Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2010-06-17
U2010/3769/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamhet och kostnader uppdelade på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning.

Myndigheten ska redovisa utbetalat produktionsstöd för läromedelsframställning, förändring jämfört med tidigare år och en analys av förändringen. Dessutom ska myndigheten i sin delårsredovisning redovisa utbetalat produktionsstöd för det första halvåret.

Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivits inom European Agency for Development in Special Needs Education samt kostnaderna för verksamheten.

Myndigheten ska särskilt redovisa hur man stött framställningen av läromedel för vuxenstuderande med synnedsättning. Redovisningen ska avse perioden 2008-2010. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli, och

den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa hur den samverkat med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt med andra myndigheter och organisationer.

3

Uppdrag

  1. Regeringsbeslut den 19 augusti 2009 (U2009/4876/S) med uppdrag om fysisk tillgänglighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2010.
  2. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samråda med Statskontoret vad gäller Statskontorets uppdrag enligt regeringsbeslut den 23 april 2009 (U2009/2700/S) om ersättning för elever i specialskolan och gymnasieutbildning för funktionshindrade som ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 januari 2010. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska bistå Statskontoret med det underlag som Statskontoret behöver för att fullgöra uppdraget.
  3. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skolverk i verkets uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi (S2010/4319/ST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten700 729
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)700 729

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Myndigheten får använda medel från anslagsposten för att stödja viss föräldrasamverkan vid Hällsboskolan och Ekeskolan.

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:6

Särskilda insatser inom utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten294 797
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)120 505
ap.4Särskilt utbildningsstöd (ram)174 292

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten ska myndigheten, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av elever med dövhet, som annars skulle ha tagits emot i den statliga specialskolan Vänerskolan. Hälften av bidraget utbetalas i januari och hälften i september.

Myndigheten får vidare belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionsnedsättning.

ap.4 Särskilt utbildningsstöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd. Dessutom får anslagsposten belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolorna med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

1:12

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)15 525

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:2

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten42 492
ap.4Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram)42 492

Villkor för anslag 14:2

ap.4 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag utbetalas av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2009, med 40 procent under augusti 2009 och med 10 procent när SRF lämnar slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.121 0223 %0
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.33 6153 %0
ap.45 2293 %0
1:12 Bidrag till vissa studier
ap.14663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:4 (2008) Specialpedagogiska institutet
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
25:5 (2008) Specialskolemyndigheten
ap.1 (2008)ram
ap.3 (2008)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.112 0009 6251 4442012
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.483 00083 000
2011
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.412 00012 000
2011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om produktionsstöd till läromedelsproducenter som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under perioden 2011-2012.

Myndigheten bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kronor under 2011.

Myndigheten bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2011. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)31 100
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)67 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2558 394
2010-02-2558 394
2010-03-2558 394
2010-04-2558 394
2010-05-2558 394
2010-06-2558 394
2010-07-2558 394
2010-08-2558 394
2010-09-2558 394
2010-10-2558 394
2010-11-2558 394
2010-12-2558 395
Summa700 729
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Förskoleklass och fritidsverksamhet
Förskoleklass och fritidsverksamhet-31210013 00012 900100-112
Specialskola, visstidsutbildning m.m
Specialskola, visstidsutbildning m.m00119 920119 92000
Läromedelsframställning
Läromedelsframställning003 0003 00000
Avgift för administration
Avgift för administration00808000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förskoleklass och fritidsverksamhet

Myndigheten får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Myndigheten ska ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Specialskola, visstidsutbildning m.m

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan och för elevs undervisning vid Resurscenter syn Örebro och Resurscenter tal och språk lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan samt förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen ska dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommunen respektive annan kommun.  

Myndigheten får efter avtal med en kommun ta ut avgift för assistans till elever i behov av särskilt stöd. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Myndigheten får ta ut ersättning för kost och inkvartering i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får ej överstiga kostnaderna och får disponeras av myndigheten.

Läromedelsframställning

Myndigheten får utöver vad som följer av 34 § förordningen (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar. Avgifternas storlek bestäms och disponeras av myndigheten.

Avgift för administration

Myndigheten får ta emot avgift från Folkbildningsrådet för verksamhet avseende administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Intäkterna disponeras av myndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för fullgörande av kommunens uppgifter inom förskoleklass och fritidshemsverksamhet samt för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anders Widholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för sociala tjänster
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Sveriges Kommuner och Landsting