Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2010-06-17
Fi2010/3412 (delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:99, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem30 000
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)30 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Regeringen uppdrog den 21 december 2009 åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning (Fi2009/7978). Av beslutet framgår att högst 3 procent av anslaget får användas för programanknutna kostnader.

Av beslutet framgår också att Vinnova, efter samråd med Vetenskapsrådet, ska följa upp och årligen redovisa satsningens utfall med avseende på finansierande miljöers styrning och verksamhet samt den finansierade forskningens vetenskapliga kvalitet och relevans, bl.a. med avseende på hur interaktionen mellan forskare och användare utvecklats, samt hur samverkan med branschen fungerar. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen varje år.

Därutöver ska Vinnova särskilt redovisa

  • vilka kriterier som använts och vilka prioriteringar som gjorts i fördelningen av forskningsbidrag, samt 
  • privata och offentliga aktörers samfinansiering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.1900Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansinspektionen
Finansmarknadskommittén (Fi2009:03)
Finansutskottet
Näringsdepartementet/FIN
Riksbanken
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Utbildningsdepartementet/F
Vetenskapsrådet