Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2010-01-28
UF2010/581/FIM (delvis)
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:01, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kommerskollegiums uppgifter anges i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Inre marknaden

Återrapportering

Kollegiet ska två gånger lämna en redovisning, innehållande jämförande uppgifter från de senaste två åren (senast den 15 juni och i årsredovisningen) enligt följande

1. en analys av de viktigare anmälningarna enligt direktiv 98/34/EG, såväl svenska som utländska, och de reaktioner som dessa har föranlett samt de åtgärder kollegiet har vidtagit för att avvärja att handelshinder uppstår

2. anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT, förordning 764/2008/EG och övrig handelshindersverksamhet, fördelade på de fyra friheterna, länder och typer av hinder  

3. en sammanfattande bedömning av tillämpningen av förordning 764/2008/EG hos myndigheter och företag

4. en sammanfattande bedömning av tjänstedirektivets tillämpning - inklusive statistik - hos myndigheterna och tjänsteleverantörerna vad avser anmälan av krav, myndighetssamarbete och elektroniska förfaranden genom kontaktpunkten

En sammanfattande redogörelse ska göras i årsredovisningen, med angivande av viktigare tendenser avseende den fria rörligheten inom EU.

Kontaktpunkten för tjänster

Kommerskollegium är ansvarig myndighet för tjänstedirektivet. Kommerskollegium ska, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten för tjänster fungerar i enlighet med direktivets krav.

Yttre handelspolitiken

Återrapportering

Kollegiet ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

Framtidens handelspolitik

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet med analyser av framtidens handelspolitik och handelssystemet.

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Kommerskollegium ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Samarbete med myndigheter och organisationer

Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja regelförenkling och lösa handelshinder nationellt, regionalt och lokalt tas till vara.

Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Informationsinsats om den inre marknaden och utveckling av kontaktpunkten för varor

Under året ska Kommerskollegium genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen och medvetenheten om EU:s inre marknad hos medborgare, näringslivet och myndigheter och utveckla kontaktpunkten för varor.

Ekonomiska krisens påverkan på handeln

Under året ska Kommerskollegium bevaka och analysera den ekonomiska krisens påverkan på EU:s inre marknad och på den internationella handeln, bl.a. med en särskild sammanställning och analys av olika former av protektionistiska åtgärder och tendenser till följd av krisen. Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med underlag i denna fråga.   

Marknadstillträde

Kommerskollegium ska följa upp EU:s och Sveriges arbete med Marknadstillträdesstrategin och komma med förslag på vidareutveckling av detta arbete.

Handel och klimat

Kommerskollegium ska analysera och ta fram underlag avseende handel och klimat och bistå Regeringskansliet i arbetet med denna fråga. 

Kommerskollegium ska bidra till genomförandet av det handelspolitiska projektet om klimatrelaterad standardisering, certifiering och märkning. Kommerskollegium har erhållit särskilda medel från Regeringskansliet för att etablera en funktion för samordning av projektet samt för analys och policyutveckling på området.

Råvaror och energi

Kommerskollegium ska under året ta fram analyser och underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med frågor kopplade till sambandet mellan handel och tillgången på råvaror respektive energi.

Handelsrelaterat utvecklingssamarbete

Kommerskollegium ska fortsätta bygga ut sin kapacitet för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete inom ramen för myndighetens tjänsteexport.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium79 362
ap.1Kommerskollegium (ram)79 362

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. För Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster ska Kommerskollegium lämna bidrag med högst 6 250 000 kr till Tillväxtverket och med högst 250 000 kr till Konsumentverket för dess havda kostnader efter rekvisition.

Kommerskollegium ska vidare av anslagsposten lämna bidrag till länsstyrelserna med 600 000 kr för deras arbete med det s.k. IMI-systemet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 3813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 054
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 614
2010-02-256 614
2010-03-256 614
2010-04-256 614
2010-05-256 614
2010-06-256 614
2010-07-256 614
2010-08-256 614
2010-09-256 614
2010-10-256 614
2010-11-256 614
2010-12-256 608
Summa79 362
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Kommerskollegium

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kommerskollegium undantas från kravet på lönsamhet enligt 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192)

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Hedvig Forsselius
Kopia till

UD RS
UD EKO
Fi Ba
N KLS
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen