Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2010-09-23
A2010/1586/ARM
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Analys

Arbetsmiljöverket ska beskriva och kommentera hur verksamheten bidrar till att uppfylla arbetsmiljömålet som anges i budgetpropositionen för 2010. En bedömning ska göras av hur yttre faktorer påverkar resultatet av verkets insatser och förutsättningar att nå målet. Av redovisningen ska även framgå på vilket sätt kriterieverksamheten bidragit till myndighetens samlade verksamhet.

Regler och standardisering

Arbetsmiljöverket ska översiktligt beskriva och kommentera verksamheten. 

Information

Arbetsmiljöverket ska översiktligt beskriva och kommentera verksamheten. Av beskrivningen ska framgå vilken information som sprids respektive efterfrågas. 

Tillsyn och marknadskontroll

Arbetsmiljöverket ska översiktligt beskriva och kommentera tillsynsinsatserna. Av redogörelsen ska framgå antal besökta arbetsställen, andelen uppföljningsbesök, antal ställda krav, antal förelägganden och förbud samt huvudsaklig inriktning av ställda krav. Arbetsmiljöverket ska också i sin årsredovisning översiktligt beskriva marknadskontrollverksamheten.

Partsmedel (Medel för regional skyddsombudsverksamhet)

Arbetsmiljöverket ska senast den 2 maj 2011 rapportera en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas redovisningar för skyddsombudsverksamheten 2010 som lämnats till verket för erhållna bidrag. Av redovisningen ska framgå hur bidraget fördelas på regional skyddsombudsverksamhet, utbildning av regionala skyddsombud samt deltagande i standardiseringsverksamhet, bidragens fördelning på olika branscher eller motsvarande liksom en översiktlig bedömning av effekterna av insatserna. En översiktlig beskrivning av utbildningens innehåll ska göras. En översiktlig redovisning ska också göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de områden där bidrag lämnas till regional skyddsombudsverksamhet.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 18 januari 2010 (prognosperiod 2010–2013)

- 25 februari 2010

- 6 maj 2010

- 29 juli 2010

- 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

Satsning på en framtida arbetsmiljöpolitik

Under 2010 sker en fortsatt satsning inom Arbetsmiljöverkets verksamhet på sammanlagt 45 miljoner kronor. Av dessa medel ska 30 miljoner kronor användas till en informations- och kunskapssatsning, 5 miljoner kronor till förstärkt information till utländska företag och arbetstagare och 10 miljoner kronor användas till marknadskontroll och deltagande i standardiseringsarbetet. Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse för insatserna inom dessa områden och särskilt för hur de tillkommande resurserna har påverkat dessa insatser och resultatet av verksamheten inom områdena. Redogörelsen ska även innehålla en ekonomisk redovisning. Den närmare redovisningen för respektive område ska ske enligt följande.

1. En beskrivning ska ges över hur informations- och kunskapsspridningsverksamheten har utvecklats till innehåll och form för att i högre grad utgöra ett konkret och användbart stöd för utvecklingen på arbetsplatserna och för att komplettera tillsynsverksamheten. Särskilda redovisningar ska göras för informationsinsatser med syfte att i ökad utsträckning nå de mindre företagen och för satsningar när det gäller forskning och kunskapssammanställning.

2. En beskrivning ska ges över hur informationen till utländska företag och arbetstagare om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige har förbättrats.

3. En beskrivning ska göras av hur marknadskontrollen har bedrivits inom verket för att skapa ett enhetligt och effektivt agerande. Vidare ska anges hur många nya marknadskontrollärenden som har hanterats under året, hur dessa har initierats samt vilka produktgrupper de avser. Även gjorda ingripanden som lett till att tillverkare och leverantörer upphört med försäljning eller återkallat produkter, vilket även inkluderar ändring eller ombyggnad av produkter som redan levererats eller tagits i drift, ska redovisas.

4. En beskrivning ska göras av hur prioriteringen mellan olika standardiseringsprojekt görs, utfallet av prioriteringen under året samt vilka produktgrupper som har berörts.  

Pilotprojekt

Under perioden 2010–2012 görs en satsning på 8 miljoner kronor per år för att i ett pilotprojekt utveckla och prova s.k. screening (en genomgång av samtliga arbetsställen inom en bransch genom besök) som metod inom Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet. Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter inför valet av bransch. Branschen bör finnas i stora delar av landet och vara av den storlek att det är möjligt att genomföra tillsyn av screeningkaraktär.

Arbetsmiljöverket ska senast den 15 februari 2010 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en redovisning avseende hur pilotprojektet fortskrider. I denna redovisning ska det ingå en redovisning avseende vald bransch samt en tidplan för projektets olika delar avseende genomförande och utvärdering.

Arbetmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse för insatserna under året.

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2010 se över möjligheterna att följa utvecklingen av goda arbetsmiljöer. Redovisningen ska innehålla en beskrivande del avseende val av indikator samt förutsättningar för hur indikatorn ska tas fram.

Försök med IT-stöd för riskbedömningar

Arbetsmiljöverket ska i en försöksverksamhet bedöma lämpligheten och möjligheten att i Sverige införa ett IT-baserat verktyg för riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av försöket ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 april 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket574 612
ap.1Förvaltningskostnader (ram)473 025
ap.2Partsmedel (ram)101 587
Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering0
ap.3IFAU - Arbetsmiljö och lönsamhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet0
ap.6Arbetsmiljöverket – Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Av anslagsbeloppet får Arbetsmiljöverket använda högst 10 000 000 kronor till kriterieverksamhet.

ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

ap.3 IFAU - Arbetsmiljö och lönsamhet

Anslagsbeloppet får användas till forskningsbidrag för att studera effekter av företagens arbetsmiljö med avseende på deras lönsamhet.

ap.6 Arbetsmiljöverket – Regeringskansliets disposition

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda tillgängliga medel under anslagsposten för insatser avseende företagshälsovårdsutbildningen.

I enlighet med kommittédirektiv (dir. 2009:18) har en delegation för kunskapsområdet företagshälsovård inrättats med uppgift att upphandla och samordna långa utbildningar i företagshälsovård. Delegationens uppgift är ett led i arbetet att utveckla företagshälsovårdsutbildningar om minst ett år på avancerad nivå.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.118 9213 %0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.60Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Arbetsmiljöverket
2:1 ap.72:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.7ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 40018 391
2011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 422
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2539 419
2010-02-2539 419
2010-03-2539 419
2010-04-2539 419
2010-05-2539 419
2010-06-2539 419
2010-07-2539 419
2010-08-2539 419
2010-09-2539 419
2010-10-2539 419
2010-11-2539 419
2010-12-2539 416
Summa473 025
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet961 20015 20015 900-700596
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Tina Abelin
Kopia till

Finansdepartementet/BA3
Näringsdepartementet/MK
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Föreningen Svenskt Näringsliv
Svenska Hamnarbetareförbundet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Arbetsgivarverket