Miljödepartementet


Regeringsbeslut
21

2009-12-21
M2009/4750/A
(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:13
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. MJU2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet273 100
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)270 100
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet7 000
ap.2del till Regeringskansliet (ram)7 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

Myndigheten ska medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet JI, CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade inom FN:s klimatkonvention som ett led i utvecklandet av dessa mekanismer och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges åtagande inom ramen för klimatkonventionen efter år 2012. Förvärv av utsläppsenheter kan ske direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder. Myndigheten får ingå överenskommelse om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut. Myndigheten ska fördela sina insatser jämnt på multilaterala och bilaterala insatser. När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ i vilka myndigheten ges ett avgörande inflytande beträffande deltagande i enskilda projekt. Insatser kan göras för pilotprojekt rörande kreditering av undvikande av skogskövling. Pilotprojekt kan också göras med program och sektors-CDM. Myndigheten bör eftersträva en ökad andel projekt i de minst utvecklade länderna. 

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter. 

Högst 1 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Prototype Carbon Fund vid Världsbanken resp. Multilateral Carbon Credit Fund vid Europeiska utvecklingsbanken (EBRD).

Högst 4 000 000 kronor får användas för att informera och stödja svenska företag som önskar engagera sig i de projektbaserade flexibla mekanismerna under Kyotopropokollet och för att främja export av svensk miljö- och energiteknik inom ramen för dessa mekanismer.

Högst 1 000 000 kronor får användas som stöd till CDM-styrelsen (CDM Executive Board) och Övervakningskommittén för gemensamt genomförande (JI Supervisory Committee) inklusive paneler och kommittéer under dessa.

ap.2 del till Regeringskansliet

Medel under denna post ska användas för utvecklingsinsatser rörande utsläppshandel inklusive försöksverksamhet med s.k. klimatkompensation. Högst 5 000 000 kronor får användas för sådana försök.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av system för handel med utsläppsrätter samt till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel. Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.18 043Inget0
ap.2210Inget0
ap.3150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.1400 000200 000200 0002014
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Conny Hägg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket