Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2010-06-17
S2009/8523/SF (slutligt)
S2010/4777/SK (delvis)
Försäkringskassan
Vasagatan 16
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10 SoU1, rskr. 2009/10:131, prop. 2009/10:1, utg.omr. 11, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125, prop. 2009/10:1, utg.omr. 12, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125, prop. 2009/10:1, utg.omr. 10, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125, prop. 2009/10:99, utg.omr. 10, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

För tilltron till socialförsäkringen är det av största vikt att Försäkringskassans verksamhet präglas av en god service och ett gott bemötande och att rätt person får rätt ersättning i tid.

I syfte att skapa en långsiktig hållbar grund för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet har regeringen i och med budgetpropositionen för 2010 givit Försäkringskassan en höjning av myndighetens förvaltningsresurser.

Det är av största vikt att vidmakthålla en god intern styrning och kontroll och att säkerställa en god arbetsgivarpolitik. Utvecklingsarbetet för en mer effektiv verksamhet måste fortsätta. Organisationen måste därtill vara så flexibel att den kan anpassa sig till såväl ökade som minskade ärendemängder inom olika anslag.  

Reformerna inom sjukförsäkringen syftar till att minska utanförskapet. Genom rehabiliteringskedjan införs en mer aktiv sjukskrivningsprocess. För personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ges ökade möjligheter att återgå i arbete. Personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning tar slut ges ett stöd tillbaka till arbete via insatser inom arbetsmarknadspolitiken. För att säkerställa dessa reformer är det viktigt att Försäkringskassan upprätthåller den försäkringsmässiga prövningen, ger god information till försäkrade och samarbetspartners samt genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlättar övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.

Arbetet att fullt ut genomföra tandvårdsreformen fortsätter. I detta skede är Försäkringskassans samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och vårdgivarna av största vikt.

För tilltron till socialförsäkringen är det nödvändigt att förhindra obehörigt nyttjande av försäkringen. Detta är en fortsatt viktig uppgift för Försäkringskassan, både internt i den egna handläggningen men också externt genom samverkan med andra myndigheter.

Den 1 januari 2010 bildas en ny pensionsmyndighet. Försäkringskassan har en viktig roll i anslutning till den nya myndighetens bildande och kommer att vara en viktig partner till Pensionsmyndigheten.

Övergripande politiska mål

De övergripande politiska mål som riksdagen har beslutat ska gälla för budgetåret 2010 för utgiftsområdena 9, 10 och 12, är följande;

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

- Hälso- och sjukvårdspolitik: Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

- Handikappolitik: En samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i  levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

- Barnrättspolitik: Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Återrapportering i årsredovisningen

Försäkringskassan ska, med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som anges i 1 – 4 §§ förordningen (SFS 2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan samt till vad som anges om samverkan i 5 § i samma förordning.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Mål 1 

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och aktiva insatser, dels för att undvika långvarig sjukfrånvaro, dels för att fler personer som har sjukpenning under längre tid eller sjuk- eller aktivitetsersättning återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Mål 2 

Berörda försäkrade och samarbetspartners ska ha god kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Mål 1 

Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få goda förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningdagarna mellan sig.

Återrapportering

Försäkringskassan ska rapportera genomförda insatser.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Mål 2 

Försäkringskassan ska verka för att särlevande föräldrar i större utsträckning på egen hand reglerar underhållet för barnet.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa i vilken utsträckning särlevande föräldrar reglerar underhållet på egen hand.

Övrig återrapportering

Säkerställande av korrekta utbetalningar

I samband med redovisning av den instruktionsreglerade uppgiften att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att motverka bidragsbrott ska myndigheten särskilt redovisa hur den säkerställer korrekta utlandsbetalningar.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli, 28 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 18 januari),
 • prognosticerat utfall för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 3 Samverkansmedel uppdelat på de olika samverkansformerna (redovisas inte den 18 januari),
 • förbrukade samt intecknade ännu inte utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas inte den 18 januari). Redovisningen ska vara uppdelad på fördjupade medicinska utredningar, arbetshjälpmedel, resor och utgifter för läkarutlåtanden,
 • prognostiserat utfall för 2010 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser, och
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller.

2

Organisationsstyrning

1. Image, bemötande och service

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar för att förtroendet för Försäkringskassan ska förbättras. Myndigheten ska också redovisa hur den arbetar för att kundernas betyg beträffande Försäkringskassans bemötande förbättras samt hur skillnader i kundernas nöjdhet ska minska mellan kundgrupperna. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget redovisa vidtagna och planerade åtgärder. Försäkringskassan ska vidare redogöra för de åtgärder som myndigheten har vidtagit, och planerar att vidta, för att underlätta för kunderna att dels göra rätt vid ansökningsförfarandet av olika förmåner dels fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

2. Handläggning av bostadstillägg till pensionärer

Från och med den 1 januari 2010 hanteras förmåner enligt lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. av Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska tillsammans med Försäkringskassan redovisa hur detta fungerar och hur en effektiv ärendehandläggning säkerställs. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 6 augusti 2010. 

3. Pensionsmyndigheten 

Tillgångar och skulder från Försäkringskassan som övertas av Pensionsmyndigheten, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Försäkringskassan överlåter till Pensionsmyndigheten, övertar Pensionsmyndigheten ansvaret från och med den 1 januari 2010.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin

(S2009/3531/SF (Delvis))

Uppdrag att genomföra förmågebedömning i samband med risk- och sårbarhetsanalys 2010

Fö2010/314/SSK

3

Uppdrag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1. Tandvårdsregister

Försäkringskassan ska månadsvis leverera befintliga tandvårdsregister med verksamhets- och ekonomiska utfall till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tolfte i efterföljande månad i enlighet med regeringsbeslut (S2008/10800/HS) om uppdrag till SCB angående tandvårdsdata för uppföljning av tandvårdsstödet och för att analysera regelverkets effekter.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1. Uppföljning av sjukförsäkringsreformerna

a) Försäkringskassan ska fortsätta att följa upp rehabiliteringskedjan, inklusive de nya reglerna som träder i kraft i januari 2010 och reglerna för steglös avräkning. I uppdraget ingår att redovisa antalet personer som studerar eller arbetar ideellt med stöd av de bestämmelser som gäller från och med 1 januari 2009. Försäkringskassan ska även redogöra för vilka faktorer som har betydelse för huruvida en person inom den aktuella gruppen påbörjar att förvärvsarbeta, arbeta ideellt eller att studera eller avstår från detta. En plan för uppföljningen under 2010 ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Planen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2010.  

b) Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen kartlägga hur de personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen försörjer sig tiden efter det att de lämnat sjukförsäkringen. Detta gäller personer som uppburit förlängd sjukpenning i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Uppdragets närmare utformning, inklusive tidsplan, ska tas fram i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Uppgifter ska lämnas månatligen till Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. 

2. Samverkan med Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser.

Följande grupper ska prioriteras:

 • personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa,
 • personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt
 • personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på förvaltningskostnader, kostnader för aktivitetsstöd respektive kostnader för program och insatser. Dessutom ska de i uppdraget prioriterade grupperna redovisas med avseende på vidtagna åtgärder och resultatet av dessa åtgärder. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2010, ska lämnas senast den 2 augusti 2010. En samlad redovisning för 2010 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2010.

3.  Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Försäkringskassan ska redovisa hur samtliga samverkansmedel har använts uppdelat på de olika verksamheterna med avseende på kostnader, fördelat mellan förvaltningskostnader och kostnader för åtgärder.

Försäkringskassan ska också redovisa resultatet av respektive verksamhet som samverkansmedlen finansierar med avseende på målgrupper, insatser och resultat av vidtagna åtgärder, bl.a. i form av antal och andel i subventionerat respektive osubventionerat arbete.

I resultatredovisningen ska i möjligaste mån de olika samverkansformerna jämföras med varandra. En första redovisning ska lämnas senast den 2 augusti 2010 och en samlad redovisning lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2010.

4. Analys av rättsläget avseende sjukförsäkringsreformerna

Försäkringskassan ska redovisa en analys av rättsläget utifrån domar från förvaltningsdomstolar beträffande den lagstiftning inom sjukförsäkringen som trädde i kraft den 1 juli 2008 samt de nya regler som träder i kraft januari 2010. Särskilt avser detta prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan, möjligheterna att få sjukpenning för fler än 364 dagar samt bestämmelsen om att sjukersättning ska beviljas när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2010.

5.Uppföljning av särskilt högriskskydd

Försäkringskassan ska redovisa utfallet av den utökning av rätten till särskilt högriskskydd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön som träder i kraft den 1 januari 2010. Redovisningen ska innehålla uppgift om utgifter, antal beslut och utgifter per individ. Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2011.

6. Medicinska underlag 

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att höja kvaliteten i de medicinska underlagen i sjukförsäkringsärenden från hälso- och sjukvården. Återrapporteringen ska redovisas senast den 28 maj 2010.

Försäkringskassan ska även bistå Socialstyrelsen i dess arbete med att lämna förslag på sådana åtgärder som höjer kvaliteten på de uppgifter som läkare lämnar i medicinska underlag som krävs för beslut i ärenden som rör sjukförsäkringen. Socialstyrelsen ska redovisa detta uppdrag senast den 30 december 2010.

7. Information om möjligheterna att arbeta med steglös avräkning

Försäkringskassan ska informera berörda försäkrade om de möjligheter att arbeta som finns för personer som har beviljats varaktig sjukersättning med stöd av de regler som gällde före juli 2008. Förutom den allmänna informationen ska särskilda informationsinsatser riktas till personer som under tidigare år har utnyttjat möjligheten att arbete med den så kallade åttondelen.

8. Uppföljning och utbetalning av sjukvårdsmiljarden

Försäkringskassan har ansvar för att följa upp och betala ut den s.k. sjukvårdsmiljarden, d.v.s. den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2010-2011. Försäkringskassan ansvarar för att:

 • följa upp villkoren i överenskommelsen om sjukvårdsmiljarden samt efter samråd med SKL, och även Socialstyrelsen avseende villkor 1:A, besluta om dels vilka redovisningskrav som ska ställas på landstingen, dels vilka metoder och urvalsstorlekar som ska användas vid kvalitetsmätningar,
 • besluta om villkoren uppfylls av landstingen,
 • besluta om storlek på de medel som respektive landsting kvalificerar sig för inom ramen för den rörliga respektive villkorade delen samt svara för utbetalning av medel till respektive landsting.

9. Försäkringsmedicinska beslutsstöd

Försäkringskassan ska redovisa hur det försäkringsmedicinska beslutsstödet används och fungerar i sjukskrivningsprocessen bl.a. hur sjukskrivningstiderna förhåller sig till rekommendationerna i det medicinska beslutsstödet, andel som avviker och med hur mycket samt motiv till avvikelsen. Även hur stödet används och kunskapen om stödet bör belysas. En redovisning ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2010.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att bedriva försöksverksamhet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna

S2008/702/SF (delvis)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1. Prognoser och utfall för jämställdhetsbonusen

Försäkringskassan ska genomföra och till regeringen redovisa prognoser avseende jämställdhetsbonusen vid varje prognostillfälle. Dessutom ska antalet bonusdagar som uppkommit samt antalet föräldrar som kan komma att vara berättigade till bonus, rapporteras.

Den 1 juni 2010 ska uppkomna bonusdagar för 2009 redovisas enligt följande:

 • antal dagar som uppkommit baserat på fördelningen av föräldrapenningdagar mellan föräldrarna,
 • antalet dagar det ansökts om,
 • hur stort belopp som kommer att krediteras skattekonton av Skatteverket avseende intjänade bonusdagar, samt
 • antalet berörda föräldrar som bonus betalats till.

Vid varje prognostillfälle ska även preliminära månadsvisa resultat uppkomna under 2010 redovisas. 

2. Uppföljning av föräldrapenninguttaget

Försäkringskassan ska analysera och följa upp utvecklingen av föräldrapenninguttaget. Analysen ska ta hänsyn till barnets födelseår och de skillnader i regelsystemen som gäller för olika årskullar. Redovisningen till regeringen ska ske senast den 30 april 2010.

Dessutom önskas en pivottabell månadsvis avseende föräldrars uttag av föräldrapenning efter barnets födelseår och födelsemånad. Tabellen ska kunna visa föräldrarnas uttag när barnet är ett år och varje uppnådd ålder till och med åtta års ålder. Tabellen ska även visa föräldrapenninguttag för barn som uppnått 1,5 års ålder.

3. Analys av utvecklingen av indikatorerna

Försäkringskassan ska redovisa och analysera utvecklingen av indikatorerna för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn:

 • i samband med årsredovisningen med framskrivna värden för aktuellt år, samt
 • i slutet av juni månad, efter publicering av de mest aktuella HEK-siffrorna, med framskrivning för endast ett år.

Övriga uppdrag

1. Nyanlända invandrares etablering

Riksdagen har beslutat om budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) och därvid anvisat medel för genomförandet av en reform om nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. I budgetpropositionen aviseras en proposition om denna reform som regeringen beslutat om den 17 november 2009 (prop. 2009/10:60). Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna och Migrationsverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda genomförandet och ikraftträdandet av förslagen och förberedelserna ska syfta till ett effektivt genomförande. Vid behov ska samverkan ske mellan berörda myndigheter. Myndigheterna ska var för sig rapportera till respektive departement hur arbetet framskrider och särskilt uppmärksamma svårigheter i implementeringen senast den 2 augusti 2010.

2. Kunskapsutveckling gällande rehabilitering

Försäkringskassan ska under 2010 fortsätta pröva ansökningar om och fördela medel till en myndighetsgemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut (S2006/9394/HS (delvis)) den 12 mars 2009. För detta får myndigheten använda högst 10 000 000 kronor av det under utgiftområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppsatta anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri.

3.  Möjliggörande att följa internationella ärenden

Av EG-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen med tillhörande tillämpningsförordning, följer att socialförsäkringsinformation inom EU senast den 1 maj 2012 ska utbytas elektroniskt över ett gemensamt system. Vid utformningen av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det gemensamma elektroniska utbytet inom EU, ska särskild hänsyn tas till att det ska vara möjligt att följa internationella ärenden. Redovisningen av uppdraget ska ske inom ramen för uppdraget för införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF). Försäkringskassan har sedan regleringsbrevet för 2002 haft uppdraget att göra det möjligt att följa internationella ärenden i IT-systemen.

4. Uppdrag om arbete med att ta bort hinder för den fria rörligheten

En god samverkan mellan tillämpande myndigheter i olika länder är en förutsättning för att garantera att en person som flyttar mellan EES-länderna är omfattad av socialförsäkringen i de olika situationer som kan uppkomma. I EG-förordningarna nr 883/2004 och 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen, som ska börja tillämpas den 1 maj 2010, förstärks de nationella myndigheternas ansvar och skyldighet att samverka för att lösa eventuella problem som uppkommer vid tolkningen och tillämpningen av EG- förordningarna så att individer i gränssituationer inte faller mellan stolarna. Försäkringskassan ska redogöra för hur myndigheten avser att utveckla formerna för samarbete och samverkan med andra länder för att möta de ökade kraven i EG-bestämmelserna. En redovisning ska lämnas senast den 28 maj 2010.

5. Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Försäkringskassan ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

6. Hur kontroller integreras och automatiseras i handläggningen

Försäkringskassan ska redovisa vidtagna åtgärder för att integrera arbetet mot felaktiga utbetalningar i myndighetens ordinarie handläggnings-, kvalitets- och IT-system. Inom ramen för uppdraget ingår att rapportera om hur arbetet fortskrider med att automatisera kontroller i handläggningen.

7. Försäkringskassans fordringsverksamhet

Försäkringskassan ska följa upp och utvärdera hur myndighetens fordringsverksamhet utvecklas med avseende på resultat och kostnadseffektivitet. Uppföljningen omfattar även fordringar på i utlandet bosatta personer, uppdelat mellan EU-länder och övriga länder. Inom ramen för uppdraget ska Försäkringskassan särskilt redovisa effekter av myndighetens koncentration av fordringshanteringen. Vidtagna åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten, i termer av minskad fordringsstock och högre inbetalningsgrad, ska redovisas.

Myndigheten ska därutöver redovisa vilka insatser som har vidtagits och planeras mot bakgrund av Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar - Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12).  

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster

(S2006/9394/HS (delvis))

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen13 000
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)13 000
Disponeras av Försäkringskassan6 580 310
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)6 580 310

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 12 500 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum, varav ett belopp om högst
4 500 000 kronor får användas till verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som ska få del av resterande medel. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan557 337
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)557 337

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt förordning (EEG) nr 1408/71, EG-fördraget och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

4:4

Bilstöd till personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan256 000
ap.1Bilstöd till personer med funktionshinder (ram)256 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bilstöd till personer med funktionshinder

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder samt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

4:5

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan19 297 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)19 297 000

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan21 563 948
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (ram)1 474 500
ap.3Samverkansmedel (ram)460 000
ap.15Närståendepenning (ram)81 077
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)6 006
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)86 081
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)1 407 080
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)878 830
ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)245 144
ap.21Sjukpenning (ram)16 545 230
ap.7Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)380 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.6Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)0
ap.4Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet34 000
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

Anslagsposten får användas för rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten får även användas till företagshälsovård enligt Förordning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet (SFS 2009:1423). Tillgängliga medel för bidrag enligt denna förordning uppgår till sammanlagt 550 miljoner kronor per år. Av denna summa får ersättning lämnas med högst:
 • 100 miljoner kronor för grundbidrag,
 • 100 miljoner kronor för tilläggsbidrag till läkarbesök enligt 10 § första stycket,
 • 250 miljoner kronor för tilläggsbidrag för redovisning av koordinerande insatser enligt 10§ andra stycket, och
 • 100 miljoner kronor för ersättning för kostnader för medicinsk service enligt 11 §.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras för att upphandla företagshälsovårdsutbildningar. Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor disponeras för administration.

ap.3 Samverkansmedel

Anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medel ska fördelas i enlighet med regeringens beslut den 19 november 2009 (dnr S2009/8878/SF).

De medel som Försäkringskassan utbetalar för samverkan med Arbetsförmedlingen utgör, i enlighet med prop. 2002/03:2, statens samlade andel i denna verksamhet.

De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993-1997 (prop. 1991/92:105). 

De åtgärder som får finansieras enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning. 

Till denna anslagspost förs anslagssparande från 2009 från anslagspost 1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti. Tillgängliga medel för 2010 uppgår därmed till 810 000 000 kronor.

ap.4 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.6 Högkostnadsskydd för arbetsgivare

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om
8 185 734 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om
-2 179 734 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 86 701 200 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -620 200 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 1 602 218 991 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -195 138 991 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Personer som inte har tillgång till företagshälsovård är en viktig målgrupp. För att stärka möjligheten till köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster för denna grupp har anslaget förstärkts med 50 000 000 kronor.

I den mån hälso- och sjukvården inte kan leverera fördjupade medicinska utredningar, i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting från den 11 december 2009 om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, ska Försäkringskassan istället köpa sådana utredningar.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras i huvudsak för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), samt avskrivning av studielån.

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan65 962 029
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)50 764 762
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 729 931
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)44 900
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)10 422 436

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 10 667 355 690 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -244 919 690 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 236 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 236 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 638 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)287 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)4 351 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 365 656 268 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -78 656 268 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2010 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2009 och 2010.

1:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan48 900
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)48 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)900

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 1 335 258 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -435 258 kronor.

1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 000 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av bidrag till landsting under förutsättning att landstinget har vidtagit åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 465 610
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 465 610

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslaget ska 35 000 000 kronor avsättas för att bygga upp och tillämpa ett system för administrationen av statlig etableringsersättning med anledning av förslag i regeringens proposition (2009/10:60) Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd. En särredovisning ska göras av dessa medel.

Av anslagsposten får högst 7 900 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område.

Utgifter/kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från anslaget.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor, efter regeringens beslut (S2008/10484/HS (delvis)), användas till att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet.

Av anslagsposten ska Försäkringskassan betala totalt 75 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter rekvisition från MSB.  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 666 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)23 666 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan32 217 735
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 285 124
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)377 836
ap.9Föräldrapenning (ram)24 491 858
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (ram)45 301
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)4 540 782
ap.12Havandeskapspenning (ram)476 834

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 2 387 855 929 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -102 731 929 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 441 297 673 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -63 461 673 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 46 489 589 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -1 188 589 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.12 Havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 968 000
ap.1Underhållsstöd (ram)1 968 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga ska tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 798 500
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)232 500
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 566 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 250 882 541 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om -18 382 541 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 352 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)3 352 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.1329 016Inget0
ap.4390Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.127 867Inget0
4:4 Bilstöd till personer med funktionshinder
ap.17 680Inget0
4:5 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1578 910Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.10350 0000
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.719 000Inget0
ap.154 054Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1943 942Inget0
ap.200Allt0
ap.21829 619Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 538 238Inget0
ap.6236 497Inget0
ap.72 245Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.161 800Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5217 550Inget0
1:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 400Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.20Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1224 0003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 165 550Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 224 593Inget0
ap.100Inget0
ap.11227 039Inget0
ap.1223 842Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1138 000Inget0
1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 074Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4128 300Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2167 600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
1:1 ap.11:1 ap.3350 000
1:1 ap.51:1 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.5ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.210 00010 000
2013
2:1 Försäkringskassan
ap.18 9006 9002 0002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 300 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)668 061
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25598 384
2010-02-25598 384
2010-03-25598 384
2010-04-25598 384
2010-05-25598 384
2010-06-25598 384
2010-07-25645 884
2010-08-25645 884
2010-09-25645 884
2010-10-25645 884
2010-11-25645 884
2010-12-25645 886
Summa7 465 610
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
ADB1801 0001 000018
Ersättning från småföretagsförsäkringen001 0001 00000
Administration av statlig fordran007 0007 00000
Ersättning från försvaret778-7783 7003 70000
Administration av ålderspension65 28362 761000128 044
Ersättning från affärsdrivande verk002 0002 00000
Övrigt0030 00030 00000
Ersättning från Skatteverket avseende affärsdrivande verk0030 00030 00000
Intäkter från pensionsmyndigheten00480 000480 00000
Summa66 07961 983554 700554 7000128 062
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • avgift för administration av arbetsskador vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 • avgift för administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, samt

 • avgift för administration av statlig fordran.

2. Storleken på övriga avgifter fastställs av Försäkringskassan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

4. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, om inte annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Inkomsterna tillförs anslaget 2:1.

5. Försäkringskassan har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.

6. Försäkringskassan disponerar avgiftsintäkterna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av dels aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd och dels pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten (prop. 2008/09:202 sidan 114) under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrsson
Maria Rindeborn Jonsson
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens pensionsverk
Socialstyrelsen
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Pensionsmyndigheten
Boverket
Konkurrensverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation