Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2010-06-17
Fi2010/3412(delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163, prop. 2009/10:99, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utöver de uppgifter som anges i Finansinspektionens instruktion gäller följande:  

Mål

Bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. De åtgärder som vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.  

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats inom myndighetens verksamhetsområde.  

Mål

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och att initiera privatekonomisk utbildning.  

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Finansinspektionen ska i övrigt:

• I anslutning till resultatredovisningen för tillsynsverksamheten ska Finansinspektionen redovisa de strategier och metoder som används inom den finansiella tillsynen och vilka prioriteringar som görs mellan olika tillsynsområden.

• Redovisa antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2007-2009.

• Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2007-2009.

• Redovisa de insatser som Finansinspektionen gjort som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

• Redovisa verksamhetens väsentliga resultat genom att även tidigare redovisade tidsserier kan följas och jämföras med 2010.

• Redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010 - 2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, budgeten och till utfallet för 2009. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010. 

• Redovisa hur de resurser som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2010 och vårtilläggsbudgeten för 2010 har använts inom myndigheten (prop. 2009/10:1, 02, bet 2009/10:FiU2, prop. 2009/10:99, bet 2009/10:FiU21). Av redovisningen ska fördelningen av resurser på olika ändamål och omfattningen framgå.

• Redovisa hur arbetet bedrivs och prioriteras inom ramen för samarbetet inom EU och nationellt för att genomföra de kommande nya solvensreglerna för försäkringsbolag, det s.k. Solvens 2-direktivet. Av redovisningen ska det också framgå vilka resurser som avsatts för detta ändamål.

2

Organisationsstyrning

Återrapportering om effektivitet

Finansinspektionen ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens interna verksamhet bedrivits effektivt.

3

Uppdrag

1. Granska att de åtgärder som beslutats enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut också kommer hushållens och företagens berättigade intressen till del. I uppdraget ingår också att granska att instituten inte på ett otillbörligt sätt använder det stöd som har lämnats i form av garantier eller kapitaltillskott enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. respektive förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. Utgångspunkten för granskningen av effekterna av lämnade kapitaltillskott och garantier ska vara en rapportering från instituten om utvecklingen av utlåningen till företag och hushåll i Sverige. I granskningen bör även ingå utvecklingen av institutens utlåning i andra länder, t.ex. utvecklingen av utländska dotterbolags utlåning och kreditförluster. Uppdraget genomförs efter samråd med Riksgäldskontoret och redovisningar lämnas kvartalsvis under 2010. 

2. Särskilt övervaka tillämpningen av artikel 5 i direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Övervakningen avser den del av artikeln som anger att uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Vid avvikelser från detta krav ska Finansinspektionen underrätta regeringen.

3. Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Finansinspektionen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

4. Redovisa hur Europeiska kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn, som lämnades den 29 april 2009, har genomförts. Syftet med rekommendationen är att motverka olämpligt utformade ersättningssystem och ett överdrivet risktagande på alla nivåer i finansiella företag. Rekommendationen bör vara genomförd senast den 31 december 2009. Utgångspunkten för redovisningen ska vara en redogörelse för hur Finansinspektionen genom föreskrifter och/eller allmänna råd har reglerat frågan om de finansiella företagens hantering av ersättningssystem. Av redovisningen ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att tillse att de nya reglerna följs och hur företagen som omfattas har anpassat sig till rekommendationerna. Redovisning lämnas senast den 1 oktober 2010.

5 Redovisa hur myndigheten arbetar med att effektivisera verksamheten. I redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att öka effektiviteten. Myndigheten ska vidare redovisa vilka resultat som effektiviseringsarbetet har lett till samt förväntat resultat. Uppdraget ska redovisas  senast den 1 mars 2011.

6. Inom ramen för befintligt uppdrag och ansvar redogöra för och bedöma behovet av ett alternativ till den nuvarande ordningen med registrering och begränsad reglering av vissa typer av finansiella företag utan samtidig möjlighet för Finansinspektionen att utöva en full tillsyn av dessa företags verksamhet. Finansinspektionen ska bedöma om motivet för ett bättre konsumentskydd är tillräckligt starkt för att motivera de kostnader som tillståndsprövning och ökad tillsyn medför. Om konsumentskyddet i stället kan förbättras genom särskilda informationsinsatser ska planer för dessa insatser redovisas.  

Om Finansinspektionen bedömer att det behövs förstärkt tillsyn m.m. av de finansiella företag eller för några av företagsgrupperna som nu registreras hos inspektionen, ska Finansinspektionen lämna förslag till hur en sådan ordning och reglering, inklusive författningsförslag, lämpligen bör utformas.  

Förslaget ska ange konsekvenserna såväl för Finansinspektionen, de berörda företagen som för konsumentskyddet. Till uppdraget hör vidare att redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Finansinspektionen ska även inhämta synpunkter från berörda branschorganisationer eller berörda företag, samt redovisa eventuella synpunkter som framförts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011. Bakgrunden till uppdraget redovisas i bilaga.

7. Säkerställa en adekvat och effektiv rapportering från de verksamhetsutövare som enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska rapportera misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen. Finansinspektionen ska efter samråd med övriga myndigheter i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering intensifiera dessa insatser och då särskilt med inriktning på de grupper av verksamhetsutövare som har låg rapporteringsgrad. Insatserna och effekterna ska redovisas senast den 15 mars 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen283 609
ap.1Finansinspektionen (ram)280 109
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)3 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för den samordnande funktionen av penningtvättstillsynen inom myndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.17 8033 %0
ap.21053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2521 968
2010-02-2521 968
2010-03-2521 968
2010-04-2521 968
2010-05-2521 968
2010-06-2524 825
2010-07-2524 825
2010-08-2524 825
2010-09-2524 825
2010-10-2524 825
2010-11-2524 825
2010-12-2524 819
Summa283 609
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)500-5 50036 00035 0001 000-4 000
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)0090090000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711007 00007 0007 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120050 000050 00050 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800270 000270 00000
Summa00327 000270 00057 00057 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2007:1135)

Kostnader som hör samman med verksamheten med samordningsfunktionen för penningtvättstillsyn (anslagspost 2) ska inte belastas med avgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

7

Övriga inkomster

Villkor

  • Finansinspektionen får för Transaktionsrapporteringssystemet ta emot ersättning, utanför statsbudgeten, av tillsynsmyndigheter i andra länder för att finansiera kapitalkostnaderna för utbyggnaden av systemet samt för drift, support och underhåll. Villkoret gäller inbetalade ersättningar som mottagits sedan utvecklingsarbetet påbörjades den 1 juli 2006 och så länge systemet är i drift.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Näringsdepartementet, NL
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Tillväxtverket
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå