Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2010-06-10
U2010/3636/UH
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Avveckling

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) upphörde som en egen myndighet den 31 december 2008. Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högreutbildning (U 2007:12) ansvarade för avvecklingen av NSHU fram till den 30 november 2009 då kommittén avslutade sitt arbete. Den särskilde utredaren har sedan getts i uppdrag att slutföra redovisningen för 2009 och upprätta och besluta om årsredovisning för 2009.

Från och med den 1/1 2010 förs skulder och tillgångar till bokfört värde över från Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U2008:03).

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2008

25:78

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning0
ap.2Mynd. nätv. sam. utb - del till Avvecklingsmyndigheten för NSHU (ram)0
ap.3Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Mynd. nätv. sam. utb - del till Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.0
ap.4Mynd. nätv. sam. utb - del till Avveckling av NHSU (ram)0

Villkor för anslag 25:78

ap.1 Mynd. nätv. sam. utb - del till Kammarkollegiet

ap.3 Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

ap.4 Mynd. nätv. sam. utb - del till Avveckling av NHSU

Anslagssparandet på anslagsposten får användas för kostnader som uppstår i samband med avvecklingen såsom administration, lokaler, resor och lön. Medlen får även användas för engångspremier till Statens pensionsverk och för pensionsersättning. Anslagssparande som har uppkommit 2008 får användas av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. under hela avvecklingsperioden enligt vad som sägs ovan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
25:78 ap.3 (2008)25:78 ap.4 (2008)100 %
25:78 ap.1 (2008)25:78 ap.4 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, ESA och SF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgälden
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens pensionsverk