Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2009-12-17
IJ2009/2297/IU(delvis)
IJ2009/2334/IU
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:3 och 1:4 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 000
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)7 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser som regeringen senare kommer att besluta om.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen10 000
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)10 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser som regeringen senare kommer att besluta om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1350Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/SAM
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting