Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2010-02-04
N2010/655/ENT

c/o Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Verket för näringslivsutveckling
Riksdagen har beslutat om Verket för näringslivsutvecklings verksamhet (Nutek) för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99, prop. 2008/09:1, utg.omr. 19, bet. 2008/09:NU2, rskr. 2008/09:139).

Verket för näringslivsutveckling upphör som myndighet den 31 mars 2009.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Verket för näringslivsutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nutek ska arbeta för:

 • Fler nya företag

 • Fler växande företag

 • Fler starka regioner

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsanknuten återrapportering

För samtliga program och verksamheter som Nutek initierar och/eller genomför ska verket redovisa hur insatserna anpassats till olika målgruppers behov, särskilt behovet hos kvinnor och utrikes födda kvinnor och män samt hur insatserna når dessa grupper.

Nutek ska för anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och 1:5 Näringslivsutveckling m.m. redovisa hur dessa fördelats på olika program och verksamheter.

Nutek ska lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2008. Verket ska sammanställa regeringens, Nuteks, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisning av regeringens resultatindikatorer. Verket ska även sammanställa och bedöma de faktiska resultaten. Resultaten ska bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Rapporten ska utformas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Den ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april och slutredovisas senast den 25 juli 2009.

Nutek ska vidare redovisa hur det regionala transportbidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt bidragit till att höja förädlingsgraden i områdets näringsliv. Av redovisningen ska dessutom framgå antal och belopp för beviljade transportbidrag samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar samt hur stort bidrag var och en mottagit.

För verksamheten som förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013 ska Nutek redovisa handläggningstider för beslut, eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan tilll beslut, handläggningstider för utbetalning samt eventuella avvikelser från en månad från fullständing ansökan om utbetalning till utbetalning.

Nutek ska senast den 2 juli 2009, för perioden fr.o.m. den 1 januari 2008 t.o.m. den 30 juni 2009, redovisa:

- Myndighetens bidrag till genomförandet av prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

- Resultaten av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Nutek ska följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Nutek ska redovisa och bedömma, sammantaget samt per län, hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor bidragit till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2010. 

Rapportering av utgiftsprognoser och bemyndiganden

Nutek ska redovisa utgiftsprognoser för 2009 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV senast den 19 januari respektive den 26 februari 2009. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Nutek ska därutöver, i samråd med Näringsdepartementet, dels i samband med ovanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser m.m avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2009 för anslagsposterna 22.1-22.17 och dels per månad (undantaget januari) redovisa utfall m.m. för anslagsposterna 22.1-22.17.

Nutek ska lämna en samlad redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, omfattande uppgifter från Nutek, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 6 februari 2009 per den 31 december 2008.

Redovisning

För räkenskapsperioden den 1 januari - den 31 mars 2009 ska Nutek senast den 22 maj 2009 lämna en resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning enligt de krav som anges för årsredovisning i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt en kortfattad beskrivning av verksamheten och där det är möjligt dess resultat. En särredovisning ska lämnas avseende kostnaderna för avvecklingen, hur den har finansierats samt hur eventuell övertalig personal har omhändertagits. Överlåtelse av Nuteks tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2009 enligt 5 kap. förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Tillväxtverket övertar ansvaret för nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot från och med den 1 april 2009. I de fall tillgångar och skulder/kapital inte övertas av Tillväxtverket övertas de av utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling (dir. 2008:141). Om det finns tillgångar och skulder samt kapital där det råder oklarhet om vilken myndighet som lämpligen bör överta ansvaret ska förslag lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om lämplig hantering.

De avtal som Nutek ingått som ska överföras till Tillväxtverket och i förekommande fall till utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling får överlåtas till dessa myndigheter.

Styrelsen har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig redovisning för räkenskapsperioden den 1 januari - 31 mars 2009. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelsle och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga redovisningen. 

Rapportering av avvecklingsarbetet

Nutek ska senast den 15 januari 2009 lämna rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur avvecklingsarbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

3

Uppdrag

Generella uppdrag

 1. Nutek ska genomföra analyser som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken, däribland biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i analysarbetet kring genomförande och avstämning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Nutek ska kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från myndighetens analysarbete samt redovisa genomförda uppföljningar och utvärderingar av verkets insatser.   

 2. Nutek ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler samt i övrigt verka för att förenkla för företagen.
 3. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Östersjöarbetet.

 4. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelsearbetet för det svenska ordförandeskapet i den Europeiska Unionen hösten 2009. 

 5. Nutek ska ansvara för statens åtaganden i förhållande till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt vid genomförandet av sin verksamhet beakta möjligheten att ta tillvara kompetensen vid institutet.

 6. Nutek ska delta i det råd som inrättats vid Naturvårdsverket rörande fördelningen av utsläppsrätter.

Avveckling av Verket för näringslivsutveckling

Nutek ska förbereda och påbörja avvecklingen av myndigheten. Nutek ska vidare bistå utredningarna som förbereder inrättandet av en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (dir. 2008:69) respektive en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (dir. 2008:68). Nutek ska lämna de ovan nämnda utredningarna de uppgifter och underlag som begärs. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska avgöras i samråd med utredningen för den nya myndigheten för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft samt i vissa frågor även med utredningen för den nya myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Näringspolitik

 1. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med den Europeiska unionens ramprogram för konkurrenskraft och innnovation (2007-2013) och ha ett huvudansvar för delprogram 1 "Entreprenörskap och Innovation". Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Nutek ska även bistå med sin kunskap i genomförandet av ramprogrammets övriga delar. Nutek ska vidare vara en s.k. sekundär kontaktpunkt för områdena "Regional" och "SME" inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.
 2. Nutek ska vara nationell kontaktpunkt för "European Enterprise Awards" samt vara värd för årskonferensen för "Enterprise Europe Network" år 2009.  

 3. Nutek ska genomföra mätningar av företagens administrativa kostnader samt bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i frågor som rör utveckling av mätmetoden och internationellt mätmetodsarbete. Arbetet omfattar komplettering och uppdatering av tidigare genomförda mätningar samt genomförande av mätningar inom nya områden som har bedömts innebära en hög administrativ börda för företag. Nutek ska tillhandahålla en databas för samtliga resultat av mätningarna. Nutek ska med hjälp av resultaten från mätningarna göra analyser med utgångspunkt i företagens processer, branschspecifik reglering eller annat lämpligt perspektiv.

 4. Nutek ska redovisa vilka statliga kapitalförsörjningsinsatser som genomförs för nya, små och medelstora företag. Arbetet ska ske utifrån den tidigare föreslagna uppföljningsmodellen (N2004/9735/NL) samt i enlighet med de i rapporten "Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv" (Nutek 012-2007-2035) framförda förslagen om bl.a. samlad uppföljning och jämförbara nyckeltal. Statistiken ska vara uppdelad på kvinnor respektive män och, där så är möjligt, på inrikes respektive utrikes födda, samt på region. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2009.

Regional tillväxtpolitik

För strukturfondsperioden 2000-2006

 1. Lägesrapport: Nutek ska, senast den den 29 juni och den 23 oktober 2009, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) lämna en sammanställning av beslutade, utbetalda och inbetalda EU-medel, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i.
 2. Lägesrapport - prognoser: Nutek ska, senast den 23 februari och den 29 juni 2009, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser ska avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativen. Av sammanställningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos.  

För strukturfondsperioden 2007-2013

 1. Samverkan mellan Nutek och Svenska ESF-rådet: Nutek och Svenska ESF-rådet ska senast den 29 juni 2009 i en gemensam rapport redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan. 
 2. Lägesrapport: Nutek ska, senast den 23 februari och den 23 oktober 2009, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av  beslutade respektive utbetalda EU-medel, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och samtliga territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete som Sverige deltar i. Även inbetalningar från Europeiska kommissionen ska redovisas. Programmen som Sverige deltar i, men som förvaltas av andra länder, ska enbart redovisas senast den 23 februari 2009. Utformningen av rapporten ska göras i samråd med Svenska ESF-rådet. Samråd ska även ske antingen med de förvaltande myndigheterna eller de nationella kontaktpunkterna för de program inom territoriellt samarbete som Sverige deltar i.      
 3. Lägesrapport - prognoser: Nutek ska, senast den 23 februari, den 29 juni och den 23 oktober 2009, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det territoriella programmet Sverige-Norge. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med år 2012 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2009-2012. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge. Utformningen av rapporten ska göras i samråd med Svenska ESF-rådet. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoser för utbetalningar ska särskilt lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 januari 2009.
 4. Lägesrapport - medfinansiering m.m.: Nutek ska senast den 23 februari för beslutade respektive utbetalda strukturfondsmedel för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de territoriella program som förvaltas i Sverige till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av den nationella beslutade och utbetalda medfinansieringen på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering, dels totalt, dels för respektive program. Redovisningen ska ange belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga medfinansieringen ska vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Nutek ska vidare redovisa de 30 största statliga medfinansiärerna och de beslutade EU-medlens fördelning på kommuner och län. Redovisningarna ska delas upp per strukturfondsprogram. 
 5. Lägesrapport - utgiftskategorier m.m.: Nutek ska i rapporter till regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 23 februari och den 29 juni 2009 redovisa uppföljningen av beslutade medel för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de territoriella program som förvaltas i Sverige fördelat på kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden dels totalt, dels för respektive program. I uppföljningen ska beslutade medel fördelas på näringsgren dels totalt, dels för respektive program. I redovisningen ska särredovisning ske av de medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som betalas ut inom respektive utanför statsbudgeten. Sammanställningar i enlighet med regeringens indikatorer och EU-kommissionens indikatorer av förväntade och uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagandet av strukturfondsprogrammen ska redovisas. För de territoriella program som har svensk förvaltande myndighet ska förväntade och uppnådda resultat, kopplade till indikatorerna för gränsöverskridande samarbete, redovisas. Senast den 29 juni 2009 ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en redovisning av programmens bidrag till Lissabonstrategins mål lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser dras.  
 6. Lägesrapport - Nationella strategin: Nutek ska senast den 23 februari och den 31 augusti 2009, dels totalt, dels per de åtta regionala strukturfondsprogrammen per insatsområde redovisa beslutade och utbetalda medel fördelade på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Redovisningen ska omfatta EU-medlen, nationell offentlig finansiering, uppdelat på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering. Den 29 juni 2009 ska en redovisning av programmens bidrag till den nationella strategins genomförande lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser ska dras. 
 7. Nutek ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med SIDA, Boverket och i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juni 2009. I rapporten ska finnas en bedömning av hur programmen bidragit till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 prioriteringar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling80 835
ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (ram)80 835

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Från anslagsposten ska 33 750 000 kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och insatser genom ALMI-IFS för rådgivning till utrikes födda som startar eller driver företag samt  andra centrala insatser som rör dotterbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Nutek får använda högst 8 100 000 kronor för de uppgifter som från och med 2007 tillfördes Nutek i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen 2007 - 2013.

Verket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden till, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget ska också täcka verkets utgifter fö i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling44 876
ap.1Entreprenörskap, information och vägleding, företagsutveckling samt regelförenkling (ram)44 876
ap.2Innovationslån (ram)0
Disponeras av Statens energimyndighet29 414
ap.3Miljövänlig fordonsforskning (ram)29 414
Disponeras av Riksgäldskontoret0
ap.4Lån/garantier till svensk industri (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.5Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Entreprenörskap, information och vägleding, företagsutveckling samt regelförenkling

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande samt för utveckling och tillväxt i befintliga företag. Det inkluderar bland annat kvinnors företagande, företagande bland personer med utländsk bakgrund, kooperativt företagande, kreditgarantiföreningar, försöksverksamhet med Nystartkontor samt under 2009 pilotsatsningen på privata företagsinkubatorer.

Anslaget ska finansiera vissa utgifter för verkets regelförenklingsarbete t.ex. mätningar av administrativa kostnader och mötet för "Directors and Experts on Better Regulation" våren 2009.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 22:1.

Åtgärderna ska prioriteras utifrån hur de bidrar till hållbar tillväxt.

ap.2 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Ökningen av anslagsposten med 7 miljoner kronor fr. o m 2008 syftar till att andelen kvinnor som får lån ska öka med minst 50 procent. Nutek ska utbetala medeln, vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till ALMI Företagspartner AB.

Nutek ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2010.

ap.3 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik. Vad som nämns om återbetalningar och rekvisition i regeringens beslut den 28 juni 2007 (Dnr N2007/5874/FIN) ska inte längre gälla eftersom Statens Energimyndighet får disponera medel för detta ändamål för 2009.

ap.4 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder. 80 000 000 kronor ska användas till miljötekniksatsningar.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling96 821
ap.1Transportbidrag (ram)96 821

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden ska amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ränta och amortering ska erläggas till staten (Verket för näringslivsutveckling) på utestående kapital. De inkomster Nutek mottar ska redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.124 9433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
ap.103 %0
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.19 22550 0000
ap.20Inget0
ap.32 10051 0000
ap.490053 0000
ap.53 2406 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Transportbidrag
33:3 ap.11:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
38:2 ap.11:5 ap.8100 %
38:2 ap.31:5 ap.10100 %
38:2 ap.51:5 ap.12100 %
38:2 ap.71:5 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.6ram
ap.7ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.10002011
ap.300
2011
ap.50002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2330 500
2009-02-2530 500
2009-03-2530 500
2009-12-25-5 333
2010-01-25-5 332
Summa80 835
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nutek undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jämförelsetal för poster i resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges.

Verket behöver inte lämna budgetunderlag enligt bestämmelserna i förording (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Verket behöver inte upprätta någon riskanalys enligt förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering och inte heller någon risk- och sårbarhetsanalys enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Nutek använda den förenklade räntekontorutin som Riksrevisionsverket medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgivit för budgetåren 1995/96-2008.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Nutek ska vid genomförande av programmet för företagare med utländsk bakgrund 2008-2010, i de delar detta avser stöd till projekt i vilka ett eller flera företag gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i EG-fördraget, tillämpa Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Förordningen ska tillämpas tillsammans med 18-20 §§ i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lars Andersson
Kopia till

Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Energimyndigheten
N/KLS

Senast uppdaterad: