Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2010-02-04
S2009/1129/SF
Försäkringskassan
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127, prop. 2008/09:1, utg.omr. 10, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138, prop. 2008/09:1, utg.omr. 11, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138, prop. 2008/09:1, utg.omr. 12, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138, prop. 2008/09:99, utg.omr. 10, bet. FiU2008/09:21, rskr. 2008/09:311, prop. 2009/10:02, utg.omr. 10, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen genomför stora och nödvändiga reformer inom sjukförsäkrings- och tandvårdsområdet. Samtidigt genomför Försäkringskassan en omfattande organisationsförändring för att möta regeringens krav på effektivitet och rättssäkerhet. Att utifrån dessa förutsättningar genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet är en stor utmaning för Försäkringskassan.

Reformerna inom sjukförsäkringen syftar till att minska utanförskapet. Genom rehabiliteringskedjan införs en mer aktiv sjukskrivningsprocess. För personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ges ökade möjligheter att återgå i arbete. För att säkerställa dessa reformer är det viktigt att Försäkringskassan stärker den försäkringsmässiga prövningen, ger god information till försäkrade och samarbetspartners samt genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlättar övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.  

Arbetet att fullt ut genomföra tandvårdsreformen fortsätter. I detta skede är Försäkringskassans samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och vårdgivarna av största vikt.

För tilltron till socialförsäkringen är det nödvändigt att förhindra obehörigt nyttjande av försäkringen. Detta är en fortsatt viktig uppgift för Försäkringskassan, både internt i den egna handläggningen men också externt genom samverkan med andra myndigheter.  

Under verksamhetsåret inrättas Inspektionen för socialförsäkringen. Den 1 januari 2010 bildas en ny pensionsmyndighet. Försäkringskassan har en viktig roll att fylla i anslutning till de nya myndigheternas bildande.

Försäkringskassans omorganisation innebär vidare en stor utmaning internt i myndigheten. Det är av största vikt att vidmakthålla en god intern styrning och kontroll och att säkerställa en god personalpolitik.  

Socialförsäkringen handlar om att rätt person ska få rätt utbetalning i rätt tid – så att människor kan känna tilltro för socialförsäkringen och dess administration.

Övergripande politiska mål

De övergripande politiska mål som riksdagen har beslutat ska gälla för budgetåret 2009 för utgiftsområdena 9, 10, 11 och 12, är följande;

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

- Hälso- och sjukvårdspolitik: Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

- Handikappolitik: En samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

- Barnrättspolitik: Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Återrapportering i årsredovisningen

Försäkringskassan ska, med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som anges i 1 – 3 §§ i förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan samt till vad som anges om samverkan i 4 och 5 §§ i samma förordning.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och aktiva insatser, dels för att undvika långvarig sjukfrånvaro, dels för att fler personer som har sjukpenning under längre tid eller sjuk- eller aktivitetsersättning återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete.

Återrapportering

1. Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen.

2. Försäkringskassan ska redovisa hur det försäkringsmedicinska beslutsstödet används och fungerar i sjukskrivningsprocessen. En redovisning ska lämnas senast den 3 augusti 2009.

3. Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas senast den 30 april 2009.

4. Försäkringskassan ska redovisa omfattningen av försäkringsmedicinsk utbildning samt förbrukade medel för detta ändamål åren 2008 och 2009. Redovisningen ska lämnas senast den 3 augusti 2009.

Mål 2

Berörda försäkrade och samarbetspartners ska ha god kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Mål 1

Försäkringskassan ska tillsammans med Premiepensionsmyndigheten verka för en ökad kunskap om pensionssystemet.

Mål 2

Fler ska ha sådan kunskap om hela ålderspensionssystemet att de kan bedöma nivån på sin framtida allmänna pension och på vilket sätt de kan påverka pensionens storlek.

Mål 3

Informations- och uppföljningsinsatser ska vara kostnadseffektiva och sammantaget ge en helhetsbild av ålderspensionssystemet.

Mål 4

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten ska på ett effektivt sätt samverka för att minska kostnaderna inom pensionssystemet till nytta för pensionsspararare och pensionärer.

Mål 1

Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få bättre förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningdagarna mellan sig.

Återrapportering

Försäkringskassan ska rapportera genomförda insatser samt om föräldrarna upplever informationen som tillräcklig och tillgänglig.

Mål 2

Försäkringskassan ska verka för att separerade föräldrar i större utsträckning på egen hand reglerar underhållet för barnet.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa i vilken utsträckning separerade föräldrar direktreglerar underhållet.

Övrig återrapportering, samtliga utgiftsområden

Återrapportering om anmälan om brott mot bidragsbrottslagen

En felaktig utbetalning kan resultera i såväl återkrav som anmälan om brott mot bidragsbrottslagen. Försäkringskassan ska redovisa arbetet med att införliva kontrollperspektivet i handläggning och IT-stöd. Vidare ska Försäkringskassan redovisa antalet utredningar om misstänkta brott, antal anmälningar och resultatutvecklingen gällande återkrav och fordringshanteringen av dessa.

3

Uppdrag

Uppdrag kopplade till organisationsstyrning

1. Uppdrag enligt strategisk utvecklingsplan

Regeringen har tidigare gett Försäkringskassan i uppdrag att ta fram en strategisk utvecklingsplan (S2008/3532/SF), vilken myndigheten har avrapporterat. Planen syftar till att följa verksamhetens resultat och att säkerställa regeringens reformer under myndighetens förändringsarbete till år 2012. Resultatinformationen som tas fram inom ramen för utvecklingsplanen, ska redovisas dels den 7 maj och den 6 november 2009, dels integrerad i årsredovisningen för 2009 (avseende hela året).

2. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 i Hermes vid följande prognostillfällen; den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och den 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 19 januari),
 • prognosticerat utfall för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 21 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet uppdelat på de olika verksamheterna (redovisas inte den 19 januari),
 • förbrukade samt intecknade ännu inte utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas inte den 19 januari). Redovisningen ska vara uppdelad på försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade utredningar,
 • prognostiserat utfall för 2009 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • prognostiserat utfall för 2009 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2010-2012.

Den 19 januari 2009 ska Försäkringskassan även redovisa preliminärt utfall för 2008 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten.

Den 30 juli respektive 29 oktober 2009 ska Försäkringskassan även lämna prognoser för balanstalet för 2011.

3.  Möjliggörande att följa internationella ärenden

Försäkringskassan har sedan regleringsbrevet för 2002 haft uppdraget att göra det möjligt att följa internationella ärenden i IT-systemen. Försäkringskassan ska i samverkan med Socialdepartementet göra en kartläggning av de åtaganden och behov som finns avseende statistik m.m. över ärenden med internationell anknytning. Med detta avses situationer där den försäkrade omfattas av svensk försäkring enligt nationell rätt (inkl. konventioner om social trygghet) eller enligt EG-rätten och arbetar, bor eller vistas utanför Sverige. Det gäller också i situationer då en person arbetar, bor eller vistas i Sverige men är omfattad av ett annat lands lagstiftning enligt nationell rätt eller EG-rätten. Försäkringskassan ska utifrån denna kartläggning göra en beskrivning av vilka uppgifter som finns tillgängliga samt en analys över var det finns behov av att utveckla IT-systemen inom de olika förmånsslagen, liksom för olika försäkringssituationer, så som t.ex. utsändning. Beskrivningen ska innehålla en uppskattad tidplan för genomförande av utvecklingen av IT-systemen.

I detta uppdrag ska Försäkringskassan samråda med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget senast den 30 september 2009.

4. Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Försäkringskassan ska redovisa resultatet av de för 2009 genomförda riskanalyserna beträffande felaktiga utbetalningar samt redogöra för vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit och avser att vidta under 2009 med anledning därav. Resultatet av detta ska lämnas till regeringen senaste den 28 februari 2009. Försäkringskassan ska i årsredovisningen redovisa en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen.

5. Samverkan mot bidragsbrott

Försäkringskassan ska utvärdera samverkan mot bidragsbrott efter bidragsbrottslagens (2007:612) införande. Utvärderingen ska göras i samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten och särskilt fokusera på vilken inverkan bidragsbrottslagen har haft på samverkan och hur arbetet med att bekämpa bidragsbrott kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009.

6. Uppdrag avseende utökat elektroniskt informationsutbyte

Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937 och 2008:967-982). Förändringarna är avsedde att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

Försäkringskassan ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att genomföra förmågebedömning i samband med risk- och sårbarhetsanalys 2009 Fö2008/3567/SSK

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1. Tandvårdsregister

Försäkringskassan ska månadsvis leverera befintliga tandvårdsregister med verksamhets- och ekonomiska utfall till Statistiska centralbyrån senast den tolfte i efterföljande månad i enlighet med regeringsbeslut (S2008/10800/HS) om uppdrag till SCB angående tandvårdsdata för uppföljning av tandvårdsstödet och för att analysera regelverkets effekter.

2. Uppföljning av samverkan kring det statliga tandvårdsstödet

Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska etablera en effektiv samverkan myndigheterna emellan som stödjer en ändamålsenlig utveckling av det nya statliga tandvårdsstödet. I en gemensam redovisning av myndigheterna ska framgå insatser som gjorts för att underlätta samarbetet, samt svårigheter och eventuella hinder för detta. Uppdraget ska samordnas av Försäkringskassan och redovisas till regeringen senast den 30 september 2009. 

3. Uppföljning av assistansersättning

Försäkringskassan ska undersöka vilka konsekvenser bestämmelsen om sex månaders avräkningsperiod får för personer som är egna arbetsgivare av personlig assistans och göra en bedömning om lagstiftningen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är ändamålsenlig.

Försäkringskassan ska rapportera till regeringen senast den 30 september 2009.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppföljning av högkostnadsskyddet RB 2008
Uppdrag att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödetS2008/10484/HS (delvis)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

 1. Resultatindikatorer och målformuleringar

Ett mål för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp har fastställts från och med 2009. Försäkringskassan ska föreslå resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Försäkringskassans bidrag till måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen för 2009.

Försäkringskassan ska utifrån det övergripande målet för utgiftsområdet föreslå konkreta mål för ohälsoarbetet. I detta ligger även att föreslå vad en långsiktigt låg nivå för frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ligger på. Den långsiktiga nivån bör kompletteras med etappmål på 2-4 års sikt.Utgångspunkt för uppdraget är:

- att Sverige bör ligga på en nivå med genomsnittet för länder med motsvarande system och motsvarande förmåner inom EU och OECD,

- att antalet sjukskrivna inte ska variera mer än inom ramen för normala säsongsvariationer, samt

- att regionala skillnader i sjukfrånvaron ska minska.

Försäkringskassan ska löpande informera Socialdepartementet om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2009.

2. Samverkan med Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser.

Följande grupper ska prioriteras:

- sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa,

- sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt

- personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på förvaltningskostnader, kostnader för aktivitetsstöd respektive kostnader för program och insatser. Dessutom ska målgrupper samt resultaten av vidtagna åtgärder redovisas. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2009, ska lämnas senast den 3 augusti 2009. En samlad redovisning för 2009 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2009.

3.  Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska också redovisa hur samtliga samverkansmedel har använts uppdelat på de olika verksamheterna med avseende på:

- kostnader, fördelat mellan förvaltningskostnader och kostnader för åtgärder,

- målgrupper,

- insatser, samt 

- resultat av vidtagna åtgärder, bl.a. i form av antal och andel i subventionerat respektive osubventionerat arbete.

I resultatredovisningen ska i möjligaste mån de olika samverkansformerna jämföras med varandra. En första redovisning ska lämnas senast den 3 augusti 2009 och en samlad redovisning lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2009.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen) och Socialstyrelsen fick 2003 i uppdrag att utveckla och förvalta ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Trots det saknas en samlad resultatredovisning av effekterna av olika samverkansformer.

Försäkringskassan ska i egenskap av systemägare förvalta och utveckla SUS. Systemet ska kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning och samlad resultatredovisning som möjliggör jämförelser mellan olika samverkansformer.

Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Sveriges Kommuner och Landsting ska ges möjlighet att delta i arbetet.  

Försäkringskassan ska senast den 16 mars 2009 redovisa hur arbetet fortlöper.

4. Uppföljning av sjukförsäkringsreformerna

Försäkringskassan ska utarbeta och redovisa statistik som möjliggör en uppföljning av de förändringar i sjukförsäkringen som har trätt ikraft den 1 juli och 1 december 2008 samt träder ikraft den 1 januari 2009. Redovisningen ska avse:

- försäkrade som lämnar sjukpenningen eller den tidsbegränsade sjukersättningen vid olika tidpunkter i rehabiliteringskedjan inklusive förlängd sjukpenning och sjukersättning. Av särskilt intresse är de uppgifter som visar övergång från sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning till Arbetsförmedlingen, arbete eller till annan försörjning,

- kvaliteten på intyg från arbetsgivare,

- avstämningsmöten med andra aktörer och överlämningsmöten med Arbetsförmedlingen m.fl. då försäkrade övergår från sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande. Redovisningen ska även avse de möjligheter som försäkrade ges att etablera kontakt med Arbetsförmedlingen för att kunna använda tiden mellan dag 91 och 180 i en sjukperiod till att med stöd av Arbetsförmedlingen kunna söka nytt arbete med bibehållen sjukpenning,

- ställningstaganden till ansökan om fortsatt sjukpenning med 80 procent,

- ställningstaganden till ansökan om sjukersättning, samt 

- ställningstaganden till ansökan om att arbeta med stöd av bestämmelserna i 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring samt uppgifter om den faktiskt arbetade tiden. 

Försäkringskassan ska i samråd med Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen utarbeta en detaljerad plan för uppdraget. Av planen ska framgå redovisningstidpunkterna för de efterfrågade uppgifterna. Planen ska redovisas senast den 27 februari 2009.

 

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraftRB 2008
Uppdrag att följa arbetet med de försäkringsmedicinska riktlinjernaS2007/2037/SF
Uppdrag att bedriva försöksverksamhet med alternativa insatser för långtidssjukskrivnaS2008/702/SF (delvis)
Uppdrag att utvärdera instrument för bedömning av arbetsförmågaS2008/5571/SF (delvis)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1. Förberedelser inför och överlämnande till ny pensionsmyndighet

Försäkringskassan ska säkerställa att de delar av verksamheten som ska inordnas i den nya pensionsmyndigheten den 1 januari 2010, utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Försäkringskassan ska i frågor som har betydelse för den löpande pensionsverksamheten samråda och samverka med Pensionsadministrationsutredningen (S 2008:05) samt den generaldirektör som kommer att förordnas för förberedelsearbetet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen den 1 september och slutredovisas den 10 december 2009.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Beräkning av inkomstbasbeloppetS2002/7963/SF

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

 Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Informationsplan

RB 2008

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1. Redovisning av indikatorer för utgiftsområdet

 Försäkringskassan ska redovisa och analysera utvecklingen av de redan framtagna indikatorerna för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn:

- i samband med årsredovisningen med framskrivna värden för aktuellt år, samt 

- i slutet av juni månad, efter publicering av de mest aktuella HEK-siffrorna, med framskrivning för endast ett år.

2. Prognoser och utfall för jämställdhetsbonusen

Försäkringskassan ska genomföra och till regeringen redovisa prognoser avseende jämställdhetsbonusen per den 30 juli samt den 29 oktober 2009. Dessutom ska antalet bonusdagar som uppkommit samt antalet föräldrar som kan komma att vara berättigade till bonus, rapporteras.

Den 1 juni 2009 ska uppkomna bonusdagar för 2008 redovisas enligt följande:

- antal dagar som uppkommit baserat på fördelningen av föräldrapenningdagar mellan föräldrarna,

- antalet dagar det ansökts om,

- hur stort belopp som utbetalats, samt

- antalet berörda föräldrar som bonus betalats till.

Den 1 juni 2009 ska även preliminära månadsvisa resultat uppkomna under 2009 redovisas. Vid varje prognostillfälle efter juni månad ska sådana månadsuppgifter för innevarande år redovisas.

 

3. Uppföljning av föräldrapenninguttaget

Försäkringskassan ska analysera och följa upp utvecklingen av föräldrapenninguttaget. Analysen ska ta hänsyn till barnets födelseår och de skillnader i regelsystemen som gäller för olika årskullar. Redovisningen till regeringen ska ske  senast den 30 april 2009.

Övriga uppdrag

1. Regelförenkling

Försäkringskassan ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Försäkringskassan bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Samverkan med Socialstyrelsen och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) om instrument för behovsbedömning till grund för rätten till personlig assistent. Socialstyrelsens RB 2008
Uppdrag att till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna versamhetsområdet m.m.Socialstyrelsens RB 2008 samt beslut om ändrad avrapporteringstidpunkt S2008/7525/FH
Uppdrag att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.IJ2008/2511/UF

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen13 000
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)13 000
Disponeras av Försäkringskassan7 279 564
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)7 279 564

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 12 500 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum, varav ett belopp om högst
4 500 000 kronor får användas till verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som ska få del av resterande medel. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan601 712
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)601 712

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt förordning (EEG) nr 1408/71, EG-fördraget och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

3:4

Bilstöd till personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan247 000
ap.1Bilstöd till personer med funktionshinder (ram)247 000

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Bilstöd till personer med funktionshinder

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder samt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

3:5

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan17 785 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)17 785 000

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan26 006 405
ap.21Sjukpenning (ram)21 216 805
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)1 662 566
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 304 903
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)54 131
ap.15Närståendepenning (ram)90 500
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)6 000
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (ram)1 236 000
ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)435 500
Disponeras av regeringen4 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet14 000
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)14 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

Anslagsposten får användas för vidareutveckling av företagshälsovården samt för en rehabiliteringsgaranti inom hälso- och sjukvården i enlighet med de respektive överenskommelser som träffas mellan staten och Sveriges kommuner och landsting angående dessa verksamheter.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras för att upphandla företagshälsovårdsutbildningar. Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor disponeras för administration.

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om
7 185 617 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om
-1 185 617 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 127 880 079 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -73 749 079 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 2 042 339 041 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -379 773 041 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. 

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras i huvudsak för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), frivillig sjukpenningförsäkring samt avskrivning av studielån.

Högst 1 030 000 000 kronor av anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlen ska främst användas för samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. Medel ska även avsättas för försöksverksamhet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt insatser för att öka kunskapen om sociala företags potential när det gäller rehabilitering och sysselsättning.

De medel som Försäkringskassan utbetalar för samverkan med Arbetsförmedlingen utgör, i enlighet med prop. 2002/03:2, statens samlade andel i denna verksamhet.

De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993-1997 (proposition 1991/92:105). 

De åtgärder som får finansieras enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning.

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan73 441 170
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)57 377 762
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)11 596 577
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 415 931
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)50 900

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 12 353 778 735 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -757 201 735 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 235 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 235 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 111 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)4 762 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)349 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 412 416 781 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -63 416 781 kronor.  

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2009 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2008 och 2009.

1:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan52 600
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)51 500
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)1 100

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 1 454 884 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -354 884 kronor.

1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Försäkringskassan1 000 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av ett bidrag till landsting under förutsättning att landstinget har vidtagit åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. De närmare villkoren anges i en överenskommelse från den 12 december 2008 mellan Sveriges kommuner och landsting och staten.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 989 295
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 989 295

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 7 900 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område.

Försäkringskassan får, såsom en statlig myndighet, endast finansiera åtgärder eller ersättningar till personal som är föremål för avveckling i enlighet med gällande kollektivavtal.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor, efter regeringens beslut (S2008/10484/HS (delvis)), användas till att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet.

Av anslagsposten ska Försäkringskassan betala totalt 50 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter rekvisition från MSB.  

Anslagsposten ska användas för att finansiera sekreterarresurser för Sociala rådet.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan19 023 000
ap.4Garantipension till ålderspension (ram)19 023 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan15 842 000
ap.1Efterlevandepensioner till vuxna (ram)15 842 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 118 000
ap.1Bostadstillägg till pensionärer (ram)7 118 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan473 000
ap.1Äldreförsörjningsstöd (ram)473 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 373 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)23 373 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan31 148 179
ap.9Föräldrapenning (ram)23 716 758
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 322 134
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)4 179 240
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)397 727
ap.12Havandeskapspenning (ram)485 029
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (ram)47 291

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 2 459 780 462 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -137 646 462 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 389 671 967 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om 8 055 033 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 48 360 583 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -1 069 583 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.12 Havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 986 000
ap.1Underhållsstöd (ram)1 986 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga ska tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.

1:5

Barnpension och efterlevandestöd till barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan991 000
ap.2Barnpension och efterlevandestöd till barn (ram)991 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Barnpension och efterlevandestöd till barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 741 900
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 504 000
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)237 900

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 244 922 629 kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om -7 022 629 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 077 000
ap.2Pensionsrätt för barnår (ram)5 077 000

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2009 om 5 130 764 987  kronor och ett regleringsbelopp för 2006 om
-53 764 987 kronor.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 113 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)3 113 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.1363 978Inget0
ap.4390Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.123 836Inget0
3:4 Bilstöd till personer med funktionshinder
ap.17 410Inget0
3:5 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1533 550Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.10Allt0
ap.20Inget0
ap.50Allt0
ap.153 275Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1965 245Inget0
ap.2021 775Inget1 294
ap.21637 254Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 868 888Inget0
ap.6220 797Inget0
ap.75 090Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.161 750Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5238 100Inget0
1:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 575Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1384 538Allt298 528
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.4951 150Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.1792 100Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.1355 900Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.142 570Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 168 650Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 190 838Inget0
ap.100Inget0
ap.11203 962Inget0
ap.1224 251Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.199 300Inget0
1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 074Inget0
1:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn
ap.259 460Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4125 200Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.20Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2311 300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
13:1 ap.51:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.5ram
3:4 Bilstöd till personer med funktionshinder
ap.2ram

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.6ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.225 00014 00010 0002013
2:1 Försäkringskassan
ap.18 9006 9002 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)685 730
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25586 608
2009-02-25586 608
2009-03-25586 608
2009-04-25586 608
2009-05-25586 608
2009-06-25288 080
2009-07-25686 608
2009-08-25686 608
2009-09-25686 608
2009-10-25686 608
2009-11-25686 608
2009-12-251 036 607
Summa7 690 767
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
ADB6103 1003 100061
Ersättning från småföretagsförsäkringen001 0001 00000
Administration av statlig fordran0012 00012 00000
Ersättning från försvaret-7921 6922 8003 700-9000
Administration av ålderspension301 813-253 025545 921535 9509 97158 759
Ersättning från affärsdrivande verk002 0002 00000
Övrigt8 834-8 61025 05025 0500224
Summa309 916-259 943591 871582 8009 07159 044
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • avgift för administration av ålderspension,

 • avgift för administration av arbetsskador vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 • avgift för administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, samt

 • avgift för administration av statlig fordran.

2. Storleken på övriga avgifter fastställs av Försäkringskassan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

4. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, om inte annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Inkomsterna tillförs anslaget 2:1.

5. Försäkringskassan disponerar avgiftsintäkterna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188 ) använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen.

2. För tjänsteexportverksamheten får Försäkringskassan undantag från kravet på lönsamhet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).

På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrsson
Maria Rindeborn Jonsson
Likalydande till

Socialstyrelsen
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Pensionsmyndigheten
Statens pensionsverk
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Boverket
Konkurrensverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation