Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2010-03-31
N2010/2312/TE
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Vägverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).
Vägverket upphör som myndighet den 31 mars 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Vägverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Långsiktiga mål

Nya mål för transportpolitiken fastställdes av riksdagen den 20 maj 2009 i enlighet med regeringens förslag i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257). I och med riksdagens beslut har de sex delmålen ersatts med dels ett funktionsmål tillgänglighet, dels ett hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa.  

Nedan uppställda långsiktiga mål är kopplade till den gamla målstrukturen, men ska ändå slutredovisas som planerat.    

Regeringen har för avsikt att återkomma med anvisningar om vilken myndighet som efter den 31 mars 2010 ska ansvara för att redovisa nedanstående mål och återrapporteringskrav. 

1. Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör senast 2010 har stabiliserats på 1990 års nivå.  

2. Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent senast 2010 jämfört med 1998. Inriktningen att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och prioriteringar av de mest bullerutsatta människorna.

3. Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 kubikmeter per dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är avsett för att användas som dricksvatten, uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik.

4. Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

5. Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).

Mål och återrapporteringskrav för verksamhetsåret

Regeringen har för avsikt att återkomma med anvisningar om vilken myndighet som efter den 31 mars 2010 ska ansvara för att redovisa nedanstående mål och återrapporteringskrav.

1. Vägverket ska genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2010 minskar med minst 7 personer jämfört med 2009.

2. Vägverket ska, utöver åtgärder på det statliga vägnätet, vidta andra åtgärder som bidrar till att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2010 minskar med minst 18 personer jämfört med 2009.

3. Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 90 000 ton under 2010.

4. Vägverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

5. Vägverket ska senast den 1 mars 2010 överlämna Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes (NTF) resultatredovisning för 2009 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF ska i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de mål på trafiksäkerhetsområdet som anges dels ovan i detta regleringsbrev, dels i förordningen (2008:1380) med instruktion för Vägverket. Resultatredovisningen ska ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer ska ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen ska ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 7, villkor för utbetalning av medel till NTF).

6. Vägverket ska redovisa utbetalningen av bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

7. Vägverket får på kommersiella villkor sälja administrativa tjänster till Svevia AB (publ), Svevia Fastighet och maskin AB samt Vectura Consulting AB.

8. Vägverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2010-2014 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari 2010 och den 25 februari 2010.

Ekonomisk redovisning

För räkenskapsperioden den 1 januari-den 31 mars 2010 ska Vägverket senast den 21 maj 2010 lämna en resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning enligt de krav som anges för årsredovisning och budgetunderlag samt en kortfattad beskrivning av verksamheten och där det är möjligt dess resultat. En särredovisning ska lämnas avseende kostnaderna för avvecklingen, hur den har finansierats samt hur eventuell övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

Överlåtelse av Vägverkets tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2010 enligt 5 kap. förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Trafikverket övertar ansvaret för nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot från och med den 1 april 2010.

De avtal som Vägverket ingått ska överföras till Trafikverket.

2

Organisationsstyrning

Vägverket får genomföra insatser gällande hela vägtransportsystemet i syfte att uppnå de transportpolitiska målen. Beslut om större insatser ska ske efter samråd med utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75).  

Styrelsen för Vägverket har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig redovisning för räkenskapsperioden den 1 januari-den 31 mars 2010. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga redovisningen.

3

Uppdrag

1. Vägverket ska förbereda och påbörja avvecklingen av myndigheten samt bistå utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75) och utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikanalys (dir. 2009:76). Vägverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredarna begär. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredarna.

Vägverket ska senast den 31 januari 2010 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur förberedelserna för avvecklingen fortskrider.

2. Vägverket ska fullfölja riktlinjerna i det uppdrag som regeringen beslutade den 30 juni 2005 att Vägverket tillsammans med Skogsstyrelsen skulle åtgärda körskador till följd av stormen den 8-9 januari 2005 (N2005/1634/HUB). Finansiering ska ske i enlighet med regeringens beslut den 16 oktober 2008 om ändring av regleringsbrev för 2008 avseende Vägverket. Detta innebär att finansiering ska ske genom medel från anslag 1:2 Insatser för skogsbruket inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, anslagspost 4 Stormstöd som disponeras av Skogsstyrelsen. Under perioden 1 januari 2008 till den 28 februari 2010 får högst 30 000 000 kronor användas för bidrag till enskilda väghållare som tidigare har fått avslag på ansökan om bidrag med hänvisning till att den aktuella vägen inte har betydelse för allmänhetens framkomlighet, då det finns en skylt om motorfordonstrafik förbjuden och/eller bom. Högst 3 procent får användas för att administrera bidraget. Vägverket ska göra en förnyad prövning av de ansökningar som tidigare avslagits med nyss nämnda skäl. Bakgrunden till detta är att regeringen i februari och mars 2008 beslutat att upphäva ett antal överklagade beslut, i vilka Vägverket avslagit bidragsansökningar enbart på grund av att det funnits skylt om motortrafik förbjuden och/eller bom. Vägverket får rekvirera medel från Skogsstyrelsen för aktuellt ändamål fram till den 28 februari 2010. Vägverket ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

3. Vägverket ska göra en utvärdering av försöksverksamheten med komplement till färdtjänst enligt lagen (2006:489) om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst. Utvärderingen ska inledas med en uppdragsdialog med Regeringskansliet. Arbetet ska genomföras i samverkan med handikapporganisationerna och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 23 november 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Vägverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket228 609
ap.1Vägverkets administration (ram)228 609
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet6 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Vägverkets administration

Från anslagsposten 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrig stödverksamhet och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (Svedab).

1:2

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket8 891 091
ap.2Myndighetsutövning (ram)56 220
ap.3Statlig väghållning (ram)7 574 911
ap.3.1Investeringar i nationell plan (ram)2 322 400
ap.3.2Investeringar i regional plan (ram)1 056 000
ap.3.4Drift och underhåll (ram)3 624 511
ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)34 400
ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)537 600
ap.4Bidrag (ram)903 000
ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram)767 000
ap.4.2Storstadsöverenskommelser (ram)0
ap.4.3Bidrag i regionala planer (ram)136 000
ap.10Vägh och statsb - Anv. av trängselskatt - del till VV (ram)164 000
ap.7Övriga insatser för effektivisering av vägtransportsystemet (ram)192 960
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll450
ap.6Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (ram)450
Disponeras av Kammarkollegiet2 089
ap.9Väghållning - del till Kammarkollegiet (ram)2 089
Disponeras av regeringen0
ap.15Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2 för kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 3 § andra stycket förordningen (2008:1380) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 1:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

1:2 ap.3 Statlig väghållning

Vägverket får disponera medel från anslagsposten 3 för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).

ap.3.1 Investeringar i nationell plan

a) Vägverket ska från delposten 3.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Vägverket utställt till Svedab.

b) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.2 Investeringar i regional plan

Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.4 Drift och underhåll

Från anslagsposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från anslagsposten ska Vägverket betala totalt 1 114 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel från delposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5.

ap.3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

Medel från anslagsposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och viktiga näringslivsvägar, anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar, beläggning av grusvägar samt rekonstruktionsåtgärder.

1:2 ap.4 Bidrag

Medel från anslagsposten 4 får användas för de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, förbättringar av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).

ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.4.2 Storstadsöverenskommelser

Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.4.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 4.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7 Övriga insatser för effektivisering av vägtransportsystemet

Vägverket får använda medel från anslagsposten 7 för

a) insatser gällande hela vägtransportsystemet i syfte att uppnå de transportpolitiska målen,

b) forskning, utveckling och demonstration samt 

c) bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Vägverket ska från anslagsposten 7 till NTF utbetala ett organisationsstöd på 3 miljoner kronor. Vägverket ska efter samråd med NTF besluta om när under året utbetalningar ska ske. För att utbetalning ska ske ska NTF redovisa sin verksamhet. Under perioden 2008-2010 fasas organisationsstödet till NTF successivt ut, från en nivå på 25 miljoner kronor per år. De projektbidrag som finns tillgängliga hos Vägverket för trafiksäkerhetsinsatser som utförs av ideella organisationer ska under perioden öka i motsvarande grad och takt.

ap.9 Väghållning - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 9 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen vari Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.10 Vägh och statsb - Anv. av trängselskatt - del till VV

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet. Av medlen på anslagsposten får 110 000 000 kronor användas för Förbifart Stockholm.

Hur resterande medel på anslagsposten ska användas kommer att beslutas av regeringen vid senare tillfälle.  

1:5

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.1Trafikverket - Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Trafikverket - Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten får användas för avvecklingskostnader med anledning av nedläggningen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys.

1:16

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket115 594
ap.2Vägverket (ram)115 594

Villkor för anslag 1:16

ap.2 Vägverket

1. Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket till och med den 31 mars 2010. Anslaget används för av Europeiska gemenskapen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

2. Myndigheterna disponerar högst ett belopp under respektive anslagspost som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

3. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över hela det aktuella anslaget och uppgiften att utbetala medel till Trafikverket. Icke förbrukade medel förs vid det tillfället över till Trafikverkets disposition.


Underindelning av anslag

1. Banverket (Ram) 183 504 000 kr

2. Vägverket (Ram) 115 594 000 kr

3. Transportstyrelsen (Ram) 29 641 000 kr

4. Sjöfartsverket (Ram) 19 761 000 kr

Summa 348 500 000 kr

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Vägverket: Administration
ap.16 8583 %0
ap.31803 %0
1:2 Väghållning
ap.203 %0
ap.3.10Allt0
ap.3.20Allt0
ap.3.40Allt0
ap.3.50Allt0
ap.3.60Allt0
ap.4.10Allt0
ap.4.20Allt0
ap.4.30Allt0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.7016 0800
ap.90630
ap.100Allt0
ap.150Allt0
1:5 Trafikverket
ap.103 0000
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.211 559Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Väghållning
1:2 ap.11:2 ap.7100 %
1:2 ap.4.21:2 ap.14.2100 %
1:2 ap.51:2 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Väghållning
ap.1ram
ap.11ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Väghållning
ap.3.112 876 0004 941 0006 434 000
ap.3.22 118 000899 000719 000
ap.3.46 875 0002 632 0004 243 000
ap.3.58 027 000652 0007 375 000
ap.3.6196 000171 00025 000
ap.4.1650 000650 0000
ap.4.3238 00050 000188 000
ap.720 0005 00015 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vägverket bemyndigas att under 2010 i fråga om ramanslaget 1:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 31 000 miljoner kronor efter 2010. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
- varav INVESTERING
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Vägverket disponerar under budgetåret 2010 en låneram om 1 700 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 881 483 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resultatet av Vägverkets kassahållning ska särredovisas i Vägverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Vägverket disponerar övriga krediter om 4 700 000 000 kronor.

1. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Vägverket och regeringen godkända förskotteringarna får ej överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6 under anslag 1:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

Vägverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.

- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Vägverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Vägverkets budget.

2. Vägverket och Banverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras till lika delar lämna villkorade aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande hälften av erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Vägverket årligen utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Vägverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

4. Vägverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 3 respektive 4 under anslag 1:2 med den fördelning på delposter som Vägverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

5.2

Utbetalningsplan

Till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 691 722
2010-02-251 691 722
2010-03-251 691 722
2010-04-25349 060
2010-05-25349 060
2010-06-25349 060
2010-07-25349 060
2010-08-25349 060
2010-09-25349 060
2010-10-25349 060
2010-11-25349 060
2010-12-25349 054
Summa8 216 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vägverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Vägverkets administration
1:2 ap.2Myndighetsutövning
1:2 ap.3.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.3.2Investeringar i regional plan
1:2 ap.3.4Drift och underhåll
1:2 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:2 ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
1:2 ap.7Övriga insatser för effektivisering av vägtransportsystemet
1:2 ap.10Vägh och statsb - Anv. av trängselskatt - del till VV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
VV Färjeleder9 200-4 60047 00046 9001004 700
Utbildningstjänster8 08751013 00012 5005009 097
Uthyrning av reservbroar5 30501 0001 00005 305
Övriga uppdrag9 49512 93442 40028 90013 50035 929
Administration av stödsystem0040 00040 00000
Informationsuttag124 422-124 4220000
Summa156 509-115 578143 400129 30014 10055 031
Offentligrättslig verksamhet
Förare4 495-3 129296 300292 3004 0005 366
Fordon och förare (överskott tom 2007, 27 426 tkr.)000000
Summa4 495-3 129296 300292 3004 0005 366
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.25110023 00023 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.  

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2010 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras84 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 75 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkerna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2010 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

b) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

c) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

d) Vägverket undantas från kravet att lämna finansieringsanalys och sammanställning över väsentliga uppgifter samt vissa nyckeltal enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jämförelsetal för poster i resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges. Utgifter och inkomster understigande 1 miljon kronor behöver inte periodiseras i balansräkningen.

e) Vägverket undantas från kravet att lämna budgetunderlag enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

f) Vägverket undantas från kravet att upprätta en riskanalys enligt förordningen(1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering samt kravet att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

g) Vägverket undantas från kravet att upprätta resultatredovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verket ska dock säkerställa att underlag överlämnas till Trafikverket så att en resultatredovisning kan upprättas som innefattar hela kalenderåret 2010.   

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Banverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Kammarkollegiet
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, LS och ESA
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS, RT, TR, FIN och ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden mot diskriminering
Konsumentverket
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB