Utrikesdepartementet


Protokoll
I:6
vid regeringssammanträde
2010-07-01
UF2010/38928/PLAN

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska Institutet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet198
ap.1Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (ram)198
Disponeras av Kammarkollegiet12 945
ap.2Utrikespolitiska Institutet (ram)12 945

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Utrikespolitiska Institutet

1. Anslaget får användas för att främja intresset för internationella frågor samt öka kunskapen om detta ämne genom forskning och information till allmänheten.

2. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. I årsredovisningen ska det framgå hur kostnaderna (personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) fördelas på institutets huvudfunktioner som t.ex. ledning och administration, bibliotek, redaktion samt större forskningsprojekt. Årsredovisningen ska även redovisa projektanslag från andra finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.10Inget198
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

SB Internrevision
UD-SP
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA RK EK
Utrikespolitiska Institutet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet