Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2010-06-23
IJ2010/1074/SAM
IJ2010/1099/DISK
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen91 980
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)91 980
Disponeras av Kammarkollegiet600
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)600
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.500
ap.6del till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet0
ap.3Diskrimineringsombudsmannen - del till Regeringskansliets (Integrations- och jämställdhetsdepartementets) disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

ap.6 del till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

Anslagsposten ska användas för att täcka underskott på äldreanslaget 10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket och för att finansiera återstående kostnader för avvecklingen av Integrationsverket.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Budgetår 2008

10:1

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet0
ap.3Till Regeringskansliets disposition (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (ram)0

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Till Regeringskansliets disposition (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Tillgängliga medel får användas för avvecklarens (U 2008:03) arvode samt till lokaler och resor för uppgiften att överta arbetsgivaransvaret från Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket efter den 31 augusti 2008.

10:5

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

Villkor för anslag 10:5

ap.3 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - del till Diskrimineringsombudsmannen

Anslagssparandet ska användas för att täcka underskottet på äldre anslaget 10:6 Jämställdhetsombudsmannen (ap. 4). Anslagssparandet som inte används för att täcka underskottet på äldre anslaget 10:6 får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

10:6

Jämställdhetsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.4Jämställdhetsombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

Villkor för anslag 10:6

ap.4 Jämställdhetsombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen

Underskottet på anslagsposten ska täckas av överskotten på äldre anslagen 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ap. 3), 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (ap. 3) och 10:8 Handikappombudsmannen (ap. 3).

10:7

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

Villkor för anslag 10:7

ap.3 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - del till Diskrimineringsombudsmannen

Anslagssparandet ska användas för att täcka underskottet på äldre anslaget 10:6 Jämställdhetsombudsmannen (ap. 4). Anslagssparandet som inte används för att täcka underskottet på äldre anslaget 10:6 får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

10:8

Handikappombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Handikappombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

Villkor för anslag 10:8

ap.3 Handikappombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen

Anslagssparandet ska användas för att täcka underskottet på äldre anslaget 10:6 Jämställdhetsombudsmannen (ap. 4). Anslagssparandet som inte används för att täcka underskottet på äldre anslaget 10:6 får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 7743 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
10:1 (2008) Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
ap.3 (2008)0Inget0
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.3 (2008)0Allt0
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen
ap.4 (2008)0Allt0
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
ap.3 (2008)0Allt0
10:8 (2008) Handikappombudsmannen
ap.3 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.4ram
ap.5ram
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
10:8 (2008) Handikappombudsmannen
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 707
2010-02-257 707
2010-03-257 707
2010-04-257 707
2010-05-257 707
2010-06-257 707
2010-07-257 207
2010-08-257 707
2010-09-257 707
2010-10-257 707
2010-11-257 707
2010-12-257 703
Summa91 980
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/FC K
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/G
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/SAM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.