Miljödepartementet


Protokoll
14
vid regeringssammanträde
2010-06-23
M2010/2910/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:7 Internationellt miljösamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129, prop. 2009/10:99, utg.omr. 20, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7

Internationellt miljösamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet37 752
ap.3Internationellt samarbete på kärnenergiområdet (ram)37 752
Disponeras av Kammarkollegiet37 041
ap.5Internationellt miljösamarbete - bidrag (ram)13 262
ap.6Bidrag till FN:s miljöprogram (ram)23 779

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Internationellt samarbete på kärnenergiområdet

Anslagsposten disponeras för Sveriges medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till IAEA:s Technical Assistance and Cooperation Fund.

Av anslagsposten får högst 850 000 kronor disponeras för internationellt kärnsäkerhetssamarbete.

ap.5 Internationellt miljösamarbete - bidrag

Anslagsposten disponeras för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer samt för internationellt samarbete. Detta samarbete avser såväl internationella miljökonventioner och avtal som miljöfrågor i FN-systemet och EU-samarbetet samt i organisationer som OECD, Barentsrådet, Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd inkl. Baltic 21 och Arktiska rådet. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.6 Bidrag till FN:s miljöprogram

Anslagsposten disponeras för Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond samt till stöd till olika aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:7 Internationellt miljösamarbete
ap.31 424Inget0
ap.5610Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:7 Internationellt miljösamarbete
1:7 ap.21:7 ap.6100 %
1:7 ap.41:7 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:7 Internationellt miljösamarbete
ap.1ram
ap.2ram
ap.4ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet