Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2010-03-25
IJ2010/577/DISK
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen4 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)900
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)4 000
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)0
Disponeras av Sametinget27 375
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)17 975
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län46 525
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)37 125
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)4 600
ap.11Åtgärder för den romska minoriteten (ram)1 500
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet617
ap.8Åtgärder för den romska minoriteten (ram)0
ap.17Åtgärder för nationella minoriteter (ram)617

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vid fördelningen av medel ska ett sådant grundbelopp som anges i 9 § i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk vara 750 000 kronor för 2010 och tillägg till kommuner som ingår i fler förvaltningsområden 500 000 kronor för 2010. Fast belopp till landsting i förvaltningsområden enligt 10 § samma förordning ska vara 250 000 kronor för 2010.

Från anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena, med

  • 4 700 000 kr för samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • 400 000 kr för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, samt
  • 400 000 kr för bidrag till Svenska tornedalingarnas riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Anslagsökningen med 713 000 kronor ska i första hand användas till insatser för meänkieli.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten avser finansiering av utökning av tillgången på integrerad samisk undervisning på grundskolenivå enligt 8 kap. sameskolförordningen (1995:205).

ap.8 Åtgärder för den romska minoriteten

Från anslagsposten finansieras åtgärder för att bl.a. stärka den utåtriktade verksamheten hos Delegationen för romska frågor (Ju2006:10) samt för delegationens uppgift att utreda romers situation, främja kommunala projekt och verksamheter i olika delar av landet samt informera och sprida kunskap om romer.

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.11 Åtgärder för den romska minoriteten

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för att stödja de kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten, samt för att förmedla kontakter från den romska minoriteten till ansvariga myndigheter.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vid fördelningen av medel ska ett sådant grundbelopp som anges i 9 § i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk vara 750 000 kronor för 2010 och tillägg till kommuner som ingår i fler förvaltningsområden 500 000 kronor för 2010. Fast belopp till landsting i förvaltningsområden enligt 10 § samma förordning ska vara 250 000 kronor för 2010.

Av anslagsposten ska också 400 000 kronor användas för att stärka samers samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket.

Från anslagsposten finansieras även stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella minoriteten samer med 200 000 kronor.

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av inrättandet av samiska språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av en hemsida för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden m.m. 

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen om medel till revitaliseringsinsatser för nationella minoritetsspråk. Av dessa medel beräknas 3 400 000 kronor finansiera genomförandet av särskilda revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken som riktar sig till enskilda, samt 600 000 kronor finansiera myndighetens kostnader för samordning av dessa insatser.

Medel som ej fördelats till ändamålsenlig verksamhet före den 30 augusti 2010, får användas för egna insatser för att revitalisera nationella minoritetsspråk i enlighet med syftet i förordningen och efter samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. 

ap.17 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

___________________________________________________________

Prognoser 

Myndigheterna ska för de anslag som de disponerar redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:1 ap.47:1 ap.18100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.4ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/FC K
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/JFS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Delegationen för romska frågor (JU 2006:10)
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Sametinget