Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2010-02-04
UF2010/5207/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen195 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)195 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska i samband med Polisens årsredovisning redovisa deltagandet i och utbildning inför freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser. 

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Rikspolisstyrelsen ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med DAC:s riktlinjer. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2010, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

FörkortningIndikativa belopp, mnkr
Afrika
 

 
FN:s insats i DR Kongo MONUC9,6
EU:s insats i DR Kongo EUPOL3,2
FN:s insats i Liberia UNMIL19,2
FN:s insats i Sudan UNMIS 19,2
FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan UNAMID 3,2
FN:s insats i Tchad/CARMINURCAT3,2
Asien
 

 
EU:s insats i Afghanistan EUPOL16,0
OSSE:s insats i Kirgizistan
 
1,6
OSSE:s insats i Armenien
 
3,2
PRT Mazar-e-Sharif i Afghanistan
 
1,6
FN:s insats i ÖsttimorUNMIT2,4
Europa
 

 
OSSE:s insats i Montenegro
 
1,6
OSSE:s insats i Serbien
 
3,2
EU:s rättsstatsinsats i Kosovo EULEX57,8
EU:s insats i Bosnien-Hercegovina EUPM8,0
EU:s gränsstödinsats i Moldavien/Ukraina
 
3,2
EU:s observatörsinsats i GeorgienEUMM Georgia9,6
Mellanöstern
 

 
EU:s polisinsats i de palestinska områdena EUPOL COPPS8,0
EU:s gränsövervaknings- insats i Gaza, Rafah EU BAM0,8
EU:s rättsstatsinsats i Irak EUJUST LEX1,6
Latinamerika
 

 
FN:s insats i GuatemalaCICIG3,2
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH2,4
ÖVRIGT
 

 
Polisutbildning, språkutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan
 
15,6
Total
 
197,4

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Agneta Lorichs-Bergquist
Kopia till

Ju-PO
UD-AME
UD-USTYR
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
riksdagen utrikesutskottet
Kriminalvården
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen