Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2010-06-23
IJ2010/1074/SAM (delvis)
IJ2010/1094/UF
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan
100 12 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 000
ap.2Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer - del till Kammarkollegiets disposition (ram)15 000
Disponeras av Riksdagsförvaltningen0
ap.1Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram)0

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

ap.2 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer - del till Kammarkollegiets disposition

Kammarkollegiet ska efter rekvisition betala ut medel dels till nedanstående kvinnoorganisationer för deras organisering och verksamhet, dels till nedanstående riksdagspartier för att användas för deras kvinnoorganisationers organisering och verksamhet, enligt följande fördelning:

Centerkvinnornas Riksorganisation 1 739 460 kronor

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 1 642 755 kronor

Liberala kvinnor 1 720 119 kronor

Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund S-kvinnor 3 692 898 kronor

Miljöpartiets de Gröna 1 546 050 kronor

Moderata samlingspartiet 3 054 645 kronor

Vänsterpartiet 1 604 073 kronor

Medlen ska betalas ut med en fjärdedel per kvartal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.115 00015 0000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Centerkvinnornas Riksorganisation
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Liberala kvinnor
Miljöpartiet de Gröna
Moderata samlingspartiet
Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund S-kvinnor
Vänsterpartiet