Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2010-06-03
Fö2010/80/ESIS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:10
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 Nämnder m.m. för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1. Vissa mindre nämnder

Verksamheten avser Riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, fiskeskyddsnämnder inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Nämndernas uppgifter, verksamhet m.m. framgår av förordningen (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden, förordningen (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna, Tjänstemeddelande Rörande Landförsvaret nr 9 från 1964 med instruktion samt kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet, förordningen (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar samt förordningen om folkrättslig granskning av vapenprojekt (2007:936).

2. Bidrag till Svenska Röda Korset

Verksamhetsbidrag utgår till Svenska Röda Korset för verksamhet enligt avtal med staten. Svenska Röda Korset ska planera för upprättande av en nationell upplysningsbyrå för efterforskning av krigsfångar och civilinternerade i enlighet med 1949 års Genève-konventioner med tilläggsprotokoll.

Återrapportering

Svenska Röda Korset ska, i enlighet med avtalet med staten, lämna en årsredovisning avseende den nationella upplysningsbyrån innefattande:

- verksamhet och sammansättning för delegationen samt delegationens deltagande,

- bedömning (med motivering) av förmåga att uppfylla konventionernas krav och kunskap i organisationen om regelverk och konventioner och

- beredskapsläget (bedömning av om bemanningen av krigsorganisationen bedöms vara tillräcklig och i vilken omfattning denna har övats).

3. Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

Mål för bidraget (organisationsbidrag)

Målet för statsbidraget till Centralförbundet Folk och Försvar är att förbundet genom informationsverksamhet ska främja en debatt kring frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap. Verksamheten ska särskilt inriktas mot ungdomar.

Återrapportering

Centralförbundet Folk och Försvar ska senast den 1 mars 2010 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna följande redovisning från verksamheten 2009:

- bidragets andel av den totala omslutningen,

- genomförda arrangemang och aktiviteter (deltagare redovisat utifrån kön samt antal deltagare under 25 år),

- indikationer på den effekt som verksamheten har gett upphov till samt

- planerad inriktning av verksamheten för 2011. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:10

Nämnder m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 301
ap.6Vissa mindre nämnder (ram)152
ap.7Bidrag till Svenska Röda Korset (ram)550
ap.8Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar (ram)4 599
Disponeras av regeringen0
ap.4Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.6 Vissa mindre nämnder

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition belopp enligt nedan för respektive nämnd. Resterande belopp under anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

- Högst 38 000 kronor får användas för riksvärderingsnämndernas verksamhet.

- Högst 10 000 kronor får användas för fiskeskyddsnämndernas verksamhet.

- Högst 60 000 kronor får användas för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningars verksamhet.

- Högst 44 000 kronor får användas för Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekts verksamhet.

Undantag från EA-regler

De nämnder vars verksamhet finansieras från anslaget 1:10 Nämnder m.m., anslagspost 6 Vissa mindre nämnder undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ap.7 Bidrag till Svenska Röda Korset

Kammarkollegiet ska utbetala medel kvartalsvis efter rekvisition från Svenska Röda Korset.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

Kammarkollegiet ska månadsvis i efterskott utbetala belopp till Centralförbundet Folk och Försvar. Utbetalning sker i tolftedelar efter rekvisition från Centralförbundet Folk och Försvar. Outnyttjat belopp ska återbetalas till Kammarkollegiet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:10 Nämnder m.m.
ap.40Inget0
ap.65Inget0
ap.716Inget0
ap.8138Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:10 Nämnder m.m.
ap.9ram
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mårten Wallin
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen, FA ekonomi
Försvarsdepartementet, MFI, MFU, SSK, SUND, RS, ESIS
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Centralförbundet Folk och Försvar
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Riksvärderingsnämnden
Svenska Röda korset
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Fackförbundet ST