Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2010-04-08
Fi2008/6868
Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutvecklings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Regeringen beslutade den 31 mars 2010 att den särskilda utredaren för Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. övertar kvarvarande avvecklingsuppgifter från Avvecklingsmyndigheten för Verva. Utredaren (U 2008:03) ska ansvara för att lämna en årsredovisning för 2010 fram till den 1 april när det gäller avvecklingsmyndigheten för Verva. Den årsredovisningen ska lämnas senast den 31 maj 2010. Ansvaret omfattar hanteringen av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen. Någon resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag behöver inte lämnas. Inte heller jämförelsetal för resultat och balansräkning eller noter behöver lämnas.

Skulder och tillgångar förs till bokfört värde från den 1 april 2010 från Avvecklingsmyndigheten för Verva till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling7 846
ap.3Avvecklingsmyndigheten för Verva (ram)7 846
Disponeras av Domstolsverket0
ap.6Rättsinformation (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.0
ap.2Avveckl. av VERVA - del till avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet155
ap.4Avveckl. av VERVA - RK/Fi disposition (ram)155

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Avveckl. av VERVA - del till avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. disponerar anslagsposten för de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen av Verva.  Kvarvarande medel från ap 3 ska föras över till ap 2 i samband med bokslut för Avvecklingsmyndigheten för Vera.

ap.3 Avvecklingsmyndigheten för Verva

Avvecklingsmyndigheten för Verva disponerar anslagsposten för de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen av Verva.

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens pensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.4 Avveckl. av VERVA - RK/Fi disposition

Medlen får användas för att täcka kostnader för avvecklarens arvode.  

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2008

1:4

Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling0
ap.1Merkostn f lokaler - del till Avvecklingsmyndigheten för Vervas disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.403 %0
ap.603 %0
1:4 (2008) Täckning av merkostnader för lokaler
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:11 (2008) E-legitimationer
ap.3 (2008)ram

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Den särskilda utredaren behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning eller noter behöver lämnas.  

Den särskilda utredaren ska lämna en detaljerad särredovising av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och behöver därför inte ha någon låneram.

Årsredovisningen för myndigheten ska lämnas senast den 30 maj 2010, dvs. två månader efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Av not till årsredovisningen ska framgå eventuella åtaganden för pensionersättningar som kan börja betalas ut efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Myndigheten ska på lämpligt sätt redovisa personal som berörs.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Kopia till

Riksrevisionen
Finansutskottet
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statens pensionsverk
Avvecklingsmyndigheten för avveckling av skolmyndigheter m.m.