Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:14

2010-06-17
Ju2010/4562/KRIM
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:01, utg.omr. 04, bet. 2009/10JuU1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Kriminalvårdens ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kriminalvårdens uppgifter och mål framgår av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. Myndigheten ska med utgångspunkt i denna förordning och med hjälp av indikatorerna under respektive verksamhet redovisa vilka åtgärder som vidtagits och i vilken utsträckning Kriminalvården fullgjort sina uppgifter och uppnått målen för hur verksamheten ska bedrivas.

Häkte

Kriminalvården ska med hjälp av nedanstående indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. Av analysen ska vidare en bedömning av utvecklingsmöjligheter inom verksamheten Häkte framgå.

 1. Strukturerad sysselsättning och tid i gemensamhet
 2. Omfattning av uppsökande verksamhet
 3. Genomsnittligt antal verkställighetsfall
 4. Antal avvikelser från häkte samt antalet direktavvikelser
 5. Antal allvarliga incidenter
 6. Medelbeläggning
 7. Genomsnittlig dygnskostnad  

Indikatorerna 1-6 ska redovisas uppdelade efter kön.

Anstalt

Kriminalvården ska med hjälp av nedanstående indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. Av analysen ska vidare en bedömning av utvecklingsmöjligheter inom verksamheten Anstalt framgå. 

 1. Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 2. Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 3. Antal påbörjade, avbrutna respektive fullföljda utslussningsåtgärder, fördelat på 55, 56, 57 och 58 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
 4. Andel klienter som frigivits direkt från sluten anstalt utan föregående utslussningsåtgärder
 5. Strukturerad sysselsättning i förhållande till tillgänglig tid
 6. Antal påbörjade respektive fullföljda teoretiska kurser eller yrkesinriktade utbildningar i förhållande till antal klienter
 7. Antal avvikelser från anstalt samt antal direktavvikelser
 8. Antal allvarliga incidenter
 9. Antal avskildhetsåtgärder
 10. Medelbeläggning
 11. Genomsnittlig dygnskostnad

Indikatorerna 1-10 ska redovisas uppdelade efter kön.

En särskild redovisning utifrån indikatorerna ska lämnas avseende säkerhetsenheterna vid anstalterna Hall, Kumla och Saltvik.

  

Frivård

Kriminalvården ska med hjälp av nedanstående indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. Av analysen ska vidare en bedömning av utvecklingsmöjligheter inom verksamheten Frivård framgå.

 1. Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 2. Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 3. Antal kontraktsvårdsutredningar samt antal påbörjade respektive avbrutna kontraktsvårdspåföljder
 4. Antal klienter som erbjuds, söker, beviljas respektive avbryter verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll
 5. Antal påbörjade respektive fullgjorda föreskrifter om samhällstjänst 
 6. Antal allvarliga incidenter
 7. Medelantal frivårdsklienter
 8. Genomsnittlig dygnskostnad

Indikatorerna 1-7 ska redovisas uppdelade efter kön.

Transporttjänst

Kriminalvården ska med hjälp av nedanstående indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.   

 • Antal avvikelser i samband med transport 
 • Antal allvarliga incidenter
 • Graden av personalutnyttjande i förhållande till tillgänglig tid

Indikatorerna 1-2 ska redovisas uppdelade efter kön.

Övriga återrapporteringskrav

En effektiv organisation

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit, eller avser att vidta, med anledning av de förslag som lämnats av utredningen Kriminalvårdens effektivitet särskilt med avseende på styrning och ledning av verksamheten.

Kriminalvården ska vidare redovisa åtgärder som vidtagits för att utveckla förmågan att bedöma och prognostisera resursåtgång. 

Kriminalvården ska därutöver redovisa kostnaderna samt antalet anställda respektive årsarbetskrafter vid huvudkontoret, regionstaberna, de lokala verksamhetsställena och transporttjänsten. 

Personal- och utbildningsfrågor

Kriminalvården ska redovisa

 • personalomsättning, fördelad på personalkategorier,
 • antal personer som genomgått grundutbildning,
 • antal personer som genomgått fortbildning,
 • andel sjukfrånvaro,
 • andel kvinnor och män i ledningsfunktion fördelad på olika verksamheter,  

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2010-2014. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum: 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli samt den 28 oktober.

Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.

Kriminalvården ska vid varje prognostillfälle redovisa aktuell kapacitet i anstalts- och häktesbeståndet samt en bedömning av hur denna förhåller sig till den faktiska klienttillströmningen och det tilldelade anslaget.

Kriminalvården ska lämna relevant information till Migrationsverket i samband med varje prognostillfälle.

Transportverksamhet, utrikes resor

Kriminalvården ska avseende utrikes resor för verkställande av beslut om avvisning eller utvisning, förutom utvisning på grund av brott redovisa

 • antal transporterade personer, genomförda resor och resor där överlämnande inte skett,
 • genomsnittligt antal medföljande per resa,
 • genomsnittlig styckkostnad per resa och per verkställd person,
 • vilka faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen samt i vilken utsträckning dessa kan relateras till Kriminalvårdens handläggning, 
 • hur handläggningstiderna från beställning till genomförd resa utvecklats, samt en redogörelse för vilka faktorer som påverkar handläggningstiden. 

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Arbetslinjen

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om och förbättra genomslaget för reformen med ökade möjligheter för för fängelsedömda att ta del av flera arbetsmarknadsåtgärder när de är under utslussning eller står under övervakning. Redovisningen ska omfatta såväl åtgärder som Kriminalvården enskilt vidtagit som åtgärder som vidtagits i samverkan med andra.

Kvinnor i häkte och anstalt

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose intagna kvinnors behov. Av redovisningen ska särskilt framgå:

 • insatser för att bryta häktade kvinnors isolering,
 • åtgärder som vidtas under verkställigheten, av Kriminalvården enskilt eller i samverkan med andra, för att förbättra dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden,
 • omfattningen av programverksamhet som är anpassad till kvinnors behov, 
 • omfattningen av utslussplatser som är anpassade till kvinnors behov.

Ungdomar

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för myndighetens särskilda satsning på unga klienter. Redovisningen ska även omfatta åtgärder som vidtagits för att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden, såväl åtgärder som Kriminalvården enskilt vidtagit som åtgärder som vidtagits i samverkan med andra.

Överförande av frihetsberövande påföljder

Kriminalvården ska redovisa:

 • antal klienter som verkställer en frihetsberövande påföljd i Sverige och som kan bli föremål för överförande av påföljden,
 • antal klienter för vilka Kriminalvården vidtagit åtgärder i syfte att överförande ska kunna ske,
 • antal klienter som överförts till till annat land för verkställighet av en frihetsberövande påföljd. 

Av redovisningen ska framgå:

 • en analys av utvecklingen under de senaste tre åren,
 • genomsnittliga handläggningstider,
 • hur man i verksamheten säkerställer metoder för en effektiv och skyndsam handläggning, 
 • eventuella hinder för en skyndsam handläggning samt förslag på åtgärder för att  påskynda handläggningen.

Internationellt samarbete

Kriminalvården ska redovisa

 • deltagandet i freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser, 
 • omfattningen, inriktningen och resultatet av det internationella utvecklingssamarbetet,  
 • hur det internationella arbetet bedrivs i samarbete med andra svenska myndigheter,
 • hur det internationella arbetet bidrar till myndighetens kompetensförsörjning och hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

3

Uppdrag

 1. Kriminalvården ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Brottsförebyggande rådet ska stödja myndigheterna i detta arbete.
 2. Kriminalvården, Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen ska samverka för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut. I detta ingår att vidta åtgärder för att uppnå skyndsamhetskravet i utlänningslagen. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och effekterna av dessa. Av redovisningen ska bland annat framgå hur tiden i Migrationsverkets mottagande för personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut har utvecklats. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2010 samt i samband med årsredovisning.
 3. Kriminalvården ska, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket senast den 31 december 2011 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Kriminalvården anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

 1. Kriminalvården ska i budgetunderlaget för 2011 inkomma med en fördjupad redovisning av hur verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i beräknade ekonomiska ramar för 2011 och framåt som framgår av budgetpropositionen för 2010, och med fortsatt höga krav på kvalitet, effektivitet och säkerhet. 
 2. Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att öka insatserna för sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, rskr. 2007/08:39).Uppdraget avser perioden 2008-2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2011. (Ju2008/7299/KRIM) 
 3. Kriminalvården ska genomföra en försöksverksamhet riktad till kvinnor som varit utsatta för människohandel eller befunnit sig i prostitution (Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, rskr. 2007/08:167). Försöksverksamheten ska pågå under tiden 2008 – 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2011. (Ju2008/7300/KRIM) 
 4. Kriminalvården ska bistå Brottsförebyggande rådet med den statistik och de övriga uppgifter som krävs för genomförandet av rådets uppdrag om utvärdering av olika arbetsmarknadspolitiska insatser för fängelsedömda. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården7 312 275
ap.1Kriminalvården (ram)7 312 275
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet0
ap.3Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården. Transporttjänstens verksamhet finansieras under detta anslag till den del denna inte avser utlandstransporter inom migrationspolitikens ansvarsområde. Myndighetens deltagande i internationella fredsfrämjande insatser finansieras inom ansvarsområdet Internationellt bistånd. Anslaget får även belastas med kostnader för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. I anslaget ingår 20 000 000 kronor för att förstärka behandlingen av sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer.

3. I anslaget ingår 8 000 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar ska bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

4. Kriminalvården bestämmer vilken ersättning som ska utgå till enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

5. Kriminalvården ska betala totalt 11 139 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikations-systemet Rakel. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1219 3683 %0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)831 227
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25609 356
2010-02-25609 356
2010-03-25609 356
2010-04-25609 356
2010-05-25609 356
2010-06-25609 356
2010-07-25609 356
2010-08-25609 356
2010-09-25609 356
2010-10-25609 356
2010-11-25609 356
2010-12-25609 359
Summa7 312 275
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Intäkterna från arbetsdriften beräknas uppgå till 170 000 000 kronor och intäkterna från terapiverksamheten till 200 000 kronor. Intäkterna ska tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 1:6 Kriminalvården.

Kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller varken för arbetsdriften eller terapiverksamheten. För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de direkta kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jeanette Auletta Lund
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna

Senast uppdaterad: