Miljödepartementet


Regeringsbeslut
2

2010-02-25
M2010/1423/A
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
601 73 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:11 (2009)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 (2009) för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Budgetår 2009

1:11

Miljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.2Miljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)0

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Miljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslaget får användas för utbetalning av bidrag för miljöbilar i enlighet med förordningen (2007:380) om miljöbilspremie. Av anslaget får högst 1.500 tkr användas till utbetalningar som inte har kunnat betalas ut under 2009 till följd av bristande uppgifter om den bidragsberättigade. Eventuellt överskott ska föras bort genom indrag av myndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 (2009) Miljöbilspremie
ap.2 (2009)050 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:11 (2009) Miljöbilspremie
ap.1 (2009)ram
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Martin Larsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket