Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:1

2009-12-17
SB2009/9405/FCK (delvis)
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
112 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) regleras av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier. Däri anges målsättningarna för verksamheten.

De medel inom anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information som ställs till Sieps förfogande utgörs av anslagspost 1 (ap.1). Denna uppgår för budgetåret 2010 till 13,62 mnkr.

  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier18 620
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)13 620
ap.4Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Statsrådsberedningen300
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)300

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget används för EU-information som genomförs inom Statsrådsberedningen. Medlen ställs till Regeringskansliets/ Statsrådsberedningens disposition.

ap.4 Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU

Svenska institutet för europapolitiska studier ska mot rekvisition månadsvis utbetala 416 666 kronor till Folkbildningsrådet för förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.15683 %0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 338
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 552
2010-02-251 552
2010-03-251 552
2010-04-251 552
2010-05-251 552
2010-06-251 552
2010-07-251 552
2010-08-251 552
2010-09-251 552
2010-10-251 552
2010-11-251 552
2010-12-251 548
Summa18 620
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
9:1 ap.4Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU
På regeringens vägnar
Cecilia Malmström
Thomas Belius
Kopia till

Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/FCK
Statsrådsberedningen/EU-kansliet
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Folkbildningsrådet