Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2010-01-21
IJ2010/91/UF
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)23 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)4 802
ap.6Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer (ram)3 980

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Boverket får besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden leder till utgifter på högst 32 miljoner kronor under 2011-2012. Myndigheten ska föra med sig motsvarande överföringsbelopp till 2011.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.6 Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer

Medlen ska användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd.

Prognoser

Boverket ska för de anslag myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.4032 0000
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Ulrika Dackeby
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/H
Kulturdepartementet/KT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar