Miljödepartementet


Regeringsbeslut
24

2009-12-21
M2009/4750/A
(delvis)
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
601 73 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:11 (2009)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 (2009) för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Budgetår 2009

1:11

Miljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.2Miljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)0

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Miljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslagssparande från 2009 får endast användas till utbetalningar av miljöbilspremien som inte har kunnat utbetalas före den 31 december 2009 till följd av bristande uppgifter om dels vem som faktiskt tog fordonet i trafik för första gången, och dels ett antal fordonstekniska data.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 (2009) Miljöbilspremie
ap.2 (2009)01 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:11 (2009) Miljöbilspremie
ap.1 (2009)ram
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Conny Hägg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket