Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2009-12-17
S2009/9929/SK (slutligt)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
101 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 10, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ska värna rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom att utifrån risk och väsentlighet genomföra systemtillsyn och effektivitetsgranskningar.

ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet genom att ISF ska bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid. För tilltron till socialförsäkringen är det nödvändigt att säkerställa en effektiv handläggningsprocess samt att förhindra felaktiga utbetalningar och obehörigt nyttjande av försäkringen.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes, enligt instruktion från ESV, den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli samt den 28 oktober.

2. Resultat av samverkansmedel

För att få fler personer att återgå i arbete bedrivs rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassan och andra aktörer inom rehabiliteringsområdet. För detta ändamål får fem procent av de beräknade utgifterna för sjukpenning användas, de s.k. samverkansmedlen. ISF ska inhämta, sammanställa och bedöma befintliga uppföljningar och utvärderingar som genomförts inom följande verksamheter

  • samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller den s.k. nationella handlingsplanssamverkan, 
  • finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt 
  • finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

I redovisningen ska i möjligaste mån de olika samverkansformerna jämföras med varandra.

Myndigheten ska redovisa uppdraget senast den 3 maj 2010.

3. Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen

ISF ska granska om Försäkringskassan har säkerställt att de regler inom sjukförsäkringen som infördes från och med den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:136) och den 1 januari 2010 (2009/10:SfU 13) tillämpas likformigt, rättssäkert och effektivt i enlighet med propositionens intentioner.

Granskningen ska avse om de vägledningar, metodstöd och den utbildning som Försäkringskassans personal fått och de system för intern kontroll som finns inom myndigheten medfört att de nya reglerna på ett likformigt sätt fått genomslag i Försäkringskassans tillämpning. Detta gäller särskilt

  • prövningen av arbetsförmågans nedsättning vid de fasta tidsgränserna inklusive de skäl som finns för att i vissa fall skjuta upp prövningen mot hela arbetsmarknaden,
  • om Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens rutiner i samband med att en försäkrad övergår från sjukförsäkringen till att söka arbete via Arbetsförmedlingen är ändamålsenligt utformade för att stödja individen i denna omställning,
  • beslut om sjukersättning samt
  • renodlingen av sjukförsäkringen genom avskaffandet av de särskilda skäl som gjorde att hänsyn tidigare togs till den försäkrades ålder, bostadsort, utbildning och tidigare yrkeserfarenhet.

Myndigheten ska redovisa uppdraget senast den 2 maj 2011.

4. Försäkringskassans hantering av beslutsunderlag för beslut om sjukpenning

ISF ska genomföra en granskning av Försäkringskassans hantering av de underlag som ligger till grund för beslut om sjukpenning. ISF ska också lämna förslag på åtgärder som Försäkringskassan bör vidta för att uppnå korrekta och rättssäkra beslut om sjukpenning. ISF ska i sin granskning beakta de åtgärder som vidtas inom ramen för:

  • uppdraget om medicinska underlag under rubriken Hälso- och sjukvård i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010,
  • uppdraget om "Medicinska underlag" i Försäkringskassans regleringsbrev för 2010 samt
  • överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om den s.k. sjukvårdsmiljarden för 2010-2011.

Myndigheten ska redovisa uppdraget senast den 2 maj 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen51 886
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)51 886

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 5572 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 189
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 324
2010-02-254 324
2010-03-254 324
2010-04-254 324
2010-05-254 324
2010-06-254 324
2010-07-254 324
2010-08-254 324
2010-09-254 324
2010-10-254 324
2010-11-254 324
2010-12-254 322
Summa51 886
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrsson
Katarina Arvidson
Kopia till

Försäkringskassan
Pensionsmyndighetsutredningen/Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Riksrevisionen
Socialförsäkringsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret