Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-02-04
UF2010/5208/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården17 700
ap.20Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården (ram)17 700

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården

Medel under anslagsposten får användas efter beslut av regeringen för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europeiska unionen (EU), för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från
anslagsposten anges i regleringsbrevet för Kriminalvården (se
regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).


Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Kriminalvården ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2010 med indikativa belopp i miljoner kronor.

VerksamhetFörkortningIndikativa belopp mnkr
EU:s rättsstatsinsats i KosovoEULEX7,5
FN:s insats i DR KongoMONUC3,0
FN:s insats i LiberiaUNMIL3,0
EU:s polisinsats i de palestinska områdenaEUPOL COPPS1,5
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH3,0
Totalt
 
18,0

Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Agneta Lorichs-Bergquist
Kopia till

Ju-Krim
UD-AME
UD-USTYR
UD-RS
UD-EKO
Fi-BA
riksdagen utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen