Miljödepartementet


Regeringsbeslut
47

2009-12-10
M2009/4660/H
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Lantmäteriet
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:117, prop. 2008/09:99, utg.omr. 18, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat.

 Lantmäteriet ska också redovisa aktiviteter och resultat med anledning av verkets tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna samt andra iakttagelser som gjorts, t.ex. avseende handläggningstider och förrättningskostnader.

Lantmäteriet ska redovisa och analysera antalet ärenden som avser fastighetsbildning i flera plan samt för vilket ändamål som fastighetsbildningarna har ägt rum. Med förbehåll för riksdagens beslut, ska av redovisningen särskilt framgå i vilka fall som sådan fastighetsbildning har lett till att ägarlägenhetsfastigheter har bildats (jfr prop. 2008/09:91). Redovisningen ska avse såväl det statliga som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat.

Verket ska särskilt redovisa hur de planerade kvalitetsförbättringarna avseende innehåll och aktualitet i planinformationen i fastighetsregistret fortskrider samt för pågående aktiviteter för att öka användningen (Planinformation, Rapport över uppdrag i regleringsbrevet för Lantmäteriet 2008, dnr M2008/3333/H).

Lantmäteriet ska redovisa hur arbetet med den nationella geodatastrategin fortskrider senast den 31 mars 2010.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat.

Mål Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten i anslutning till fastighetsbildning ska bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.

Lantmäteriets tjänsteexport ska bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Uppdragsverksamheten i övrigt ska bidra till att bredda och effektivisera användningen av Lantmäteriets och annan offentlig lägesrelaterad information, rymmas inom myndighetens kärnverksamhet avseende geografisk informationsteknik och i huvudsak inriktas mot områden där Lantmäteriet kan bidra till en utveckling av marknaden för geografisk informationsteknik.  

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet, på ett konkurrensneutralt sätt samt med full kostnadstäckning.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari
26 februari
7 maj
30 juli
29 oktober

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Global utveckling

Lantmäteriet ska redogöra för hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan den 1 april 2008 med fokus på målet "bättre fungerande finansiella marknader på lokal nivå framförallt för sparande och investeringar, i utvecklingsländer" under den globala utmaningen "Ekonomiskt utanförskap" som beskrivs i regeringens skrivelse (skr. 2007/08:89) till riksdagen. Rapporteringen ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 30 oktober 2009.

Regelförenkling

Lantmäteriet ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, myndigheter och företag.

Lantmäteriet ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I arbetet ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Lantmäteriet bistå Verket för näringslivsutveckling (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

3

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 29 maj 2009 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska avse 2008.

Intäktsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter. Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande.

Ny höjdmodell

Lantmäteriet ska inleda uppbyggnaden av en ny, förtätad höjdmodell. Myndigheten ska senast den 30 oktober 2009 redovisa hur arbetet fortskrider samt lämna en bedömning av det totala finansieringsbehovet och finansieringsformer, både för uppbyggnaden och förvaltningsskedet, exempelvis för tillhandahållande och ajourhållning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:4

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet495 473
ap.1Lantmäteriet (ram)495 473
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet1 210
ap.2Lantmäteriet - del till RKs disposition (ram)1 210

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Lantmäteriet

Anslaget disponeras av Lantmäteriet för verksamheterna förättningsverksamhet och fastighetsindelning, informationsförsörjning och inskrivningsverksamhet.

Anslaget får av Lantmäteriet disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2009.

21 733 tkr av anslaget får disponeras i uppdragsverksamheten för att finansiera det ackumulerade underskottet i verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:4 Lantmäteriet
ap.114 2493 %5 324
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)270 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)235 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2539 579
2009-02-2539 579
2009-03-2539 579
2009-04-2539 579
2009-05-2539 579
2009-06-2534 255
2009-07-2543 201
2009-08-2543 201
2009-09-2542 951
2009-10-2542 951
2009-11-2542 951
2009-12-2542 744
Summa490 149
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet11 096-3 000619 000618 0001 0009 096
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-79 22512 000393 000391 0002 000-65 225
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning16 653-3 00094 00094 000013 653
Summa-62 5729 000487 000485 0002 000-51 572
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem67 516-6 00028 00027 0001 00062 516
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation62 716-16 000288 000313 000-25 00021 716
Summa130 232-22 000316 000340 000-24 00084 232
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100300 000300 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00302 000302 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditionsavgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid ska finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

  • förrättningsverksamhet,
  • uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
  • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem,
  • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt 
  • uppdragsverksamhet.

Lantmäteriet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriet, dock inte i de fall som avses i inskrivningsförordningen (2000:309) och i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriet. Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna ska framgå av en särskild av Lantmäteriet beslutad taxa. Bestämmelserna i 23–24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja geografisk information och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, ska bestå av en del som ska täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för 2009 uppgå till högst 250 000 000 kr.

4. Lantmäteriet ska tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport ska i huvudsak ske i samarbete med Swedesurvey AB. Lantmäteriet deltar också i det svenska utvecklingssamarbetet genom en ramöverenskommelse med Sida. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB samt för samarbetet med Sida ska ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till

Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Sjöfartsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Kommuner och Landsting