Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2009-12-17
S2009/10110/SK (delvis)
Alkoholsortimentsnämnden
Kammarkollegiet, Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Alkoholsortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/2010:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet221
ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK (ram)221

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:3 Alkoholsortimentsnämnden
ap.273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2518
2010-02-2518
2010-03-2518
2010-04-2518
2010-05-2518
2010-06-2518
2010-07-2518
2010-08-2518
2010-09-2518
2010-10-2518
2010-11-2518
2010-12-2523
Summa221
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Alkoholsortimentsnämnden. Alkoholsortimentsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden ska dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning. Nämnden ska också redovisa hur många ärenden som inkommit under året, antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende, översiktligt ange innehållet i ärendena samt information om hur många ärenden som nämnden bifaller eller avslår per år. Kammarkollegiet behöver inte lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Bengt Rönngren
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB