Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2010-03-25
N2010/2304/TE
N2009/9577/KLS (delvis)
Trafikanalys
Sveavägen 90
11 359 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Trafikanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter ska göras i kostnadstermer.

 

Prognoserna ska redovisas

-den 6 maj 2010,

-den 29 juli 2010, och

-den 28 oktober 2010.

2

Organisationsstyrning

Ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Statens institut för kommunikationsanalys, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2010 enligt 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Trafikanalys övertar ansvaret för Statens institut för kommunikationsanalys ovan nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot fr.o.m. den 1 april 2010. Trafikanalys övertar även de avtal som Statens institut för kommunikationsanalys ingått och som överlåts till myndigheten.

3

Uppdrag

Årsredovisning för Statens institut för kommunikationsanalys

Trafikanalys ska bistå den regeringen utsett som ansvarig att lämna årsredovisning för 2010 för Statens institut för kommunikationsanalys.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:19

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys45 000
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)45 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:19 Trafikanalys
ap.21 350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-04-255 000
2010-05-255 000
2010-06-255 000
2010-07-255 000
2010-08-255 000
2010-09-255 000
2010-10-255 000
2010-11-255 000
2010-12-255 000
Summa45 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Trafikanalys. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Erik Bromander
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Finansdepartementet/SF
Näringsdepartementet/RT
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Statistiska centralbyrån
Verket för innovationssystem
Vägverket
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Rikstrafiken
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Utredningen om inrättandet av den nya myndigheten Trafikverket (N2009:06)
Utredningen om inrättandet av den nya myndigheten Trafikanalys (N2009:07)