Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B I:1

2009-12-21
Ju2009/10228/PO
Ju2009/10248/PO
Ju2009/10419/PO m.fl.
Se bilaga 1
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Säkerhetspolisen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Säkerhetspolisen (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/153:) för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen946 595
ap.1Säkerhetspolisen (ram)946 595

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.128 3983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)94 659
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2578 883
2010-02-2578 883
2010-03-2578 883
2010-04-2578 883
2010-05-2578 883
2010-06-2578 883
2010-07-2578 883
2010-08-2578 883
2010-09-2578 883
2010-10-2578 883
2010-11-2578 883
2010-12-2578 882
Summa946 595
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Sofia Karlsson
Kopia till

Finansdepartementet/BA Henrik Jönsson

Bilaga 1 till Regeringsbeslut B I:1, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2009/10228/PO
Ju2009/10248/PO
Ju2009/10419/PO
(Delvis)