Socialdepartementet


Protokoll
I:12
vid regeringssammanträde
2009-12-17
S2009/10110/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 7:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:3 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:3

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 461
ap.2Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (ram)16 461

Villkor för anslag 7:3

ap.2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige

Anslaget används för insatser för att förverkliga barnets rättigheter i Sverige med utgångspunkt i barnkonventionen. Det handlar om utbildning, informationsspridning, kunskapsinsamling och metodutveckling samt uppföljningar och utvärderingar av genomförda insatser på området. Vidare används anslaget för insatser som främjar och skyddar barnets rättigheter inom olika områden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
7:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Regeringskansliet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen