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt.

Språkcentrumens arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och myndigheten ska således samarbeta med andra samiska institutioner och organisationer för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera det samiska språket. Nya metoder som utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa ska spridas. Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1 använts, samt lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket.


Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet med kopia till Jordbruksdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 22 februari 2011.

Hemsida om nationella minoriteter

Sametinget ska under 2010 fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan www.minoritet.se. I detta ingår att tillgängliggöra information rörande Sveriges internationella minoritetsåtaganden, minoritets- och diskrimineringslagstiftning, språklig revitalisering, språkbevarande för samtliga minoritetsspråk, m.m.

Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget har genomförts och hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1 har använts för detta ändamål.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet med kopia till Jordbruksdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 22 februari 2011.

Sverige – det nya matlandet

Sametinget ska ta fram informationsmaterial där den samiska mattraditionen med bl.a. ren och fisk uppvisas som ett led i Sverige – det nya matlandet, som en unik tillgång och spjutspets inom det kulinariska området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 1 juni 2010.

Sametinget ska utarbeta en definition och göra en kartläggning av samisk turism samt se över förutsättningarna för utveckling vad gäller turismverksamhet i Sápmi. Utgångspunkten för översikten och kartläggningen ska vara visionen Sverige – det nya matlandet där exempelvis måltidsupplevelser i samband med turism samt naturturism är viktiga beståndsdelar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 1 juni 2010.

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Sametinget ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Gollegiella

Sametinget ska administrera samt utbetala prismedlen för Nordiskt-samiskt språkpris - Gollegiella under 2010. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast 2010-12-31.

Förstärkning av det parlamentariska arbetet

Sametinget får förstärka det parlamentariska arbetet med en beredande sekreterare under perioden 2010-06-01 - 2010-12-31. Efter periodens slut ska en utvärdering genomföras och redovisas till Regeringskansliet(Jordbruksdepartementet) senast 2011-02-15.

Stöd till initiativ för samverkan och dialog

Sametinget och Skogsstyrelsen ska, efter samråd med representanter för skogsbruks- och rennäringen aktivt främja och stödja engagemang och initiativ på lokal och nationell nivå för förbättrad dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring. I det arbetet ska samernas ställning som urfolk beaktas, liksom Sveriges internationella åtaganden härvidlag.

Arbetet ska samordnas och redovisas av Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 1 mars 2013. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget34 195
ap.1Sametinget (ram)34 195
ap.2Parlamentsbyggnad (ram)0

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Sametinget får använda högst 300 000 kronor för prismedlen och administration av Nordiskt-samiskt språkpris - Gollegiella. Kostnaderna ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Sametinget får använda högst 300 000 kronor för kostnader i samband med Samiskt parlamentarisk råd. Kostnaderna ska särredovisas senast den 10 september 2010.

Sametinget får använda hösgt 400 000 kronor för kostnaderna för försöket att stärka det parlamentariska arbetet.

ap.2 Parlamentsbyggnad

1. Anslagsposten ska användas för den fortsatta arbetsprocessen med en föreslagen parlamentsbyggnad i Kiruna för Sametinget.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:8

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget9 544
ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)9 544

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

1:13

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget1 200
ap.4Skadestånd (ram)1 200

Villkor för anslag 1:13

ap.4 Skadestånd

Sametinget får disponera denna anslagspost för kostnader förknippade med förlikning enligt regeringsbeslut den 10 september 2009 Jo2009/1770.

1:28

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget105 371
ap.2Främjande av rennäringen (ram)102 161
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210

Villkor för anslag 1:28

ap.2 Främjande av rennäringen

1. Sametinget disponerar anslaget för ersättning till renskötselföretag enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, för bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött och bidrag för främjande av rennäringen enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384).

Vidare ska Sametinget

a) efter rekvisition från Jordbruksverket betala ut medel enligt 3 § 1 och 3 förordningen om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

b) betala kostnader för underhåll och inköp av bl.a. stängsel och materiel, rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Sametinget ska vidare påbörja rivning av de stängsel, som enligt 47 § andra stycket bilaga 1 till den konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel som undertecknades den 7 oktober 2009, ska rivas,

c) stå för kostnader vilka omfattar redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

d) lämna ersättning för kostnader enligt 35 c § rennäringsförordningen för medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

e) lämna katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. betesundersökningar. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

f) stå för kostnader för hållande av renmärkesregister,

g) lämna bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen för främjande av rennäringen,

h) stå för kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen samt

i) åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. 

3. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 0263 %0
ap.204 9000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.20Inget0
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.40Inget0
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
ap.23 201Inget0
ap.396Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:1 Sametinget
3:1 ap.13:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Ersättningar för viltskador m.m.
1:8 ap.31:8 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.3ram
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.5ram
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
ap.1ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
ap.27 0004 5002 5002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 850
2010-02-252 850
2010-03-252 850
2010-04-252 850
2010-05-252 850
2010-06-252 850
2010-07-252 850
2010-08-252 850
2010-09-252 850
2010-10-252 850
2010-11-252 850
2010-12-252 845
Summa34 195
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.2Parlamentsbyggnad

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), gällande finansiering av anläggningstillgångar med i lån i Riksgäldskontoret, ska inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:28  Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Miljödepartementet M/A
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DEM
Kulturdepartementet/KT
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skogsstyrelsen