Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:16

2010-06-23
Ju2010/5170/KRIM
Ju2010/5143/SIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:14
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10: JuU1, rskr. 2009/10:153, prop. 2009/10:99, utg.omr. 04, bet. 2009/10FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet0
ap.1Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet4 218
ap.2Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet (ram)4 218

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet

Från anslaget får betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives, Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) samt 25 % av årsagviften till Bernunionen (World Intellectual Property Organization, WIPO). Dessutom får bidrag till Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) inom ramen för FN:s Crime Prevention and Criminal Justice Fund och Europäische Rechtsakademie och till Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab betalas från anslaget. Även bidrag till vissa andra internationella sammanslutningar samt internationellt samarbete och forskning med anknytning till Justitiedepartementets område får betalas från anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
ap.10Inget0
ap.2130Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
1:14 ap.11:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Tobias Billström
Jeanette Auletta Lund
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret