Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2009-12-17
A2009/3883/ARM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksdagen har beslutat om Statens nämnd för arbetstagares uppfinningars verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135). Regeringen beslutar att, utöver vad som gäller enligt förordningen (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ska följande gälla under budgetåret 2009 för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar ska i årsredovisningen redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. Vidare gäller för myndigheten följande återrapporteringskrav.

1

Mål och återrapporteringskrav

Handläggning av ärenden

Nämnden ska i sin årsredovisning redovisa antalet ärenden som den har handlagt och kortfattat redogöra för ärendena.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:3

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet88
ap.1Förvaltningskostnader (ram)88

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Förvaltningskostnader

Kammarkollegiet ska upprätta årsredovisningen för nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
ap.133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257
2009-02-257
2009-03-257
2009-04-257
2009-05-257
2009-06-257
2009-07-257
2009-08-257
2009-09-257
2009-10-257
2009-11-257
2009-12-2511
Summa88
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden undantas från nedanstående krav enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

  • 2 kap. 4 § att noter, jämförelsetal och en sammanställning av väsentliga uppgifter ska redovisas.
  • 2 kap. 8 § att årsredovisningen ska skrivas under av myndighetens ledning. Årsredovisningen ska istället skrivas under av nämndens ordförande.
  • 3 kap. 3 § att redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.
  • 7 kap. 1 § och 2 § att redovisa tilläggsupplysningar och skattepliktiga ersättningar.
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Abelin
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA3
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar